Categories

SIGN ontvangt Kunstpodium basis van het  Mondriaan Fonds!!!

Groningen, 11 juli 2022
SIGN ontvangt Kunstpodium basis van het  Mondriaan Fonds!!!
SIGN  ontvangt voor 2 jaar € 220.000, –  dwz € 110.000,- per jaar  van het Mondriaan Fonds voor haar programma van 2023-2024. Het Mondriaan Fonds draagt in 2023 bij aan programma’s van 26 kunstpodia voor hedendaagse beeldende kunst. Deze kunstpodia krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s van één tot maximaal drie jaar.
SIGN  doet dit door: een levendig, experimenteel, interdisciplinair podium voor jonge professionele kunstenaars op nationaal niveau te zijn. Met presentaties in allerlei vormen en contexten initieert zij productie van nieuw werk en biedt reflectie middels “reflectanten”.
De verhouding van mens tot zijn omgeving maakt deel uit van het programma; de kunstwerken & kunstenaars zullen zich uiteenzetten met aspecten van de samenleving, de naaste omgeving.  Het communicatieve aspect is deel van het werk.
Zoals interventies in publieke ruimte in niet uit gedefinieerde gebieden, onderwerpen rondom identiteitsvorming en aftasten leefomgeving in verschillende werkelijkheidslagen.
Wat voor waarde en betekenissen krijgt het werk in bepaalde omgevingen, samenhang en relaties (+ digitale wereld)? Onderzoek en experiment resulteren in kwalitatief goede presentaties, waarbij die betekenis ook ten volle ervaren wordt. De kunstenaar is gericht op de verbeelding van de vragen die hij zich stelt.
Naast inhoudelijke raakvlakken laten presentaties diversiteit in benadering zien. Van associatief en poëtisch tot sociaalkritisch en documentair. Binnen 1 project verrijken verschillende benaderingen elkaar.
Per jaar: 9 volwaardige presentaties in SIGN op locatie en openbare ruimte aangevuld met bijpassende activiteiten + 1 presentatie in het buitenland + 1 externe residentie (ca. 30 kunstenaars).

Het Mondriaan Fonds draagt sinds 1994 bij aan programma’s van kunstpodia omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid beeldende kunst. Hoewel soms beperkt in omvang, zijn dit de locaties waar nieuwe tendensen opkomen en de ruimte krijgen; waar verbreding en innovatie zich ontwikkelen. Ze staan daarom aan de basis van het beeldende kunstveld en zijn onmisbaar voor een gezond kunst-ecosysteem. Musea, kunstenaars én het publiek plukken daarvan de vruchten. Een voorwaarde voor cultuursubsidies door het Rijk is dat ontvangers de Fair Practice Code onderschrijven, evenals de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

(english) SIGN receives Kunstpodium basis from the  Mondriaan Fund!!!
SIGN receives €220,000 for 2 years  ie €110,000 per year  from the Mondriaan Fund for its program from 2023-2024. In 2023, the Mondriaan Fund will contribute to the programs of 26 art venues for contemporary visual art. These art venues receive the contribution for their inspiring programs of one to a maximum of three years.
SIGN does this by: being a lively, experimental, interdisciplinary stage for young professional artists at a national level. With presentations in all kinds of forms and contexts, she initiates the production of new work and offers reflection through “reflectors”.
The relationship between man and his environment is part of the programme; the artworks & artists will explain themselves with aspects of society, the immediate environment. The communicative aspect is part of the job.
Such as interventions in public space in non-defined areas, topics around identity formation and scanning the living environment in different layers of reality.
What value and meaning does the work acquire in certain environments, coherence and relationships (+ digital world)? Research and experimentation result in high-quality presentations, in which that meaning is fully experienced. The artist focuses on the imagination of the questions he asks himself.
In addition to substantive interfaces, presentations show diversity in approach. From associative and poetic to socially critical and documentary. Within 1 project, different approaches enrich each other.
Per year: 9 full presentations in SIGN on location and in public space, supplemented with matching activities + 1 presentation abroad + 1 external residency (approx. 30 artists).