SCREENINGS & SETTINGS Basir Mahmood, Juan Pablo Mejía, Benjamin & Stefan Ramírez Pérez

SCREENINGS & SETTINGS
15 september t/m 7 oktober 2018
OPENING 15 september om 15.00 uur: met heerlijke Salpicón fruitcocktails!

(16mm Filmworkshop Dark Chronicles: 9-10-11 september: met Bernardo Zanotta & Carlijn Fransen van Filmwerkplaats Rotterdam)

Films van:
Basir Mahmood: ‘All voices are mine 2017-2018’
Juan Pablo Mejía: ‘Salpicón’
Benjamin & Stefan Ramírez Pérez: ‘Confluence’
Window Dressing door: David Sciarone
David Sciarone maakt een Window Dressing schildering in de etalage van SIGN speciaal gebaseerd op deze films!

Screenings & Settings laat 3 semi-documentaire filmische hervertellingen zien uit de recente TV- en filmgeschiedenis van 3 verschillende landen (Servie, Columbia, Pakistan). In verschillende settings worden sociaal maatschappelijk invloeden, micro politiek en geschiedenis, gekoppeld aan het persoonlijke leven.

Basir Mahmood: ‘All voices are mine 2017-2018’
Basir Mahmood wil het verhaal van iemand anders vertellen. Het navertellen vindt plaats in iemand anders’ slaap en fysieke omgeving. Wat gedurende de tijd is voorgevallen wordt opnieuw uitgevoerd van de vroege ochtend tot de late avond.
De film ‘All voices are mine’ is geïnitieerd door Basir Mahmood en heeft hij de herinneringen verzameld van acteurs, figuranten, schrijvers, filmers en anderen die betrokken waren bij Old Era films. Allemaal betrokken bij Pakistan’s filmindustrie in Lahore, Lollywood, hoewel deze filmindustrie in de zeventiger jaren begon weg te zakken in banale, creatieve, intellectuele decadentie en publiek niet meer relevant.
Heden ten dage leven velen van hen anoniem en beoefenen vaak andere beroepen. Met de verzamelde herinneringen hoopt Basir een verhaal te reconstrueren dat ideeën verkent over abruptheid, imperfectie, overeenkomst, geheugen en herinneren en vergeten.

Basir Mahmood (1985, Lahore, Pakistan) studeerde in Lahore aan Beaconhouse National University en ontving een uitwisselingsbeurs voor een jaar van de Akademie Schloss Solitude in Stuttgart, Duitsland in 2011. Om zichzelf te verhouden tot omstandigheden rondom zichzelf, overdenkt hij ingebedde sociale en historische gebieden van het alledaagse, evenals zijn persoonlijke omgeving. Video, film of fotografie benuttend weeft Mahmood diverse gedachten, bevindingen en inzichten tot poëtische sequenties en verschillende verhaalstijlen.

Juan Pablo Mejia: ‘Salpicón’, “how melodrama has come to supplant politics”.
Salpicón is een zoekende film die draait rond de esthetiek van het conflict., Gebruik makend van een mengeling van reëel en fictioneel filmmateriaal reflecteert Juan Pablo op de politiek van het post-conflict tijdperk in Colombia door het gebruik van de verhaalvorm van telenovelas (Zuidamerikaanse soapseries) en melodrama.
De fruitdrank Salpicón dient als metafoor om de tropische mix van onduidelijke alledaagse en extravagant Colombiaans micropolitiek te begrijpen. De film beschouwt de nasleep van het vredesproces, de oorlogsre-configuraties en het post-conflict Colombia: een perfect opgepoetste telenovela-achtige cliffhanger – onzeker en ondefinieerbaar. Melodrama heeft politiek verdrongen.

OVER: Mijn werk als experimenteel vormgever houdt zich bezig met hedendaagse politiek and de fictie van massamedia. Mijn recente werk concentreert zich op Latijns-Amerikaans melodrama en necropolitieke afschildering van de narcokapitalistische cultuur. Ik gebruik diverse onderzoeksprocessen die verschillende ontwerppraktijken overlappen en materiaal dat beschikbaar is om de dramatisering van politiek geweld te verkennen.

Benjamin Ramirez Perez & Stefan Ramirez Perez
Confluence HD Video, 16:9, color, 5.1 or stereo, 21 min, 2018. Mede geregisseerd met Stefan Ramirez Perez.

‘Confluence’ draait rond de Servische popzanger en voormalig kindsterretje Doris Bizetić. In een mix van popoptredens en lezingen wordt Doris’ biografie samengebracht met de architectuurgeschiedenis van Belgrado. “Confluence” trekt een parallel tussen Doris’ biografie en de geschiedenis van de CK-toren dat een voormalig communistisch hoofdkwartier was en later, onder Slobodan Milosevic een TV en radiostation. Na het bombardement in 1999 is het herbouwd als winkel- en zakencentrum. Doris Bizetić probeert nu een nieuwe carrière op te bouwen met optreden en het uitbrengen van nieuwe muziek.

OVER: “Onze werken hebben zich ontwikkeld in nauwe artistieke samenwerking en zijn het resultaat van een langdurige en voortgaande artistieke dialoog waarin sommige projecten in gelijke mate als van ons beide moeten worden beschouwd en sommige aan een primaire auteur kunnen worden toegeschreven.
In onze films doorbreken we gespeelde verhaallijnen met documentair materiaal, re-enactments en cinematografische verwijzingen, voortkomend uit zowel gedeelde als individuele interesses en artistieke benaderingen.
Ons doel is in hoge mate filmische en aantrekkelijke verhaalgedreven werken met bewegende beelden te maken die de scheiding tussen fictie en realiteit op een complexe manier vervagen terwijl we onze politieke en sociale omgevingen ondervragen en de processen van beelden maken beschouwen wat betreft hun historische, politieke en technologische gevolgen. Wij zijn geïnteresseerd in vragen rond authenticiteit en identiteit evenals individuele en collectieve verhoudingen tot geschiedenis en geografie.”

EXTRA 16 mm. Filmworkshop Dark Chronicles 9-10-11 september:
Voor dit project organiseren wij een filmworkshop Dark Chronicles op 9 -10 -11 september die beschouwd kan worden als een proloog en is in samenwerking met Bernardo Zanotta & Carlijn Fransen van Filmwerkplaats Rotterdam. Deze workshop biedt uit de eerste hand een verkenning aan van de wereld of fotochemische bewegende beelden en hun tactiele karakter.

ENGLISH:

SCREENINGS & SETTINGS
15 th of September true 7th of October 2018
OPENING 15th of September at 15.00 hrs. with delicious Salpicón fruitcocktails!

Films by:
Basir Mahmood: ‘All voices are mine 2017-2018’
Juan Pablo Mejía: ‘Salpicón’
Benjamin & Stefan Ramírez Pérez: ‘Confluence’
Window Dressing by: David Sciarone
A display painting specially made for the exhibition Screenings & Settings!

‘Screenings & Settings’ shows 3 semi documentary films, re-narratives dealing with recent TV and film history of 3 different countries (Serbia, Colombia, Pakistan). In specific settings social influences,(micro) politics and history, are mixed with personal lives.

Basir Mahmood: ‘All voices are mine 2017-2018’
Basir Mahmood intends to tell a story of another. The course of re-narration takes place in someone else’s setting of temporal and physical space. What had been carried through time is to be performed again from early morning into the late evening.
The film ‘All voices are mine’ is Basir Mahmood initiator, recollected the memories of actors, extras, writers, filmmakers and other associated with Old Era films. All associated with Pakistan’s Lahore-based film industry, Lollywood, however in the seventies this film industry started to decline into creative banality intellectual decadence and populair irrelevance.
Today, many of whom live anonymously, and often carry other professions. With the collected recollections, Basir has hoped to construct a narrative which explores ideas of abruptness, imperfection, resemblance, memory, and remembering and forgetting.

ABOUT: Basir Mahmood (b. 1985 Lahore, Pakistan) studied in Lahore at the Beaconhouse National University, and received a yearlong fellowship from Akademie Schloss Solitude in Stuttgart, Germany, in 2011. In order to engage with situations around him, he ponders upon embedded social and historical terrains of the ordinary, as well as his personal milieu. Using video, film or photograph, Mahmood weaves various threads of thoughts, findings and insights into poetic sequences and various forms of narratives.

Juan Pablo Mejia: ‘Salpicón’ ‘how melodrama has come to supplant politics”.
Salpicón is a browser film that revolves around conflict aesthetics. Using a mix of real and fictional footage, Juan Pablo reflects on post-conflict politics in Colombia through the narrative form of telenovelas and melodrama. The fruit drink salpicón serves as a metaphor for understanding the tropical mixture of blurry quotidian and extravagant Colombian micro-politics. The film reflects on the aftermath of the peace process, war re-configurations and post-conflict Colombia: a perfectly polished telenovelesque cliffhanger —
unstable and undefinable. Melodrama has come to supplant politics

ABOUT: My work as an experimental designer deals with contemporary politics and fictions of mass media. My latest work focuses on Latin American melodrama and necropolitical depictions of narcocapitalist culture. I employ diverse research processes, overlapping design practices, and circulating material to explore dramatizations of political violence.

Benjamin Ramirez Perez & Stefan Ramirez Perez.
Confluence HD Video, 16:9, color, 5.1 or stereo, 21 min, 2018. Co-directed with Stefan Ramirez Perez.
‘Confluence” centers around Serbian pop singer and former child star Doris Bizetić. In a mixture between pop and lecture performance Doris’ biography is conflated with histories of architectures in Belgrade. “Confluence” draws a parallel between Doris biography and the history of CK Tower, which was a former communist HQ , later under Slobodan Milosovic a TV and radiostations. After the bombardment in 1999, rebuilt as a shopping & commerce center. Now Doris Bizetić try to get a new career in performing and releasing new music.

ABOUT: Our works are developed in close artistic collaboration and are the result of along standing and ongoing artistic dialogue, with some projects crediting us both equally and and other works citing one primary author.
In our films we intersect staged narratives with documentary material, re-enactments and cinematic references, drawing from shared, as well as individual interests and artistic approaches. Our aim is to create highly cinematic and affective narrative-driven moving image works that blur the line between fiction and reality in complex ways while interrogating our political and social landscape as well as reflecting on processes of image making and their historical, political and technological implications. We are interested in questions of authenticity and identity as well as individual and collective
relationships to history and geography.

EXTRA
16 mm. Filmworkshop Dark Chronicles 9 -10 -11 september:
Before this project we organize a filmworkshop Dark Chronicles at 9-10- 11 September, to be considered as a sort of proloque, which we do together with Bernardo Zanotta & Carlijn Fransen from Filmwerkplaats Rotterdam. This workshop offers a first -hand exploration into the world of photochemical moving -images and their tactile nature.