SIGN bij CLASH: Pelle Schilling, Takeshi Ikeda

SIGN bij CLASH
6 & 7 april 2019
Pelle Schilling, Takeshi Ikeda

SIGN presenteert op CLASH in Grand Theatre: ‘de Studio’: “Incandescence-Rain” stevig interdisciplinair interactief werk van
 Pelle Schilling, en in OOST een filosofische grunge performance video van Takeshi Ikeda: “One-attack songs and amplified preface much longer than them”, een remake van Saburo Murakami’s papier performance en Napalm Deaths “1 second song”.
(Informatie & tickets zie: https://clashclashclash.nl/)

PR Sign: pers/ press contact: signnlpr@gmail.com  , Karlijn Vermeij

(english)
April 6 & 7, 2019
CLASH & SIGN
SIGN presents at CLASH in Grand Theatre ‘de Studio’: firm interdisciplinary interactive work by Pelle Schilling, “Incandescence-Rain” and in OOST a philosophical grunge performance video by Takeshi Ikeda: “ One-attack songs and amplified preface much longer than them”, a remake of Saburo Murakami’s paper performance and Napalm Death’s “1 second song”.

Over CLASH
6 & 7 April, 2019
Locaties centrum van Groningen: OOST/ Grand Theatre/ Vera
Clash gaat uit van een positieve clash tussen muziek en beeldende kunst. Een groot event waar beide een aandeel in hebben, zij vormen elkaars context. 
IGN en een aantal andere presentatie plekken uit Groningen doen hier aan mee. 
nspirerend voor SIGN zijn plekken als OOST, Grand Theatre en Vera waar het festival gaat plaatsvinden. Populaire cultuur is hiermee gemoeid, een logische link.
Interessant om dit soort contexten aan te gaan, om te zien hoe beeldende kunst zich in deze omstandigheden verhoudt en om zichtbaar te zijn op een dergelijk groot publieks-event dat ook inhoudelijk wat betekent. 

IGN zorgt voor stevig interdisciplinair interactief werk van: 
elle Schilling: “Incandescence-Rain” in Grand Theatre: ‘de Studio’, en een filosofische grunge performance video van: Takeshi Ikeda: “One-attack songs and amplified preface much longer than them” in OOST.

Grand Theatre in de Studio

Pelle Schilling “Incandescence- Rain”.
Een monumentale installatie van ijzerwerk met de nodige spectaculaire actie, waarbij het materiaal en gereedschap een grote rol speelt. Op gezette tijden en onder begeleiding (3 minuten, 1x per uur) kan men actief het geheel ondergaan. Als de installatie draait, draait deze ongeveer 3 minuten. Vervolgens moet de installatie herladen worden voor de volgende draai. De installatie kan hierdoor maximaal 1 keer per uur draaien.

Pelle Schilling:
“Incandescence-Rain gaat over de schoonheid die er te vinden is in de metaalwerkplaats. Mijn fascinatie voor de schoonheid van het slijpen en lassen stamt uit mijn jeugd. Al sinds ik mij kan herinneren loop ik rond in het interieur-bouwbedrijf van mijn vader. Als klein jongetje stond ik daar op de trap met grote ogen naar de lassers te kijken. Naarmate ik ouder werd, ben ik zelf steeds meer een deelnemer en minder een toeschouwer geworden in de metaalwerkplaats. Ik focuste me toen op het functionele aspect, en vergat mijn verwondering voor de esthetiek. Nu haal ik deze schoonheid uit zijn context van de werkplaats, om mijn verwondering opnieuw te beleven en te kunnen delen met anderen.
Incandescence-Rain gaat over de schoonheid die er te vinden is in de metaalwerkplaats. Normaal is het primaire doel van de werkplaats de functionaliteit van de machines, en de esthetiek secundair. Dit project gaat over het primair maken van deze esthetiek.”
Pelle Schilling is afgestudeerd in 2018 aan HKU Utrecht product design.

Locatie OOST:
Takeshi Ikeda: ”One-attack songs and amplified preface much longer than them” (2016)
Takeshi Ikeda (1984 JP), is geinspireerd door experimentele muziek en hardcore punk; deze twee types muziek delen de kenmerken dat ze gestructureerd en monotoon zijn, zelf saai.
erveling heeft geen negatieve connotatie hier, Ikeda beschouwt dit als een significante kwaliteit van muziek en tijd. Volgens hem bestaat het leven niet uit een serie climaxen maar uit verveling. Door te luisteren nodigt hij ons uit met z’n werk om meer te leren over de verveling en het meer te appreciëren.
Zijn video ”One-attack songs and amplified preface much longer than them” (2016)
s een remake van Saburo Murakami’s gescheurde papier performance en Napalm Death’1 seconde song.

Grand Theatre Grote markt 35 https://www.grandtheatregroningen.nl/
OOST Oosterstraat 13 https://www.komoost.nl/
Vera Oosterstraat 44 https://www.vera-groningen.nl/

English:
CLASH 6 & 7th of April 2019
Locations in citycentre of Groningen: OOST/ Grand Theatre/ Vera.
Clash opts for a positive clash between music and visual arts. A major festival in which both have a share, they form each-others context.
SIGN and a number of other presentation venues in Groningen join. Inspiring to SIGN are venues like OOST, Grand Theatre and Vera where the festival takes place. Popular culture is part of it. A logical link. It’s good to participate in these context and see how visual arts will stay standing. Also it’s good to be visible in a big public event like that that is interesting as well regarding content.
SIGN provides a forceful interdisciplinary interactive work by Pelle Schilling: “Incandescence-Rain” in Grand Theatre: ‘de Studio’.
And a filosophical grunge performance video by Takeshi Ikeda: “One-attack songs and amplified preface much longer than them” in OOST.

Location Grand Theatre in the Studio
Grote Markt 35, Groningen
Pelle Schilling “Incandescence-Rain”
Description: an monumental installation of ironwork and with a spectacular action, in which material and tools play a big part. At fixed times and under surveillance (3 minutes, once an hour) one can experience it. If the installations works, it’s for about three minutes. Afterwards the installation has to be recharged for the next round. Because of this the installation can function once an hour maximum.

Pelle Schilling:
“Incandescence-Rain is about the beauty that can be found in a metal workshop. My fascination for the beauty of grinding and welding goes back to my childhood. As long as I can recall I walk around in the interior building company of my father. As a little boy I stood there on the stairs looking with eyes wide open at the welders. As I grew older I became more a participant than a spectator in the metal workshop. I focused on the primary goal and I forget about my marvel for the aesthetics, the secondary. Now I take this beauty out of the workshop to relive my marvel and share it with others.
So in short “Incandescence-Rain” is about the beauty that can be found in a metal workshop. Normally the primary goal of the workshop is functionality of the machines and the aesthetics secondary. This project deals with making the aesthetics primary.”
Pelle Schilling graduated in 2018 at HKU Utrecht, product design.

Location OOST
Oosterstraat 13, Groningen
Takeshi Ikeda: “One-attack songs and amplified preface much longer than them” (2016)
Takeshi Ikeda (1984 JP) is inspired by experimental music and hardcore punt. These two kinds of music share the characteristic that they are structured and monotonous, even boring. Boring has not a negative connotation in this. Ikeda regards this as a significant quality of music and time. According to him life doesn’t exist as a series of climaxes but as boredom. By listening he invites us through his work to learn more about boredom and appreciate it better.
Video “One-attack songs and amplified preface much longer than them”(2016) is a remake of Saburo Murakami’s torn paper performance and Napalm Death’s 1 second song.