UNFIXING HISTORIES Ana María Gómez López, CHE Onejoon, Thomas Kuijpers

SIGN presenteert van 11 maart t/m 15 april 2018
‘Unfixing Histories’

Ana María Gómez López
CHE Onejoon
Thomas Kuijpers

OPENING zondag 11 maart om 16.00 uur

Deze tentoonstelling is deel van het project ‘Unfixing Histories’, geinitieerd door curator/ kunstenaar Andrea Stultiens. SIGN en een aantal andere Groninger kunstinstellingen (Block C, Noorderlicht, Usva, Academie Minerva) en het Drents Archief Assen doen hier aan mee.
SIGN presenteert de kunstenaars Ana María Gómez López, CHE Onejoon & Thomas Kuijpers, die de waarheid achter ‘de werkelijkheid’ onderzoeken, gerelateerd aan fotografisch beeld. Zij houden zich bezig met actuele geschiedvorming en bevragen dat; een kritische actuele kijk naar de maakbare geschiedenis. Wat verschuilt zich achter het beeld?

Ana María Gómez López (CO/US), 1981
Ana María Gómez López gebruikt eigen experimenten en historisch onderzoek om de huidige definities van de grenzen van het leven te beschouwen. In haar projecten worden botanische proefmonsters, implantaten, medische instrumenten en andere specialistische werktuigen gebruikt om de verschuivende grenzen tussen mensen en hun natuurlijke omgeving te verkennen. Onderzoek van archiefmateriaal met een verbinding naar de wetenschapsgeschiedenis en verwante disciplines is een centraal element van haar artistieke praktijk.

‘On Taphonomy’ is een video-installatie over de oorsprong van de wetenschappelijke discipline die onderzoekt wat met organismes gebeurt na hun dood, van verval tot fossiliseren. Pionier van de tafonomie was ondermeer Johannes Weigelt, een Duitse paleontoloog die relaties onderhield met de Nazi’s gedurende de Tweede Wereldoorlog. On Taphonomy duikt in Weigelt’s enorme fotografische documentatie van dierlijke karkassen en fossielen, en plaatst dit archiefmateriaal naast zijn persoonlijke, door Dada geïnspireerde collages. Hier ontmoet het fossiel het fotografische negatief: overblijfselen van prehistorische tijdperken vermengen met kiekjes uit een meer recent verleden, maar feitelijk gelijktijdig op grote afstand van elkaar wat betreft de beeldende code. Gesteentelagen en visuele afdrukken, zowel mineraal als gebaseerd op film, komen naar voren door Weigelt’s montagetechniek. En tafonomie komt naar voren als een beschouwende dimensie van deze antieke en bestudeerde overblijfselen – een middel om geologische en ideologische sporen te interpreteren, zowel in de fossiele als de persoonlijke archieven.
Te zien in SIGN:
On Taphonomy, Tweekanaals 4K video/ 8:00 minuten
Frontispiece/ Index: Lithografie met letterpress.

CHE Onejoon (KR), 1979
Kunstenaar CHE Onejoon was gedurende zijn militaire dienstplicht in Zuid-Korea gedetacheerd bij een politiebureau vanwege zijn technische vaardigheden als fotograaf.

Met de opdracht om demonstranten bij protesten te documenteren was hij eigenlijk aan het werk gezet als undercover agent. Sindsdien zijn de methodes van geheim agenten zijn kunstpraktijk binnen geslopen. Hij heeft foto’s en korte films gemaakt die het trauma van de moderne Koreaanse geschiedenis vastleggen gedocumenteerd door de bunkers van de post-Koreaanse oorlog en de verlaten Amerikaanse legerkampen in Zuid-Korea na de oorlog in Irak.

Tussen 2013 tot 2016 heeft hij een documentaire film- en videoinstallatie gemaakt over de gebouwen en monumenten die in Afrika zijn gebouwd door de Noord-Koreaanse Mansudae Art Studio. Zijn nieuwe project “International friendship” (Internationale vriendschap) is gebaseerd op de geschenken die Kim Il-sung heeft ontvangen van Afrikaanse dictators als teken van dank voor de gebouwen en monumenten die door Noord-Korea in Afrika waren gebouwd. Het project bestaat uit een opnieuw gemonteerde versie van de Noord-Koreaanse propagandafilm Wereldwijde Steun voor Kim Il-sung, illegaal gescande foto’s en in 3d geprinte objecten die voorkomen op de foto’s.

Door onderzoek voor en productie over meerdere jaren vertonen CHE’s projecten onzichtbare en geheime informatie in relatie met gevoelige politieke kwesties en verborgen episodes van de geschiedenis.
Te zien in SIGN: International Friendship: selectie foto’s, 3d prints.
Video: “Worldwide Support for Kim Il Sung”, 1980’s”, 2017, HD video, 5 min

Thomas Kuijpers, (NL) 1985
Thomas Kuijpers onderzoekt hoe beeld en tekst worden gebruikt om een verhaal te creëren over een werkelijke gebeurtenis. Hij is geïnteresseerd in de manier waarop de afspiegeling van de waarheid is geconstrueerd en altijd op zoek naar onderwerpen waarvan die afspiegeling verschillende versies kent.

Bad Trip (nieuwe versie in SIGN)
Kuijpers verzamelde een archief van voorpagina’s, sensationele koppen en populaire beelden die een collectieve angst voor terrorisme laten ontbranden. Hij drong de rafelranden van het internet binnen, volgde de meldingen van diverse rechtse/anti-islamgemeenschappen om de informatie die de leden uitwisselen te bestuderen. In een poging om te achterhalen waardoor zijn eigen levensangst precies ontstaat filmde en fotografeerde hij situaties in zijn dagelijks leven die associaties met terrorisme opriepen. Een vrachtwagen geladen met gasflessen: ongetwijfeld het beste wapen om op een menigte in te rijden? Een wazige foto van een op hoge snelheid passerende ambulance: een autobom explosie. We zien een vrouw die meedoet op een online-forum en een gesluierde vrouw in een bus die een online preek bekijkt. Beide weerspiegelen virtuele realiteiten die onbewust en onvrijwillig achterdocht opwekken bij de kunstenaar. Door deze therapeutische beoefening van verzamelen en ontmantelen van de visuele weerschijn van een gedeelde paranoia, vraagt Kuijpers zich af hoe onze perceptie van de realiteit grotendeels wordt gedirigeerd door sensatiezucht, nepnieuws en irrationele angsten.

SIGN presents from 11th of Marc thrue 15th of April 2018
‘Unfixing Histories’

Ana María Gómez López
CHE Onejoon
Thomas Kuijpers

OPENING: Sunday 11th of March at 16.00 hrs

This exhibition is part of the project ‘Unfixing Histories’ initiated by curator/artist Andrea Stultiens. SIGN and a number of art-institutions in Groningen and the “Drents Archief” Assen join this project. SIGN presents Ana María Gómez López, CHE Onejoon & Thomas Kuijpers, who look into the truth behind ‘reality’, in relation to the photographic image. They deal with history in the making, and question that; a critical and actual view on the creation of history. What’s hiding behind the image?

Ana María Gómez López(CO/US), 1981
Ana María Gómez López uses self-experimentation and historic investigation to question current definitions of the limits of life. Her projects use botanical specimens, prosthetic implants, medical instruments, and other specialized tools to explore the shifting boundaries between humans and their natural environment. Research into archival materials related to history of science and adjacent disciplines is a central element to her artistic practice.

On Taphonomy is a video installation about the origin of the scientific discipline that examines what happens to organisms after death, from decay through to fossilization. Taphonomy was pioneered in part by Johannes Weigelt, a German paleontologist who was affiliated with the Nazi party during the Second Worldwar. On Taphonomy delvers into Weigelt’s copious photographic documentation of animal carcasses and fossil specimens, juxtaposing these records with his personal Dada-inspired collages. Here, the fossil meets the photographic negative : remnants of prehistoric epochs commingle with snapshots of a more recent past, matter-of-fact yet simultaneously distant in their picturial code. Stratigraphical layers and visual imprints. both mineral and film-based, peer through Weigelt’s montage techniques. And taphonomy emerges as a reflective dimension of these ancient and scholarly vestiges-a means to interpret geological and ideological traces in the fossil record and the privita archive alike.

IN SIGN: On Taphonomy Two-channel 4K video 8:00 minutes
Frontispiece/ Index: One-color lithograph with letterpress, framed

CHE Onejoon (KR), 1979
During his mandatory military service in South Korea the artist CHE Onejoon was assigned at a police station due to his technical skills as a photographer.

Ordered to document protestors at demonstrations, he was essentially employed as an undercover cop. Since then, the methods of a secret agent have slipped into CHE’s arts practice. He has produced photographs and short films that capture the trauma of modern Korean history by documenting the bunkers from the post-Korean War period and the abandoned U.S. Army camps in South Korea after the Iraq War.

From 2013 to 2016, he made a documentary film and video installation on the buildings and monuments in Africa constructed by the North Korean Mansudae Art Studio. His new project “International friendship” is based on the gifts which were given to Kim Il-sung by African dictators as a token of appreciation for the buildings and monuments which were built in Africa by North Korea. The project consists of a re-edited version of the North Korean propaganda film Worldwide Support for Kim Il Sung, illegally scanned photographs, and 3-D printed objects from the photographs.

Researching and producing his projects over multiple years, CHE’s projects convey invisible and classified information, related to sensitive political issues and undisclosed parts of history.

IN SIGN: International Friendship: selection of photo’s & 3d prints.
Video: “Worldwide Support for Kim Il Sung”, 1980’s”, 2017, HD video, 5 min

Thomas Kuijpers (NL), 1985.
Thomas Kuijpers investigates how image and text are used to create a narrative about a true event. He’s interested in the way the representation of this truth is constructed and always on the lookout for topics wherein this representation has different versions.

Bad Trip (new version in SIGN)
Kuijpers amassed an archive of front pages, sensationalist headlines, and popular images that kindle a collective fear of terrorism. He encroached into the fringes of the web, tracking the posts of a number of right-wing/anti-Islamic communities to study the kind of information their members consume. In an attempt to retrace what exactly inspires his own angst, he filmed and photographed situations in his daily life that triggered associations with terrorism. A truck loaded with gas tanks: surely the perfect weapon to drive into a crowd? A blurry positive of an ambulance passing at speed: a car bomb explosion. We see a woman participating in an online forum, and a veiled woman on a bus watching what seems to be an online sermon. Both inhabit virtual realities that unconsciously and involuntarily inspired suspicion with the artist. With his therapeutic practice of collecting and deconstructing the visual make-up of a shared paranoia, Kuijpers questions how our perception of reality is led largely by sensationalism, fake news and irrational fears.