WEARABLES: The presentations

WEARABLES: The presentations

(English see below)

WEARABLES  resulteert nu in een presentatie periode van 17 t/m 30 augustus 2022. Na een werkperiode presenteren de zes kunstenaars Aura Rendón Benger, Jos Jacob & Nina Iggy, Rowan van As, Smila Zinecker en Cleo Veldman zich met hun nieuwe werken, verdeeld over 3 plekken: SIGN, Y2 & Moshpit of Creation.

‘Wearables’ is een project over textiel, props, kleding, voorwerpen, interventies, performances, interacties, gezien als lichaamsextensies en als sociale handreikingen naar lokaal maatschappelijk randgebeuren. Het oosten van de stad Groningen, een gebied in transitie, half urbaan, half industrieel, is het decor voor ‘Wearables’.

In SIGN:
Aura Rendón Benger heeft 2 nieuwe monumentale textiel werken gemaakt die verwijzen naar huid, lichaamsdelen en intimiteit. Ze brengt de toeschouwers, het werk en zichzelf op een actieve manier bij elkaar. Een van de werken is een interactieve sculptuur waarin de bezoeker zich mee kan omgeven.
Quote Aura Rendón Benger: ‘In vulnerability lies so much strength – it is this bravery to drop your guard – it is this confrontation with your own fears that makes it so powerful. – In the course of that revealing immense beauty’.

Jos Jacob & Nina Iggy werkten afgelopen maand in SIGN aan hun installatie/performance MORI et MOVERE, waarin de eindigheid van de mens en de oneindige cyclus van het leven wordt verbeeld. Installatie, kostuum en fysiologie werken samen als één geheel.
In een eerdere ontwikkelings fase waren er dit jaar presentaties in WORM en op Welcome to the Village, in andere settingen.
In SIGN kregen Nina & Jos ruimte en tijd om iets nieuws te ontwikkelen; ze creëerden een apocalyptisch landschap met bijbehorende kostuums en integreerden daarin nieuwe transfomatieve performances. Deze vinden plaats op 17, 23, 24,30 september zie svp programma verderop. De installatie is natuurlijk te bekijken gedurende de hele periode.
Quote Nina Iggy & Jos Jacob: ‘I can still hear you, but I can not talk, but come close to me, please. Moisten my lips with a wet patch and apply some cream to them, keep them supple”

In Y2 is het  ‘Bureau d’échange’ van Smila Zinecker: een wisselkantoor voor verhalen van dit deel van de stad Groningen, dat zijn tentakels ook heeft buiten het pand.  Ze ruilt verhalen, tekent op, schrijft nieuwe teksten, illustreert  kleine publicaties en verspreidt deze weer.
Dit vind plaats in de kleurrijke entourage van het bureau aangekleed met allerlei parafernalia die zich associeren met urbane karakters  en stadstypetjes.
Quote Smila Zinecker:’…and then the story exchange office, to trade my own stories of the city against those of others ..’.

Cleo Veldman heeft in Y2 haar installatie en film ‘And when the great white shark came it broke everything in half’ gemaakt, een fictieve TV opname studio voor kinderprogramma’s waar props, kostuums, poppen, maskers  personages ed een rol spelen en ook kunnen opdoemen in de film opname.  Allerlei ‘studio karakters’  (de moderator, de gasten, acteurs, presentator ed.) kunnen hun intrede doen maar dan vervormd als parodieën met merkwaardige interacties. Op deze manier verandert Cleo Veldman karakters en onderzoekt ze hoe ze persoonlijke en interpersoonlijke grenzen kan verleggen.
Quote: Cleo Veldman: “And when the great white shark came it broke everything in half”

In Moshpit of Creation:  
In het werk van Rowan van As  komt het sculpturale en het performatieve samen. Zijn ‘materiaal’ haalt hij uit de populaire cultuur en hij geeft daar commentaar op. Zijn objecten vormen de basis voor een actie en verraden een primitief soort interactiviteit. Door fenomenen met elkaar in onlogisch verband samen te brengen ontstaat een nieuwe betekenis.
Voor ‘Wearables’ heeft Rowan van As zo direct mogelijk alle dingen die hij ziet en meemaakte in Groningen vertaald naar een kledinglijn als weerslag van een reeks weemoedige herinneringen. Inclusief bij de sfeer passende viewmaster visualisaties.  Op donderdag 29 september om 20.00 uur wordt de collectie Viewmaster tijdens een fashionshow gepresenteerd in Moshpit of Creation! En op 24 september heeft hij om 14.00 uur een fashion interventie in SIGN!
 Quote Rowan van As: ‘Een gevoel van weemoed bekruipt me hier een beetje omdat ik bepaalde herinneringen heb aan Groningen Kleine fragmenten van mijn jeugd heb ik er doorgebracht. Ik ben beelden en tekstphrases van her en der aan het verzamelen wat uiteindelijk een modeshow en performance oplevert’

PROGRAMMA WEARABLES  17 t/m 30 September:

Estafette opening zaterdag 17 september @ Y2 & SIGN
@Y2: Cleo Veldman: ‘And when the great white shark came it broke everything in half’.
Smila Zinecker: ‘Bureau d’échange’.
Van 17.30-19.30 uur met drankjes, soep & brood.
Start @ SIGN: vanaf 19.45 uur ….
Nina Iggy & Jos Jacob met ‘Mori et Movere’ en Aura Rendón Benger.
Om 20.30 uur apotheose live performance Nina Iggy, Tristan Cosmo, Jos Jacob.

Tentoonstelling Y2 & SIGN van 17 – 30 september
Installaties & performances.
@ SIGN: Nina Iggy & Jos Jacob met ‘Mori et Movere’ en Aura Rendón Benger.
@ Y2: Smila Zinecker: ‘Bureau d’échange’
Cleo Veldman: ‘And when the great white shark came it broke everything in half’.
Tentoonstellingen in Y2 & SIGN, open: di-za: 12-17 & zo: 14-17 uur.

@Moshpit of Creation:
Rowan van As, donderdag 29 september
20.00 uur: Première collectie Viewmaster: catwalk & presentatie!
Inloop 19.30 uur met drankjes, soep & brood.

EXTRA live performances!
@ SIGN
Vrijdag 23/9 om 20.30 uur: Nina Iggy, Tristan Cosmo, Jos Jacob
Zaterdag 24/9 tijdens expOOST kunstroute:
14.00 uur: Rowan van As: fashion intervention of View Master!
16.00 uur: Nina Iggy & Jos Jacob
Vrijdag 30/9 om 20.30 uur: Nina Iggy, Tristan Cosmo, Jos Jacob
@Moshpit of Creation:
Donderdag 29/9, 20.00 uur Viewmaster: Rowan van As

Locaties: ‘Wearables’
SIGN: Winschoterkade 10, Groningen.
Y2: Damsterdiep 299, Groningen.
Moshpit of Creation: Duinkerkestraat 26, Groningen.

English

WEARABLES: The presentations: September 17-30, 2022

WEARABLES now results in a presentation period from 17 to 30 August 2022. After a working period, the six artists Aura Rendón Benger, Jos Jacob & Nina Iggy, Rowan van As, Smila Zinecker and Cleo Veldman present themselves with their new works, divided over 3 spots: SIGN, Y2 & Moshpit of Creation.

‘Wearables’ is a project about textiles, props, clothing, objects, interventions, performances, interactions, seen as body extensions and as social aids to local social fringe events. The east of the city of Groningen, an area in transition, half urban, half industrial, is the setting for ‘Wearables’.

In SIGN:
Aura Rendón Benger has created 2 new monumental interactive textile works that refer to skin, body parts and intimacy. She brings the spectators, the work and herself together in an active way. One of the works is a sculpture in which the visitor can surround himself.
Quote Aura Rendón Benger: ‘In vulnerability lies so much strength – it is this bravery to drop your guard – it is this confrontation with your own fears that makes it so powerful. – In the course of that revealing immense beauty’

Last month Jos Jacob & Nina Iggy worked in SIGN on their installation/performance ‘MORI et MOVERE’, which depicts the finiteness of man and the infinite cycle of life. Installation, costume and physiology work together as one.
In an earlier development phase, this year there were presentations in WORM and at Welcome to the Village, in other settings.
In SIGN, Nina & Jos were given space and time to develop something new; they created an apocalyptic landscape with accompanying costumes and integrated new transformative performances into it. These will take place on September 17, 23, 24, 30, please see program. The installation can of course be viewed during the entire period.
Quote Nina Iggy & Jos Jacob: ‘I can still hear you, but I can’t talk, but come close to me, please. Moisten my lips with a wet patch and apply some cream to them, keep them supple’.
SIGN, Winschoterkade 10. Open Tue-Sat: 12-17 hrs. & Sun:14-17 hrs

In Y2:    Smila Zinecker her ‘Bureau d’échange’ is an exchange office for stories from this part of the city of Groningen, which also has its tentacles outside the building. She exchanges stories, takes notes, writes new texts, illustrates small publications and distributes them again. You’re welcome to participate!
This takes place in the colorful entourage of the office, decorated with all kinds of paraphernalia that associate with urban characters and city types.
Quote Smila Zinecker:’…and then the story exchange office, to trade my own stories of the city against those of others …’.

Cleo Veldman has made her installation and film ‘And when the great white shark came it broke everything in half’ in Y2, a fictional TV recording studio for children’s programs where props, costumes, dolls, masks, characters, etc. play a role and can also appear in the movie recording. All kinds of ‘studio characters’ (the moderator, the guests, actors, etc.) can make their appearance, but then distorted as parodies with curious interactions. In this way Cleo Veldman changes characters and explores how she can push personal and interpersonal boundaries.
Quote: Cleo Veldman: “And when the great white shark came it broke everything in half”
Y2: Damsterdiep 299. Open Tue-Sat: 12-17 hrs. & Sun: 14-17 hrs

In Moshpit of Creation:
The sculptural and the performative come together in Rowan van As his work. He takes his ‘material’ from popular culture and comments on it. His objects form the basis for an action and betray a primitive kind of interactivity. Bringing phenomena together in an illogical connection creates a new meaning.
For ‘Wearables’, Rowan van As has translated all the things he sees and experienced in Groningen as directly as possible into a clothing line as a reflection of a series of melancholy memories. Including view master visualizations that match the atmosphere. The Viewmaster collection will be presented during a fashion show on Thursday, September 29 at
8 p.m. in Moshpit of Creation! And on September 24, he will have a fashion intervention in SIGN at 2 p.m.!
Quote Rowan van As: ‘A feeling of melancholy comes over me here because I have certain memories of Groningen. I spent small fragments of my childhood there. I am collecting images and text phrases from here and there, which ultimately results in a fashion show and performance’
Moshpit of Creation: Duinkerkestraat 26