un-FIXED

9 april t/m 7 mei 2017 (English text see below)
un-FIXED
Tom Putman, Jan van Egmond, Douwe Dijkstra, Jakob Sjøberg & Frederik Eegesborg

In de tentoonstelling un- FIXED worden alledaagse gebruiksvoorwerpen en objecten op een nieuwe manier bekeken en behandeld. De speelse benadering van de kunstenaars zorgt voor herinterpretatie van deze voorwerpen. Door andere samenstellingen, composities, settings verliezen ze hun functie en veranderen betekenissen. Dit komt tot uiting in ruimtelijke werken en plat vlak combinaties, verrassende objecten en assemblages, en een opmerkelijke film.

Jan van Egmond (1992, NL) Totems I, II, III, IV, V, VI
Van Egmond maakt assemblages van alledaagse objecten, geeft deze nieuwe betekenissen in de vorm van speelse machines en wapens. Humor en onbevangenheid vormen een belangrijk onderdeel van zijn werk. Door absurde machines, ingewikkelde ontwerpen van wapens en gekke uitvindingen te maken en te betrekken in zijn creatieve proces herontdekt Jan van Egmond de vreugde uit zijn kindertijd. Hij beschouwt zijn werk als een situatie waarbij men het onverwachtte tegenkomt, als een speelveld van onderzoek en fascinatie.
“lamp + asparagus + squeegee + bicycle pump + paint roller handle = submachine gun!”
Jan van Egmond 2016 is afgestudeerd aan Master FMI Painting, Groningen.

Tom Putman (1994, NL)
Hoe een alledaags object eruit ziet, is veelal bepaald door de functie die het ons biedt. De waarneming van deze objecten zijn onlosmakelijk verbonden met de functionaliteit. Het is lastig om vorm, kleur en materiaal te beschouwen zonder associatieve gedachten.
De werken van Tom Putman bestaan uit het verzamelen, aanpassen en vervormen van deze objecten en hebben verband met kleine aangename herinneringen. Wanneer verliest het object zijn utilitaire herkenbaarheid? Wat gebeurt er wanneer ze van hun gebruikelijke context worden verwijderd? Tom Putman ontregelt interpretaties om zo een open blik te kunnen werpen op het vertrouwde.
Tom Putman (1994 NL) is in 2016 afgestudeerd aan Artez, Enschede.


Douwe Dijkstra (1984, NL): film ‘Demontable’
Douwe Dijkstra maakt muziekvideo’s, installaties en korte films. Als medeoprichter van het 33 1/3 collectief verweeft hij theaterproducties met videoprojectie. Hij is o.a. bekend om zijn zeer creatieve reclames, speelt in zijn films met grootte verhoudingen, green screens. Zijn werk is speels en associatief. Vaak werkt hij samen met geluidskunstenaars voor sound design bij films.
In SIGN toont hij “Demontable” een film over de absurde relatie tussen dagelijkse leven en het wereld nieuws.
Oorlog wordt op de keukentafel gevoerd terwijl een man koffie drinkt. De wereld staat in brand.
De overmaat aan media waarmee we gebombardeerd worden creëert een frictie en afstand tussen dagelijkse routine en actualiteiten. Démontage toont deze bizarre melange van werkelijkheden door de twee werelden te mengen. Gevechtshelicopters versnipperen een krant, terwijl een brocolli maaltijd een drone aanval ondergaat. Het is een reeks pogingen om onze wereld beter te begrijpen door te spelen met zijn geweldadige protagonisten.
Het werk is o.a. in 2014 getoond bij het Internationaal Film Festival Rotterdam en in het Stedelijk Museum, Zwolle. Maakt ook clips oa. De Kift.
Jaar: 2014
Duur: 12’03”
Type: Video
Copyrights: All rights reserved (c) LIMA
Douwe Dijkstra is in 2005 afgestudeerd aan de ArtEZ, Zwolle.

Frederik Eegesborg (1992, DK) & Jakob Sjøberg (1989, DK): “A lasting evidence, reminder or example of someone or something”. Eegesborg & Sjøberg is een collectief dat zich begeeft tussen Amsterdam, Odense en Kopenhagen. Zij beschouwen zich als makers van ruimtelijke samenstellingen waarbij ze geintrigeerd zijn door stedelijke omgevingen en hun constructies inclusief sociale verhoudingen.
Zij brengen daarbij hun duidelijk te onderscheiden individuele praktijken bijeen, vaak vanuit poetische gedachtengangen.
Binnen de constellaties van individuele werken met constructiematerialen als beton, bouwhekken, stoeptegels etc, en elementen van de locatie zelf wordt gespeeld met voorgeschreven functies van onderdelen van de ruimte, kunstvoorwerpen en stedelijke artefacten. Om alles op elkaar af te stemmen, zijn de samenstellingen vaak direct of indirect ontworpen in verhouding tot een specifieke ruimte. Voor SIGN hebben Frederik en Jakob gekeken naar veranderingen en zaken waar zij zich over verbazen vooral bij de urbane processen. Zij hebben de samenstelling van vormen en betekenissen onderzocht die zij tegenkomen op bv. bouwplaatsen.
Binnen hun constellatie gaan zij na hoe dit zich verhoudt tot hun gedachten over het sculpturale vanuit een niet
vaststaand perspectief.
Frederik Eegesborg & Jakob Sjøberg afgestudeerd in 2016 a/d Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. 


ENGLISH:  9th of April till 7th of May 2017
un-FIXED
Tom Putman, Jan van Egmond, Douwe Dijkstra, Jakob Sjøberg & Frederik Eegesborg

In the exhibition un-FIXED every day devices and objects are regarded and treated in a new way.
Due to a playful approach the artists reinterpret the role of these objects. Different constructions, compositions and settings change their function and meaning. This will be visible in spatial works and plane surface combinations, surprising objects and assemblies and a remarkable film.

Jan van Egmond (1992, NL): Totems I, II, III, IV, V, VI
Van Egmond makes assemblies of everyday objects and gives them new meanings in the shape of playful machines and weapons. Humour and open-mindedness are important parts of his work. By making absurd machines, complicated designs and strange inventions and involve this in his creative process Jan van Egmond re-discovers the joy of infancy. He regards his works as a situation in which one meets the unexpected, like a playground of research and fascination.
“lamp + asparagus + squeegee + bicycle pump + paint roller handle = submachine gun!”
Jan van Egmond graduated in 2016 at Master FMI Painting, Groningen.

Tom Putman (NL, 1994)
What an everyday object looks like, is mostly decided by its function. Observation of these objects is inextricably connected with its functionality. It is hard to consider form, colour and material without associative thoughts. The works consist of collecting, adapting and reshaping these objects and are connected to little, pleasant memories. When does the objects looses its utilitarian recognisability? What happens when they are detached from their usual context? Tom Putman disorders interpretations to give an open look towards the known and trusted.
Tom Putman is graduated in 2016 at Artez, Enschede.


Douwe Dijkstra (1984, NL) film “Demontable`.
War is waged on the kitchen table while a man drinks coffee. The world’s on fire. Helicopters shred his newspaper, a drone fires at a plate of broccoli. Funny, playful film on the absurd relationship between daily life and global news.
The level of media saturation we’re bombarded with creates an absurd distortion and distance between our daily routine and current affairs. Démontage explores this bizarre melange of realities by throwing the two worlds together: attack helicopters shred a newspaper, while a dinner plate suffers a drone strike. They’re a series of attempts to try and understand our world better by playing with its violent protagonists.
Douwe Dijkstra is graduated in 2005 ArtEZ, Zwolle. 
Date: 2014
Length: 12’03”
Type: Video
Copyrights: All rights reserved (c) LIMA

Frederik Eegesborg (1992, DK) and Jakob Sjøberg (1989, DK): “A lasting evidence, reminder or example of someone or something”
Eegesborg & Sjøberg form a collaborative based in-between Amsterdam, Odense and Copenhagen. They graduated in 2016 from the Gerrit Rietveld Academie and have since that, formed concerted works in relative to sites of architectural and cultural interest.

The engine of their collaboration builds on a corpus that is developed in a specifically urban context. They consider themselves makers of spatial settings, contemplating different propositions about the constructed environment and the social value system embedded in the courses of everyday surroundings. Drawing on urban paradigms as narrative apparatuses, they fuse their although distinct individual practices in independent settings driven by poetic accounts, whose arrangement consists of ideas and relations rendered in physical form.

The settings they make primarily serve as temporary constellations of individually crafted works, materials, locations, and intonations, generated through a procedure of diverting recognizable forms or spaces from their prescribed functions. In order to co-ordinate the activities of the different elements, the settings are often constructed in relation to a real space, directly or indirectly. This is meant to signify a frame of reference by which the elements placed within, refer to and localize their physical and social situation.

For their contribution at SIGN, Frederik Eegesborg and Jakob Sjøberg have been looking at changes and wonders, particularly raised in the process of developments in urban arenas. They have tried to examine and appropriate the formation of forms and meanings they meet in sites of construction, to further articulate how it relates to the idea of the sculptural from an unfixed perspective. 
Frederik Eegesborg (1992, DK) and Jakob Sjøberg graduated in 2016 at Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam