YOUNG COLLECTORS #1 Christian Schwarm

YOUNG COLLECTORS
Najaar 2009 en voor -en najaar 2010
Serie van 3 exposities met werk uit de collecties van jonge collectioneurs uit Duitsland, Belgie en Nederland, inclusief lezingen, symposium, discussies en “meet & greet”. Over de plaats, functie en betekenis van jonge verzamelaars in de kunstwereld. Young Collectors wordt georganiseerd door curatoren Lennard Dost en Mare van Koningsveld in samenwerking met SIGN.

Young collectors stelt de verzamelaar (tot 40 jaar) zelf centraal met aandacht voor diens collectie en zienswijze en de context waarbinnen hij opereert. De selectie van verzamelaars geeft een goed divers beeld met een internationale dimensie.
Wie zijn dat eigenlijk, die jonge verzamelaars, en hoe verhouden zij zich tot het museum, de galerie en het ideële kunstinitiatief? Hoe zien hun collecties eruit, wat drijft hen tot hun keuzes? Wat is hun invloed? Welke netwerken gebruiken ze, wat is de dynamiek en communicatie? “Young Collectors” laat de jonge verzamelaar aan het woord en geeft inzicht in zijn wereld.

Young Collectors #1: Christian Schwarm (DE) oktober/ november 2009
Young Collectors #2: Johan Delcour & Monia Warnez (BE) maart/ april 2010
Young Collectors #3: Jaring Dürst Britt en Alexander Mayhew (NL). oktober 2010
+ Symposium “Art Collecting during the Monetary Crisis”, april 2010.
Met bijdragen van Kai van Hasselt, Renée Steenbergen en Pim van Klink.

Young Collectors #1: Christian Schwarm

17 oktober t/m 14 november 2009.
Opening: 17 oktober, 17:00, Sign (Winschoterkade 10, Groningen)
In de eerste expositie staat de collectie van Christian Schwarm (Stuttgart, 1972) centraal. Schwarm geeft in het dagelijks leven leiding aan een marketingbureau met vestigingen in Stuttgart en Berlijn. Hij stond vorig jaar aan de basis van Independent Collectors ( www.independent-collectors.com), een grote internationale online community voor verzamelaars van hedendaagse kunst. Op dit snelgroeiende platform kunnen verzamelaars met elkaar kennismaken, galeries beoordelen en informatie uitwisselen. Sinds de opening in 2008 op Art Basel hebben zich inmiddels ca. 2200 verzamelaars uit 75 landen aangemeld.
Christian Schwarm heeft een uitgesproken visie en een interessante internationale collectie. In Sign toont hij werk van Peter Piller, Haegue Yang, Hubert Dobler, David Horvitz en Fiona Banner.

Tsjalling Venema interviewt Christian Schwarm en Tommi Brem:
Zaterdag 17 oktober, 15:00 uur, Singelzaal in het Frank Mohr Instituut (Radesingel 6, Groningen).
Christian Schwarm en Independent Collectors collega Tommi Brem zullen in een interview met kunstverzamelaar Tsjalling Venema (Amsterdam, 1976) uitweiden over hun verzamelingen en het functioneren van de Independent Collectors community. Ook wordt gesproken over het verzamelaarsklimaat in Duitsland, over de veranderende relatie tussen verzamelaar en galeriewezen en het Collector’s Duel (een initiatief van Independent Collectors waarbij verzamelaars kunst onderling kunnen ruilen.)

Young Collectors is mede mogelijk gemaakt door:
Mondriaan Stichting, SNS Reaal Fonds, Kunstraad Groningen, Gemeente Groningen, Stichting Roode-of Burgerweeshuis

Sign, Winschoterkade 10 9711 EA Groningen 0031(0)503132651 signnl@gmail.com, www.sign2.nl
www.youngcollectors.nl

YOUNG COLLECTORS #1 Christian Schwarm
Kunstenaars: Peter Piller, Haegue Yang, Fiona Banner, David Horvitz, Hubert Dobler

(Ruimte voor)
Peter Piller (Fritzlar, 1968)
Peter Piller werkte van 1994 tot 2005 bij een groot mediabureau in Hamburg, dat onder andere verantwoordelijk was voor de dagelijkse archivering van 150 regionale kranten en tijdschriften. Deze werkzaamheden inspireerden hem tot het aanleggen van het “Archiv Peter Piller”, waarin tijdschrift- en krantenfoto´s worden geclassificeerd in 80 deelgebieden. Piller haalt de beelden uit hun oorspronkelijke context, hergroepeert ze en laadt ze zo weer op. Bij elkaar gezet vertellen de foto´s iets over het clichématige en lullige van dit soort fotografie, maar ook over het universele gedrag van de mens, en de eeuwige herhaling der dingen.
Peter Piller´s Archiv verscheen tot op heden in acht delen bij uitgeverij Revolver Verlag.
Website: www.peterpiller.de

(Bij kantoor)
Haegue Yang (Seoul, Zuid-Korea, 1971)
Relational Irrelevance (Domestic version, installation,2008)
Yang haalt gebruiksobjecten uit hun oorspronkelijke context, en brengt ze op andere locaties weer met elkaar in contact. Ze zet zo aan tot nadenken over de voorwaarde waaronder elementen worden samengebracht, en weer uit elkaar worden gehaald. Haar vaak melancholieke sculpturen reflecteren niet alleen op het proces van onthechting, maar laten ook zien hoe lastig het is om weer opnieuw contact te maken.
Website: www.heikejung.de

(t.o.vide)
Fiona Banner (Merseyside, 1966)
War Porn (2004)
Voormalig Turner Prize genomineerde Fiona Banner is geobsedeerd door taal en geweld. Voor ´War Porn´ beschreef ze scenes uit een oorlogsfilm en een pornofilm op doek . Ze husselde de scenes door elkaar, waardoor alles in alles lijkt over te lopen. Banner laat zo zien dat dit soort films vaak dezelfde structuren, woordopbouw en zinsconstructies worden gebruikt. Ondertussen speelt ze als vrouw met de typische manlijke fascinatie voor geweld en seks.
Website: www.fionabanner.com

(Ruimte midden)
David Horvitz (Los Angeles, 1983)
Untitled (2009)
Afhankelijk van het geldbedrag dat je naar kunstenaar David Horvitz overmaakt, gaat hij op reis, zoekt hij een vriend op, of denkt hij aan je. De documentatie van dit soort activiteiten (trein- en buskaartjes, video, foto´s, brieven) stuurt hij naar je op. Horvitz maakt op deze speelse manier contact met iemand ver weg. Speciaal voor Young Collectors #1 gaf Christian Schwarm Horvitz de opdracht om een nieuw werk te realiseren. Horvitz besloot met een huurauto een reis te maken van Groningen naar het meest westelijke punt van Europa, in Portugal. De foto´s die in Sign zijn te zien, zijn gemaakt tijdens deze trip. Het werk wordt na de expositie onderdeel van de collectie van Schwarm. Van een aantal foto´s werden dubbele afdrukken gemaakt die nu te zien zijn op verschillende locaties in de openbare ruimte in Groningen.
Website: www.davidhorvitz.com

(Achter)
Hubert Dobler (Dornbirn, Oostenrijk, 1966)
Bull (video, 2003)
In plaats van verf, heeft Dobler gekozen voor een moderner medium, namelijk de motor. De van oorsprong Oostenrijkse, maar inmiddels in Amerika woonachtige kunstenaar laat het voertuig steigeren als een woeste stier, of sierlijk rondjes draven als een dressuurpaard. Hij verbindt op die manier technologie met natuur. En speelt ondertussen een subtiel spel met zaken die worden geassocieerd met motoren, zoals agressie, het gevoel van vrijheid en het romantische imago.
Website: www.dobler.us

Kelder: literatuur, website www.independent-collectors.com, video
English version:

YOUNG COLLECTORS
October 2009, spring & fall 2010
A series of three exhibitions with works from the collections of young collectors from Germany, Belgium and the Netherlands, including lectures, symposium, discussions and meet & greet, about the function and meaning of young collectors and their approach towards collecting and the art-world. Young Collectors is curated by Lennard Dost, Mare van Koningsveld in coorporation with Sign.

With Young Collectors the collector himself (under 40) will be in the limelight. The project pays attention to his collection, his point of view and the context in which he operates. The selection of collectors gives an interesting idea of diversity with an international dimension.
Who are these young collectors? What do their collections look like, what motivates their choices. What is their influence, what is the dynamic and communication? How do they relate to a museum, a gallery or the idealistic art-initiative? “Young Collectors” lets the collector speak for himself and gives an insight in his world.

Young Collectors #1: Christian Schwarm (D) October/November 2009 
Young Collectors #2: Johan Delcour & Monia Warnez (B) March/April 2010 
Young Collectors #3: Jaring Dürst Britt en Alexander Mayhew (NL) October 2010
+Symposium “Art Collecting during the Monetary Crisis”, April 2010.
With contributions of Kai van Hasselt, Renée Steenbergen en Pim van Klink.

YOUNG COLLECTORS #1: CHRISTIAN SCHWARM
17th October through 14th November 2009
Opening: 17 October, 17.00 hrs, Sign (Winschoterkade 10, Groningen, Netherlands)
In the first exhibition the focus will be on the collection of Christian Schwarm (Stuttgart, 1972)
In daily life Schwarm manages a marketing-business with offices in Stuttgart and Berlin. Last year he was the initiator of Independentcollectors.com, a big international on-line community for collectors of modern and contemporary art which was released on June 4 2008 at Art Basel. It is a platform where collectors can get to know each other, share their opinions on galleries and exchange information.. That appeared to be bang on the target. Meanwhile around 2200 collectors from 75 countries have subscribed themselves from all over the world.
Schwarm has an outspoken view and an interesting international collection of contemporary art. In SIGN he will show works of Peter Piller, Haegue Yang, Hubert Dobler, David Horvitz en Fiona Banner.

Interview by Tsjalling Venema with Christian Schwarm and Tommi Brem:
Saturday 17th October, 15.00 hrs., Singelzaal in the Frank Mohr Instituut (Radesingel 6, Groningen).
Christian Schwarm and colleague Tommi Brem will tell extensively and critically talk about the how and why of their collections and functioning of the active community Independent Collectors in an interview with art collector Tsjalling Venema (Amsterdam, 1976). Also they will talk about the climate for collectors in Germany, Collectors’ Duel (mutual exchange of art-pieces) and the relation in that with artists and galleries.

Support: Mondriaan Stichting, SNS Reaal Fonds, Kunstraad Groningen, Gemeente Groningen, Stichting Roode-of Burgerweeshuis

YOUNG COLLECTORS #1 Christian Schwarm
Artists: Peter Piller, Haegue Yang, Fiona Banner, David Horvitz, Hubert Dobler

Peter Piller (Fritzlar, Germany, 1968)
Peter Piller was employed with a big media-agency in Hamburg from 1994 to 2005 which was amongst others responsible for daily archiving of 150 regional newspapers and magazines. This employment inspired him to form the Archiv Peter Piller in which photographs from newspapers and magazines are classified in 80 categories. Piller takes the photographs out of their original context, regroups them and uploads them again. Put together the photographs tell something about the cliché and mediocre aspects of this photography but at the same time also about universal behaviour of mankind, the perpetual repetition of things. Peter Piller’s Archiv was published in eight volumes so far at the publishing house Revolver Verlag.
Website: www.peterpiller.de

Haegue Yang (Seoul, South Korea, 1971)
Relational Irrelevance (Domestic version, installation,2008)
Yang takes utensils out of their original context and puts them back in touch at other locations. This way she forces to reflect about the conditions under which elements are put together or separated. Her often melancholic sculptures not only reflect on the process of disconnecting but also show the difficulty of getting in touch again.
Website: www.heikejung.de

Fiona Banner (Merseyside, UK, 1966)
War Porn (2004)
Previous Turner Prize nominee Fiona Banner is obsessed by language and violence. For War Porn she described scenes of a war-movie and a porn-movie on canvas. By literally mangling the scenes, it becomes clear that in these kind of movies often the same structures, words and story-lines are used. In the mean time, Banner plays with the typical male fascination for violence and sex.
Website: www.fionabanner.com

David Horvitz (Los Angeles, USA 1983)
Untitled (2009)
Depending on the amount of money you transfer to artist David Horovitz he will make a trip, visits a friend or thinks about you. The documentation of these kind of activities (train- and bus-tickets, videos, photos, letters) he will send to you. In this playful way Horvitz gets in touch with someone far away. Especially for Young Collectors #1 Christian Schwarm assigned him to realise a new work. Horvitz decided to make a trip from Groningen to the most western tip of Europe in Portugal by rental car. The photographs shown in Sign are made during this trip. After the exhibition the work will be part of the collection of Schwarm. Of a number of photos copies were printed which can be seen at several locations in public space in Groningen.
Website: www.davidhorvitz.com

Hubert Dobler (Dornbirn, Austria, 1966)
Bull (video, 2003)
Instead of paint Dobler has chosen for a more modern medium, the motorcycle. Originating from Austria but living in the United States the artist lets the engine prance like a wild bull or trot like an elegant show jumping horse. This way he connects technology and nature and in the meantime plays a subtle game with things which are associated with motorcycles such as aggression, the notion of freedom and the romantic image.
Website: www.dobler.us

-Basement: literature/ video/ /website: www.independent-collectors.com