The Anonymous Group of Artists presents TAKE OVER

In SIGN:
Van 5 t/m 15 oktober 2017
Woodstone Kugelblitz’ TAKE OVER


The Anonymous Group of Artists presents TAKE OVER & other unprofessional events!

Over: Woodstone Kugelblitz zien hun zoektocht als een veldtocht zoekend naar een vorm die zich verbindt met het dagelijks leven. Hun levenswijze en handelswijze is het werk zelf; ze maken hun werken mee i.p.v. iets tastbaars te creëren. In dit proces spelen factoren als toeval, geluk en tegenslag een rol en vervaagt de notie van eigendom.
Deze speelsheid zorgt voor een vluchtigheid, haaks op de waarden van de consumptie maatschappij, een spanningsveld omtrent de waarde en de werkelijkheid die op een natuurlijke manier met het werk ontstaat.
Zij zijn daarbij op zoek naar naar Charme, een ondergewaardeerd element in onze (spektakel) maatschappij.
Charme is per definitie ongrijpbaar, onvoorspelbaar, onspectaculair, dagelijks, het ontwikkelt zich met de tijd, is niet pretentieus presenteert zich niet goed en is aandoenelijk in zijn imperfectie.

Over TAKE OVER:
In dit kader heeft Woodstone Kugelblitz TAKE OVER geinitieerd dat van 5 t/m 15 oktober gaat plaatsvinden in SIGN, a/d Winschoterkade 10, Groningen.
Bij TAKE OVER is de hierarchie ver te zoeken, de Anonymous Group of Artist is in een constante transitie! Steeds is er sprake van een overname, niemand is de baas. Het publiek wordt daarbij uitgenodigd om mee te doen.
Omdat men het van elkaar overneemt is het onduidelijk wie de producten heeft gemaakt.
Als hulpmiddel zijn er ook machines aanwezig met verschillende druktechnieken en met hun eigen beperktheden; zoals oude stencil machines, Gestetners, kassaprinters, een kopiermachine o.a.
De activiteiten hebben te maken met bovenstaande filosofie.
Zoals het onderdeel:

De Slechte Tekeningen Wedstrijd, met een hoofdprijs van € 600,-!
Uitgeloofd voor de krachtigste slechte tekening, die alle swing van de mislukking in zich draagt.

Breng de tekening langs of stuur het op voor donderdag 12 oktober aanstaande naar:
SIGN, Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen
Open: di. t/m za: 12-17 & zo: 14-17 uur
Contact: signnl@gmail.com of 0623631796 Marie-Jeanne Ameln

Programma van TAKE OVER voorzover bekend :
(zoals gezegd alles is in transitie )

Donderdag 5 oktober: Help Anonymous Group of Artists met het inrichten van de TAKE OVER show. Tussen 12-17 uur is iedereen welkom. Materialen als meubels, bedden, hele inboedel is aanwezig.

Zondag 8 oktober: OPENING 16.00 uur met NEOIST lezing

Woensdag 11 oktober vanaf 16.00 uur
Performance: MANDELSTAM MACHINE
+ Lezingen, geselecteerde geschriften van Woodstone Kugelblitz’ werken
+ Take over movie screening:
CAN DIALECTICS BREAK BRICKS? (1973)

Donderdag 12 oktober: deadline indienen van tekeningen voor Bad Drawing Competition

Zaterdag 14 oktober, 17.00 uur: Ceremonie van The Bad Drawing Competition met uitreiking van de Award van 600,-
Gevolgd door The Stupid Party met dj WES, the worst party you ever had!

Zondag 15 oktober, vanaf 15.30 uur
Einde van de show, concert door de Fanfare voor Vooruitstrevende Volksmuziek
http://www.woodstonekugelblitz.org/
Contact: 0645090451

www.sign2.nl
Contact: Marie-Jeanne Ameln 0623631796

ENGLISH
At SIGN: from 5 till 15 October 2017; Woodstone Kugelblitz’ TAKE OVER


The Anonymous Group of Artists presents TAKE OVER & other unprofessional 
events!About: Woodstone Kugelblitz regard their search like a campaign looking for a form that connects to daily life. Their way of living and way of working is the work itself; they experience their works in stead of creating something tangible. In this process elements like coincidence, luck and set back play a role and the notion of property vanishes.
This playfulness provides a volatility, contrary to the values of the consumers society, an area of tension around value and reality that emerges from the work in a natural way. In this they are looking for
 Charm, an underestimated aspect in our society of events.
Charme by definition is elusive, unpredictable, not spectacular, daily, it develops in time, is not pretentious, presents itself not well and is
touching in its imperfection.

About TAKE OVER:


Within this frame Woodstone Kugelblitz initiated TAKE OVER that will take place at SIGN, Winschoterkade 10, Groningen from 5 till 15 October. In TAKE OVER hierarchy is way out, the Anonymous Group of Artists is in constant transition. Constantly there will be a take over, no-one is in
control. The audience is invited to participate. Because people take over from each other it is unclear who made the products. As tools there will be machines with different printing techniques and
each with their specific limitations like old stencil machines,
Gestetners, cash-printers, a copier a.o.
The activities are related to the philosophy mentioned before, like:

The Bad Drawing Competition with a winner’s prize of € 600,-!!! awarded to the most powerful bad drawing that embodies the full swing of failure.
 Bring the drawing or send it before Thursday 12th of October upcoming to:
 SIGN, Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen-NL
 Open: Tue. thru Sat.: 12-17 & Sun. 14-17 hrs.
 Contact: signnl@gmail.com of 0623631796 Marie-Jeanne Ameln

Program of TAKE OVER as far as known: (as stated before, everything is in
transition)

Thursday 5 oct – Anonymous group takes over, please come help us organise the art show 12hrs-17hrs.

Sunday 8 oct – VERNISSAGE16hrs. Neoïst Lecture

Wednesday 11 oct – Performance:
MANDELSTAM MACHINE at 16hrs.
talks, selected readings from WK works
+ Take over movie screening:
CAN DIALECTICS BREAK BRICKS? (1973)

Saturday 14 oct – 16hrs. Award ceremony for the  Bad Drawing competition
Followed by 20h30  Saturday Night Stupid Party, the worst party you ever had!

Subnday 15 oct – 15.30 hrs. End of the show, concert by de Fanfare voor Vooruitstrevende Volksmuziek
http://www.woodstonekugelblitz.org/
Contact: 0645090451

www.sign2.nl
Contact: Marie-Jeanne Ameln 0623631796