SIGNS & SYSTEMS Anne Geene, Petra Neurink, Brit Pavelson, Robin Waart

SIGNS & SYSTEMS
Anne Geene, Petra Neurink, Brit Pavelson, Robin Waart
5 maart t/m 10 april 2011

SIGNS & SYSTEMS toont opmerkelijke voorbeelden van kunstwerken waarin een eigenzinnige archivering
de belangrijkste factor vormt. De wijze van verzamelen en ordenen, en vooral de vertaling naar vormgeving, de
encyclopedische zoektocht; dit alles verlegt oorspronkelijke betekenissen en creëert nieuwe realiteiten.

Uitgangspunt bij Robin Waart (1978) is steeds een observatie, iets wat opvalt, ontbreekt of juist telkens terugkomt.
Wat volgt is een verzameling die minutieus en haast obsessief wordt uitgewerkt in een weldoordachte presentatie.
Robin Waart toont met PolaroidPolaroids de geschiedenis van het merk Polaroid in de vorm van een serie
Polaroidfoto’s van 111 Polaroidcamera’s. Daarbij is elke foto als object uniek, kenmerkend voor Polaroid, en tevens een
portret van de Polaroid als camera. De reeks PolaroidPolaroids, laat een ontwikkeling zien van de door Robin Waart
zelf verzamelde camera’s, van het eerste model uit 1948 tot de productiestop in 2004, en handelt over vormgeving,
identiteit, uniciteit en tijd. In dat spel met identiteit en linguistische verdubbeling is elke camera geportretteerd in
dezelfde bekende advertentie 3/4 pose, maar nu als zijn eigen instantproduct wat Polaroid zelf verzuimde.
Voorts presenteert hij het boek “Thinking in pictures” vormgegeven in samenwerking met Tanguy Wermelinger met
chronologisch 500 filmstills waarin de zin: “What do you think?” of “What are you thinking?” uitgesproken wordt – en
een boekenplankje met tien boeken waarvan de logo’s op de rug de zin “Ik hou van je” zeggen.

Anne Geene ‘Perceel nr. 235 / Encyclopedie van een volkstuin’

Anne Geene (1983) laat een vergaande zoektocht zien binnen een beperkt gebied: een compleet overzicht van alles wat
groeit, bloeit, langs zwemt en overvliegt in een een kunstmatig afgebakende biotoop, een volkstuin. Dit alles in een lab/
archief presentatie van foto’s, notities, gedroogd materiaal, monsters, ladekasten e.d Deze encyclopedie is gefundeerd
op een courant inzicht op het gebied van waarneming. In het verleden werd de realiteit gezien als iets dat onafhankelijk
bestaat van onze waarneming en dus via allerlei representatiewijzen en ordeningsprincipes steeds inzichtelijker kan 
worden gemaakt. Die notie van realiteit is tegenwoordig omstreden. De werkelijkheid bestaat pas als product van van
ons kenvermogen, onze cultuur en opvattingen. Derhalve is de hier gehanteerde methode meer een producent van de
realiteit dan een reproducent.

Brit Pavelson (1986) ‘Peter’s Blood’
Dit werk toont de uitgebreide stamboom van de nazaten van de Russische tsaar Peter de Grote (1672) en hun onderlinge relaties. De stamboom volgt ie men binnentreedt via een huwelijk en verlaat door de dood, waarbij
persoonlijke en emotionele zaken direct verbonden worden met Europese politieke ontwikkelingen.
’Peter’s Blood’ probeert op bijna mathematische wijze de dramatische en heimelijke relaties van de leiders in kaart
te brengen – een duidelijke ‘mission impossible’ die geschiedschrijving vaak op zich neemt, eindigend met grove 
generalisaties of komische simplificaties.

Petra Neurink 
“Kind of Books” is een installatie met een interactieve ordening waarbij beeld naar geluid wordt vertaald.
Petra Neurink (1981) houdt zich bezig met de vraag hoe we de wereld van onze dagelijkse bezigheden zien en
verwerken. Op welke manier zijn we ons bewust van onze omgeving?
Zij zoekt daarbij naar grenzen en mogelijkheden, door te spelen met gewoonten en ordeningen van alledaagse zaken.
In ‘Kind of Books’ onderzoekt zij de verschillende betekenissen van een compositie, in dit geval haar boekenkast. Het
boek, drager van verhalen, informatie en geschiedenis, verandert in een object waarmee de compositie gewijzigd kan
worden. De boekenkast wordt een schildering van lukraak neergezette boeken in verschillende kleuren, die omgezet
worden in geluid. De toeschouwer, ‘de ordenaar’ van de boekenkast, wordt de ‘componist’.

ENGLISH :

Signs & Systems presents a number of remarkable works of art in which wilfull archiving is the main factor. The
way of collecting and arranging, the transformation to design, the encyclopedic search; all this shifts original
meanings and creates new realities.

Anne Geene shows in Perceel nr. 235 / Encyclopedie van een volkstuin a lab/archive presentation of a thorough search
into everything that lives within an artificial restraint biotope, a kitchen-garden. By giving us an insight view she
changes our notion of reality.

Brit Pavelson his work Peters Blood shows an extended genealogical register of the descendants of the Russian czar
Peter the Great (1672). The work reveals that mutual romances and relationships effect the whole of Europe (until now)
and that personal and emotional affairs are directly connected to political developments.

Petra Neurink realises with Kind of Books an interactive order of her bookcase in which the composition of the books 
is transformed into sound.

Robin Waart shows with PolaroidPolaroids a series of Polaroid-photos of 111 Polaroid-cameras. In that every photo
is as an object unique, which is characteristic for Polaroid, and a portrait of the Polaroid as a camera as well. The series
PolaroidPolaroids shows a development of personally collected cameras by Robin Waart from the first model in 1948
until the production-stop in 2004 and deals with design, identity, uniqueness and time. Furthermore he presents the
book ‘Thinking in Pictures’, designed in cooperation with Tanguy Wermelinher with chronologically 500 film-stills in
which the sentences “What do you think” or “What are you thinking?” are spoken – and a bookshelf with ten books of
which the logos on the back say “I love you”.