Donaties & ANBI

Donaties en ANBI , en Sign

SIGN bestaat al meer dan 30 jaar. Al die tijd heeft zij een continue en rijk programma gebracht,
zowel in SIGN als op locaties, en heeft zich daarbij vooral gericht op de jonge, talentvolle
kunstenaar. Donaties betekenden voor ons altijd een stimulans om dit te kunnen blijven doen en
waren een prettige aanvulling op ons budget. Dit geldt ook voor de komende tijd! Giften zijn dus
welkom en aftrekbaar. SIGN is bovendien een culturele ANBI wat extra belasting voordeel kan
bieden.

Giften kunnen overgemaakt worden op:
NL70INGB0002830869 ten name van stichting SIGN

Voor meer informatie verwijzen we naar de site van de belastingdienst, zie:
Belastingdienst Giften aan goede doelen

Culturele ANBI
Sign heeft de status van culturele ANBI. Dat betekent dat een donatie onder voorwaarden aftrekbaar
is van de belasting. Bovendien kan er een extra giftenaftrek gelden. Particulieren mogen in de
aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder
de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte.
Het totale bedrag van uw giften moet dan meer zijn dan het (vrij lage) drempelbedrag en u mag
voor deze giften niet meer aftrekken dan het maximum. Alles boven het drempelbedrag is
aftrekbaar. Het maximum is 10% van uw drempelinkomen. Een gift aan een culturele ANBI mag
dus verhoogd worden met 25%.
Voor meer informatie over ANBI status en giften zie dus de site van de belastingdienst.
www.belastingdienst.nl , zoek onder ANBI, Culturele ANBI, giften.
Schenkingen kunnen eenmalig zijn of periodiek en kunt u in een transactie laten vastleggen, zeker
handig bij eventuele belastingaftrek. Neem daarvoor contact op met Sign.

Gegevens Sign
Sign (stichting Sign)
Winschoterkade 10
9711EA Groningen
the Netherlands

RSIN: 8007.99.057

IBAN: NL70INGB0002830869 t.n.v. stichting Sign
BIC/ Swift : INGBNL2A
VAT/ btw : NL800799057B01
K.v.K: 41011747
+31 (0)50 3132651
signnl@gmail.com
www.sign2.nl

Doelstelling
statutaire doel
1. De stichting heeft ten doel:
Het tonen, stimuleren en initiëren van vernieuwende, experimentele, beeldende kunst op nationaal
en internationaal niveau en dit kenbaar te maken aan een breed publiek. De stichting wil hierbij
signalerend zijn en een pioniersfunctie vervullen.
2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
– het organiseren en programmeren van tentoonstellingen, presentaties en projecten in haar eigen
ruimte, op locatie en in de openbare ruimte met aandacht voor kennisoverdracht zoals: gastlessen,
lezingen, symposia, workshops en andere publieke activiteiten;
– het aanbieden van een interdisciplinair podium voor jonge kunstenaars en de mogelijkheden te
scheppen hun bekwaamheden en talenten verder te ontwikkelen en te etaleren;
– hiervoor de noodzakelijke samenwerkingen aan te gaan op organisatorisch, artistiek en inhoudelijk
gebied.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

Beleidsplan, hoofdlijnen
SIGN organiseert ca. 10 a 11 volwaardige presentaties in haar eigen ruimte, op locatie en in de
publieke ruimte, aangevuld met een aantal bijpassende activiteiten die daar een belangrijk onderdeel
van zijn; zoals workshops, events, optredens, online presentaties. Die vervolgens weer de inhoud
versterken en verlevendigen. Uiteraard wordt ook de digitale ruimte hierbij gebruikt.
Dat zijn gemiddeld 9 presentaties van 3 tot 4 nationale kunstenaars (ca. 1 per maand met
werkperiode voor nieuw werk en verblijf). Plus een presentatie in het buitenland. En een externe
residentie voor site specific werk. De begroting is hier op afgestemd.
Dus circa 30-35 kunstenaars vinden een plek in ons jaarprogramma.

SIGN maakt presentaties mogelijk in vormen en contexten die voor het werk noodzakelijk zijn en
initieert daarbij de productie van nieuw werk bij jonge kunstenaars. Dit met de gewenste
begeleiding en het realiseren van de nodigde omstandigheden. Dit met het doel dat ze een stap
kunnen zetten in hun ontwikkeling. Ook wordt relevante inhoudelijke reflectie op het werk
geboden oa. middels ‘Reflectanten’.

Zo bieden we een goed kwalitatief consistent volwaardig programma met gedegen presentaties waar
de jonge exposanten veel aan hebben, maar ook de geïnteresseerde beschouwer. Daarbij is
natuurlijk aandacht voor het genereren van een brede publieke belangstelling.
Een programma waarin de diversiteit van presentatie mogelijkheden zich tot elkaar kan verhouden
in de betekenisgeving van het werk. Programma zal afwisselend zijn in dynamiek, beschouwend en
activerend.

De inkomsten van Stichting Sign bestaan voor het overgrote deel uit subsidies. Met name de
structurele subsidie van de gemeente Groningen en de subsidie Kunstpodium Basis van het
Mondriaan Fonds. Daarnaast zijn er veel kleinere inkomsten uit levering diensten/ producten,
donaties ed. Hiervan realiseert Sign, zoals gezegd ca 10 tentoonstellingen, presentaties en projecten
in haar eigen ruimte, maar ook op locatie en in de openbare ruimte. Zij schept omstandigheden en
mogelijkheden voor jonge kunstenaars om hun bekwaamheden te etaleren en te ontwikkelen en
zorgt voor een verdere professionalisering van hun beroepspraktijk op landelijk niveau. Zij
stimuleert daarbij het maken van nieuw werk. Aandacht daarbij is er voor voldoende honorering
van de kunstenaars (volgens de richtlijn van de Fair Practice Code). Daarnaast worden de nodige
presentatie- en materiaalkosten betaald en reis en verblijfkosten vergoed. Uitgaven worden daarbij
natuurlijk ook gedaan voor publicitaire doeleinden, communicatie, het genereren publiek en bereik
etc. Dit naast de vaste basis huisvestingskosten en personeelskosten. Voor een genuanceerder beeld
zie jaarverslag en jaarcijfers.
zie hiervoor ook https://sign2.nl/over/jaarverslagen-jaarcijfers/

financiële verantwoording
Hierbij verwijzen we naar de recente jaarcijfers, met balans, staat van baten en lasten etc. inclusief
toelichtingen. Eveneens onder ‘Contact’ (zakmes) te vinden.
https://sign2.nl/over/jaarverslagen-jaarcijfers/
Zoals te zien is bestaan de inkomsten voor het overgrote deel uit (structurele) subsidies. Met name
de structurele subsidie van de gemeente Groningen en de meerjarig programmasubsidie van het
Mondriaan Fonds.

logo van de gemeente Groningen