sculpturale interventies op Noorderzon

20 t/m 30 augustus 2015

SIGN brengt sculpturale interventies op het Noorderzon festival in het Noorderplantsoen van:

Dan Geesin, 
Dieke Venema, 
Harma Heikens
, Lorenzo Quintanilla
, Philippe Wolthuis

hele dagen te bezichtigen. (Werk van Harma Heikens in showcontainer dagelijks van 13 – 23 uur)Dan Geesin observeert het dagelijkse om zijn verhalen te vormen; de tragische en komische manier waarop mensen communiceren. Zijn verhalen gaan over het contrast tussen stad en platteland, het verschil tussen verveling en ontspanning, onschuld en schuld, en altijd met een knipoog naar het proces en de context van het maken.Dieke Venema is gefascineerd door de vorm en het materiaal van gebruiksvoorwerpen. Alledaagse voorwerpen vergroot zij en voegt ze samen tot assemblages die soms humoristische dan wel vervreemdend ogen. In het materiaal smeedt zij het geheel tot een eenheid. De huid van haar sculpturen wekt de indruk net bewerkt te zijn.

Harma Heikens verbindt persoonlijke obsessies met actuele maatschappelijke en politieke thema’s en maakt gebruik van verleidingstechnieken uit de reclame. Zo ontstaat een surreële, duistere wereld vol verborgen motieven, bevolkt door hybride mens- en dierfiguren.

Lorenzo Quintanilla navigeert zich tussen concept, ambacht en uitvinding. Hij baant zich een weg door verschillende materialen en technieken. Onderneming en experiment zijn minstens zo belangrijk als het eindpunt. Een fascinatie voor verwoeste standbeelden door zowel natuur als mensheid zijn een vertrekpunt. In zijn sculpturen versmelten diverse culturen en mythes. Vervorming schetst daarmee een kritische parodie op iconische beelden door de eeuwen heen.

Philippe Wolthuis werkt vanuit zijn fascinatie voor architectonische constructies en de relatie met de omgeving. Zijn zoektocht naar de essentie van de vorm en naar de betekenis van het maken zelf, is het beginsel van zijn fundamentele kunst.
20th thru 30th of August 2015

SIGN present sculptural interventions at the Noorderzon festival in the Noorderplantsoen in Groningen by:

Dan Geesin, 
Dieke Venema
, Harma Heikens
, Lorenzo Quintanilla, 
Philippe Wolthuis

Dan Geesin observes daily life to shape his stories; the tragical and comical way people communicate. His stories are telling about the contrasts between city and country-side, the difference between boredom and relaxing, innocence and guilt and always winking at the process and the context of making.

Dieke Venema is fascinated by the form and material of utilities. Daily objects are enlarged and she puts them together to assemblages that look sometimes humoristic if not alienating. Within the material she moulds the entirety to a unity. The skin of her sculptures gives the impression they are newly worked up.

Harma Heikens connects personal obsessions with actual social and political themes and uses the luring techniques of advertising. This way a surreal, dark world comes to life full of hidden motifs, populated by hybrid human and animal figures.

Lorenzo Quintanilla navigates between concept, craftsmanship and invention. He clears himself a way through different materials and techniques. Attempting and experiment are as important as the final result. A fascination for ruined statues both by nature as by man is his starting point. In his sculptures several cultures and myths melt together. Deformation outlines therefore a critical parody on iconic sculptures throughout the ages.

Philippe Wolthuis works from his fascination with architectural constructions and the relation to the surroundings. His search for the essence of form and the meaning of the making itself, is the principle of his fundamental art.