SPATIAL DISRUPTIONS

SPATIAL DISRUPTIONS

18 July – 31 August  2021

Janne Schipper, Isabella Francis, Luuk Smits, Roman Tkachenko
, Mischa Lind, Tudor Ulrich, Stephanie Rizaj
Interventions in public space between:  
53.209700 N – 53.216500 N
6.519500 E – 6.546950 E

Writings, reports @ SIGN
53.216351 N / 6.574757 E
Maartje Terpstra, Sanne Morssink, M. Groenen, 
Floor van Heuvel, Karlijn Vermeij

PERSBERICHT 24/8 ; zie onderaan.        Zie ook Spatial Disruptions – results

‘Spatial Disruptions’, is een interventie project dat plaats vindt in de perifere, semi-industriële, publieke ruimte van Groningen dat georganiseerd wordt door SIGN van 18 juli t/m 31 augustus a.s.
-Spatial Disruptions heeft als basis een grote Loods, oftewel een werkplek plus residentie voor 7 door SIGN geselecteerde kunstenaars en is gesitueerd op het Suikerunieterrein te Groningen, Suikerlaan 36. Vandaar uit worden de interventies door de kunstenaars ontwikkeld en in de publieke openbare ruimte uitgevoerd op nader te bepalen plek(ken).
-In SIGN is een rapportage, ‘pers’ communicatiecentrum dat gerund wordt door een 4-tal schrijvers die de interventies van de kunstenaars in tekst en beeld in kaart brengen en tevens daarop reflecteren. Uiteindelijk doel is ook om de bevindingen van ieder in een kleine booklet of paper vorm te geven en te publiceren. Er is nauw contact met het ’communicatie centrum’ en de kunstenaars in de Loods en v.v.

context:

Zoals in het huidige beleid van SIGN staat omschreven maken environmental ingrepen deel uit van ons programma en dus ook interventies in de rurale, urbane openbare ruimte waarbij gespeeld wordt met functie, aard, betekenis, identiteit van een plek of een ruimte. De vraag is ook hoe openbaar is die publieke ruimte. waarbij de verhouding tot en communicatie met het publiek vaak van belang is. Een interventie is niet een geïsoleerd gegeven maar verhoudt zich tot een omgeving, tot mensen tot het landschap tot infrastructuur en maatschappelijk verkeer. Het project heet immers Spatial Disruptions. Dit beantwoordt ook aan uit een van de algemene aspecten van SIGN’s beleid:
“hoe verhoudt de mens en kunst zich tot de omgeving in ruime zin. Dus plek en vorm zijn er direct aan gerelateerd. Voorop staat altijd dat de kunstenaars een eigenzinnige, vrije, onafhankelijke houding hebben en ze dit dus vanuit een artistiek bijzonder en kritisch gezichtspunt benaderen met speelsheid en verbeeldingskracht. Wat wil de kunstenaar zeggen? Wat voor communicatie heeft het werk in zich zelf? Daarom vinden activiteiten in SIGN maar ook elders en in de openbare ruimte plaats; van urbaan, perifeer tot ruraal ook omdat interacties met het werk tov. het sociale of de infrastructuur kan variëren en verschillen. Naast inhoudelijke raakvlakken laten de presentaties een grote diversiteit in benadering zien. Van associatief en poëtisch tot sociaalkritisch en documentair.”

“Spatial disruptions” vindt plaats van 18 juli t/m 31 augustus 2021 met evt. uitloop naar 5 september.
Zeven jonge kunstenaars zijn door SIGN uitgenodigd met als doel interventies, ‘disruptions’, te ontwikkelen en uit te voeren in een half urbane, rurale ‘of the road/industrie bedrijventerrein’ van Groningen of een andere uitgezochte zinvolle locatie met sterke aanwezigheid van openbare ruimte.
We vragen aan hun om echte ingrepen te doen die zich kort of lang kunnen presenteren afhankelijk van omstandigheden en bedoeling.
Ieder wordt gevraagd om nieuw werk speciaal voor deze spatial interventies en de publieke openbare ruimte plekken te verzinnen, dat kan in allerlei vormen zoals sculpturen, installaties, interacties, happenings, social design.
Genodigde kunstenaars zijn:
Janne Schipper http://www.janneschipper.info/
Isabella Francis: https://www.instagram.com/i.k_francis/
Luuk Smits https://www.luuksmits.nl/works
Roman Kachenko http://tkachenkoroman.com/
Mischa Lind https://mischalind.com/
Tudor Ulrich (Natural enthusiast exploring time and transformations through organic media.)
Stephanie Rizaj https://stephanierizaj.com/

Uitvalsbasis werkplek en verblijf is zoals gezegd een grote loods op het voormalig Suikerunieterrein a/d Energie weg te Groningen. Het terrein is een half voormalig industrieterrein met landelijke uitwassen, tijdelijke cultuur gerelateerde initiatieven en opkomende nieuwbouw. Na 2030 zal het terrein worden opgeleverd voor huizen, woningen.
Vanuit het verblijf en werkplaats op Suikerunieterrein kan men plekken zoeken voor de interventies dus ook het terrein zelf, of het bedrijventerrein daaromheen dat een een 2e hands industrieel karakter heeft met in de buurt bedrijven ketens als Praxis, Lidl, Aldi, Jysk met veel consumentengedrag. Of een andere (semi) urbane, dynamische plek.
Bij de disruptions kan bv. het sociale aspect voelbaar zijn, het kan een performatieve ruimtelijke ‘architectonische’ link hebben, het kan zich ook uiten als functie/betekenis verandering van die plek, ook in sociale verkeer kan het bv. gedragsbepalend zijn. Ook performances/ installaties met interacties combinaties geënt op deze specifieke omgeving die kunnen disharmoniëren of verstorend werken, behoren tot de mogelijkheden, of werkplaats mechanische connotaties, of constructie of bouwkundige aspecten in een opbouw afbraak controverse. Kortom veel is mogelijk! Vaste plekken reserveren met vergunningen heeft niet onze voorkeur vanwege het tijdelijk karakter van de interventies.

Report Spatial Disruptions
vanwege het tijdelijke karakter van de acties is het van belang om dat vast te leggen. Dat gaat in de vorm van booklets, papers, een korte directe verslaglegging zowel geprint als digitaal. Dit is een methode om het kenbaar te maken aan het publiek, een snelle verslaglegging met informatie in verband met volgende interventies. Een middel of naslagwerk om de interventies te laten beklijven.

Bij SIGN komt een plek voor informatie verwerking, rapportage, documentatie in woord en beeld, reflectie een soort ‘journalistiek perscentrum’ waar een 4 -tal jonge schrijvers een reporters functie hebben en verzamelen, connecties en referenties maken en dit vervolgens uitdragen in reflectieve teksten met beeld in een ‘paper’ of krant. Het ’communicatie centrum’ zal in nauw contact zal staan met de kunstenaars in de Loods.
In dit geheel van verslaglegging is het ook van belang dat een context meegenomen wordt waarin dit soort interventies of tijdelijke disrupties plaatsvinden. (denk ook aan kunsthistorische of actuele lijntjes) .
De schrijvers anticiperen op context, plannen en ideeën van de kunstenaars maar ook op de interventies zelf in het bijzonder ‘on the spot, in situ’. En het ook in de visie van de kunstenaar plaatst, tegelijk kunnen zij hun eigen beschouwingen er op los laten.

(English)

Spatial Disruptions is an intervention project that takes place in the peripheral, semi-industrial, public space of Groningen and is organized by SIGN from July 18 to August 31.
-Spatial Disruptions is based on a large Loods, i.e. a workplace plus residence for 7 artists selected by SIGN and is situated on the Suikerunieterrein in Groningen, Suikerlaan 36. From there, the interventions are developed by the artists and performed in public public space on location(s) to be determined.
-In SIGN there is a reporting, ‘press’ communication center that is run by 4 writers who map out the interventions of the artists in text and image and also reflect on them. The ultimate goal is also to shape and publish the findings of each in a small booklet or paper. There is close contact with the ‘communication center’ and the artists in the Loods and v.v.

context: As described in SIGN’s current policy, environmental interventions are part of our program and therefore also interventions in rural, urban public space in which the function, nature, meaning and identity of a place or space are played with. The question is also how public is that public space. where the relationship with and communication with the public is often important. An intervention is not an isolated fact, but relates to an environment, to people to the landscape to infrastructure and social traffic. After all, the project is called Spatial Disruptions. This also responds to one of the general aspects of SIGN’s policy:
“how do people and art relate to the environment in a broad sense. So place and form are directly related to it. The main thing is always that the artists have an idiosyncratic, free, independent attitude and that they approach this from an artistically special and critical point of view with playfulness and imagination. What does the artist want to say? What kind of communication does the work have in itself? That is why activities take place in SIGN but also elsewhere and in public space; from urban, peripheral to rural also because interactions with work in relation to. the social or infrastructure may vary and differ. In addition to substantive interfaces, the presentations show a great diversity in approach. From associative and poetic to socially critical and documentary.”
“Spatial disruptions” will take place from July 18 to August 31, 2021 with possibly. run out to September 5.
Seven young artists have been invited by SIGN with the aim of developing and implementing interventions, ‘disruptions’, in a semi-urban, rural ‘of the road/industrial business park’ of Groningen or another selected meaningful location with a strong presence of public space. .
We ask them to make real interventions that can present themselves short or long depending on the circumstances and intention.
Everyone is asked to come up with new work especially for these spatial interventions and public public space, in all kinds of forms such as sculptures, installations, interactions, happenings, social design.

As mentioned, the base of work and residence is a large warehouse on the former Suikerunieterrein a/d Energie weg in Groningen. The site is half a former industrial estate with rural excesses, temporary culture-related initiatives and upcoming new construction. After 2030, the site will be delivered for houses, homes.
From the residence and workplace on the Suikerunieterrein, you can look for places for the interventions, including the site itself, or the business park around it, which has a second-hand industrial character with nearby companies chains such as Praxis, Lidl, Aldi, Jysk with a lot of consumer behavior. Or another (semi) urban, dynamic place.
With the disruptions, for example, the social aspect can be felt, it can have a performative spatial ‘architectural’ link, it can also express itself as a change in the function/meaning of that place, it can also determine behaviour, for example, in social interaction. Also performances/installations with interactions, combinations grafted on this specific environment that can be disharmonious or disruptive, belong to the possibilities, or workplace mechanical connotations, or construction or architectural aspects in a construction demolition controversy. In short, a lot is possible! Reserving permanent places with permits is not our preference because of the temporary nature of the interventions.
Report Spatial Disruptions:
because of the temporary nature of the actions, it is important to record this. This takes the form of booklets, papers, a short direct report, both printed and digital. This is a method of making it known to the public, a rapid reporting of information related to subsequent interventions. A tool or reference work to make the interventions take hold.

In SIGN a place will be created for information processing, reporting, documentation in words and images, reflection, a kind of ‘journalistic press center’ where about 4 young writers have a reporter function and collect, make connections and references and then propagate this in reflective texts with image in a ‘paper’ or newspaper. The ‘communication center’ will be in close contact with the artists in the Loods.
In all this reporting, it is also important that a context is included in which these kinds of interventions or temporary disruptions take place. (also think of art historical or current lines).
The writers anticipate the context, plans and ideas of the artists, but also the interventions themselves, especially ‘on the spot, in situ’. And also place it in the artist’s vision, at the same time they can let their own views loose on it.

PERSBERICHT
Groningen, 24 augustus 2021

Zeven kunstenaars uit heel Nederland streken deze zomermaanden neer op het Suikerunieterrein. Tijdens een residentieperiode van anderhalve maand op uitnodiging van SIGN ontwikkelden en maakten Janne Schipper, Isabella Francis, Luuk Smits, Roman Tkachenko, Mischa Lind, Tudor Ulrich & Stephanie Rizaj nieuw werk. Op 28 en 29 augustus 2021 presenteren zij de resultaten van Spatial Disruptions op locatie. Ga op ontdekkingsreis en ontdek de ‘ruimtelijke verstoringen’ van de kunstenaars op het Suikerfabriekterrein. Nu nog mogelijk voordat het vastgoed infiltreert!

De kunstenaars ontwikkelden tijdens deze residentie nieuw werk, speciaal toegepast op het half urbane, openbare (bedrijven)terrein rondom het Suikerunieterrein. Wat roept dit stuk schemerstad op bij de kunstenaars? Vanwege het tijdelijke karakter van de acties is het van belang om dit vast te leggen in woord en beeld. Een schrijversteam rapporteerde de processen van de kunstenaars (zie onze site). Binnenkort verschijnt er een publicatie vol eigen visies en reflecties op het project Spatial Disruptions.

Over de resultaten
Janne Schipper doet een ingreep met drie monumentale gipsen ornamenten met elementen van glas-in-lood, onder de titel ‘Gevel-Werk. Ze reproduceert met deze artefacten de façade van het Zeefgebouw op het Suikerterrein en visualiseert de architecturale structuur van de constructie van het gebouw.
Luuk Smits maakt een zeven meter hoge mobiele toren van reusachtige suikerklonten van piepschuim en rijdt daarmee door het postindustriële natuurgebied, dat helaas binnenkort plaats moet maken voor een nieuwbouwwijk. Zijn werk ‘Drive-by’ is als het ware een vooraankondiging van het binnendringen van bouwmaterialen die straks de natuur zullen overnemen. Een film van deze absurde actie is te zien, zo ook de toren zelf.
Tudor Ulrich en Mischa Lind tonen hun ontdekkingstocht naar een obscuur verleden. Diep in de vloeivelden hebben ze dit verleden een nieuwe plek gegeven en toegankelijk gemaakt. Met man- en handkracht hebben ze deze interventie nieuw vormgegeven passend bij een terrein in transitie. De kunstenaars nemen je graag mee naar deze plek.
Stephanie Rizaj zal met een groep mensen een performance uitvoeren in de buitenlucht op zaterdagmiddag 28 augustus van 13 -15 uur en zondag 29 augustus 13 -15 uur. De groep voert op het terrein van de bootcamp ‘Roege Route’ gesynchroniseerd dagelijkse handelingen uit zoals wassen, tandenpoetsen, slapen, koken, lezen, lichamelijke oefeningen. Deze performance zal worden gefilmd voor een videowerk. Kom langs en doe mee! Lees meer: https://sign2.nl/category/blog/.
Rizaj reageert hiermee op de toekomstige plannen van woningbouw op het terrein en vergelijkt dit met de natuurlijke culturele waarde die het nu heeft. De performance wordt verfilmd en er wordt een videowerk van gemaakt.
Isabella Francis maakt associatieve sociaal geëngageerde banners over bepaalde onderwerpen uit de ons omringende wereld zoals ‘the perfect Dutch student city’. De spandoeken tonen gedachtespinnen van kritische woorden en kreten, die ze in de openbare publieke ruimte ophangt. De voorbijganger kan daar z’n eigen interpretaties aan geven en verbanden leggen. Isabella Francis wil daarmee een bewustzijn oproepen en hoopt dat het discussie oplevert.
Roman Tkachenko is gefascineerd door toekomstige functies van plekken en gebouwen. Hij heeft afgelopen weken artistiek onderzoek gedaan naar de partijen en spelers op dit Suikerunieterrein. Hij is met name op zoek naar sociale gevolgen van dit terrein in transitie en stelt zich de vraag wie zijn de ‘unseen’ (onzichtbaren) en wie zijn en de “have-lots” and “have-less”. Het gaat over regels en vrijheid en hij laat zijn fantasie gaan over de mogelijke ontwikkeling van zo’n terrein en probeert de sociale realiteit en de gevolgen bloot te leggen. Door ingrepen zal Roman dit kenbaar maken. Hij stelt zich daarbij op als een ‘mediating analist’ (bemiddelende analyticus).

SIGN presenteert:
 Finissage Spatial Disruptions – interventies in de publiek ruimte 28 en 29 augustus 2021
12:00 – 18:00 uur
. Start & Info punt: Loods Suikerlaan 36, Groningen
Map met route aanwezig.

Lees de teksten van het schrijversteam hier: https://sign2.nl/events/spatial-disruptions-the-writings/