SCRAPE, CLICK & FLOW! Dick Alle Huppes, Arne Hellwege, Jochem van der Hoek, Radina Kordova

15/10 – 12/11/ 2022

Scrape, Click & fFlow!

Dick Alle Huppes, Arne Hellwege, Jochem van der Hoek, Radina Kordova  maken nieuwe selfmade sound installaties, instrumenten met performances waar beeld en geluid in samenkomen en elkaar genereren. Interactiviteit en menselijke gedragspatronen spelen een rol bij alle werken.

Opening zaterdag 15 oktober 17.00 uur met live optredens.

Gedurende de hele maand: workshops Radina Kordova: check tzt. onze sociale media & blog.
En work in progress: Dick Alle Huppes!

EXTRA: SIGN’s deelname aan het Soundsofmusic festival met optredens in SIGN op 4 november vanaf 16.30 uur. https://soundsofmusic.nl/

Ihkv SIGNs deelname aan het Soundsofmusic festival met ‘Scrape, Click & Flow! spelen op vrijdag 4 november om 16:30 uur , Arne Hellwege en organist Chang Jong Lee “Fluctus” improvisaties op de orgelinstallatie ‘Commoveo’ van Arne.

CHANG JONG LEE (*1992) is in Seoul, Zuid-Korea geboren. Hij behaalde in 2016 diploma Bachelor of Arts in Music met piano als zijn hoofdinstrument van de Syracuse University (VS). Hij studeerde piano bij Steven Heyman en zijn eerste orgelles begon in 2014 met Dr. Anne Laver als secundair instrument. Voordat hij naar Groningen kwam studeerde hij orgel ook bij Jin Kim van Zuid-Korea en hij ging in 2016 en 2017 naar Europa voor masterclasses door Zsigmond Zsathamry in Ernen, Zwitserland. Nu als hoofdvakstudie studeert hij orgel aan het Prins Claus Conservatorium bij Erwin Wiersinga voor repertoire en bij Sietze de Vries voor improvisatie, zijn onderzoeksonderwerp. Hij studeert ook klavicimbel bij Johan Hofmann.

15/10 – 12/11/ 2022

Scrape, Click & Flow!

Dick Alle Huppes, Arne Hellwege, Jochem van der Hoek, Radina Kordova make new self-made sound installations, instruments with performances in which image and sound come together and generate each other. Interactivity and human behavior patterns play a role in all works.

Opening Saturday, October 15 at 5 p.m. with live performances.

During this month there will be workshops by Radina Kordova. Check in due time our socials & blog.
And work in progress: Dick Alle Huppes!

EXTRA: SIGN participate in the Soundsofmusic festival with performances @ SIGN on 4th of November at  4.30 pm. https://soundsofmusic.nl/

As part of SIGN’s participation in the Soundsofmusic festival with ‘Scrape, Click & Flow!’ on Friday, November 4 at 4:30 PM, Arne Hellwege and organist Chang Jong Lee will play ‘Fluctus’ improvisations on the organ installation ‘Commoveo‘ of Arne.

CHANG JONG LEE (*1992) was born in Seoul, South Korea. He obtained a Bachelor of Arts degree in Music in 2016 with piano as his main instrument from Syracuse University (USA). He studied piano with Steven Heyman and his first organ lesson began in 2014 with Dr. Anne Laver as a secondary instrument. Before coming to Groningen he also studied organ with Jin Kim from South Korea and went to Europe in 2016 and 2017 for masterclasses by Zsigmond Zsathamry in Ernen, Switzerland. Now as a principal subject, he studies organ at the Prince Claus Conservatoire with Erwin Wiersinga for repertoire and with Sietze de Vries for improvisation, his research subject. He also studies harpsichord with Johan Hofmann.

Presentatie TEKST

Scrape, Click & Flow!

Opening: zaterdag 15 oktober 17.00 uur met live optredens.
Rituele workshops door Radina Kordova: 19 en 20 oktober van 14-16 uur.

Geef u op via: kordovaradina@gmail.com (of bij Ron & Marie-Jeanne in Sign’s kantoor).
Performance door Radina Kordova en Pieter Lam: 29 oktober, 19:30.
Work-in-progress door Dick Alle Huppes
Extra: performances als onderdeel van Soundsofmusic Festival: 4 november vanaf 16:30.

Dick Alle Huppes, Arne Hellwege, Jochem van der Hoek en Radina Kordova maken nieuwe selfmade sound installaties, interactieve instrumenten met performances waar beeld en geluid in samenkomen en elkaar genereren. Interactiviteit en menselijke gedragspatronen spelen een grote rol in alle werken.

Voor & etalage raam:

Dick Alle Huppes volgt menselijke bewegingspatronen en vertaalt deze via een soort bewegende constructie aan het plafond. Een rail met een mobiele draaiende heen en weer bewegende vlag volgt de activaties van de bezoekers. Sensoren registreren de binnenkomst en sturen het aan, via drukknoppen buiten kan de positie van de vlag beinvloed worden. Dit werk is een work in progress en zal gedurende de presentatie periode zich verder ontwikkelen en in verschillende verschijningsvormen zich manifesteren.

Ruimte midden & in kelder onder rooster

Arne Hellwege

Presenteert zijn nieuwe werk Commoveo, speciaal ontwikkeld voor SIGN. In deze interactieve installatie wordt resonantie onderzocht. Het publiek kan een interactie aangaan met een reeks van 13 op elkaar afgestemde orgelpijpen om tonale sequenties te creëren. Dit kan via een ingenieus bedienings paneel dat met handvaten en een schuifmechanisme verbonden is aan de orgelpijpen. De lucht voor de orgelpijpen wordt door een compressor geleverd. Alle verbindingen en onderdelen zijn selfmade, wat het flexibel maakt in z’n presentatie vorm. Het geheel wordt visueel ondersteund met een projectie die sfeerverhogend werkt. Design: Huy Quang Tran

Arne Hellwege is afgestudeerd Academie Minerva, Groningen 2022, product design.

Ruimte kelder:

Jochem van der Hoek

Gebruikt kantoorbenodigdheden met hun rustgevende eenvoud, opzettelijke gebrek aan betekenis en universaliteit in als instrument. Zo vormen deze alledaagse voorwerpen een bron van geluid en muziek.
Bij Snare Drum Controlled Clipart Slideshow kan iedere bezoeker zelf de drum bespelen. Elke slag laat een andere afbeelding zien uit Jochem van der Hoeks Clip Art cd-roms verzameling van de jaren 90. De drum functioneert als een performatieve muisclick.

Bij zijn werk Shredder wordt de papierversnipperaar omgetoverd tot een muziekinstrument. Het geluid van de versnipperaar wordt vervormd door een effectpedaal en versterkt door een gitaarversterker. Jochem van der Hoek legt hiermee de link tussen het shredden van papier en de gelijknamige gitaartechniek die in metal wordt gebruikt. De shredder kan door het publiek bespeeld worden door papier in de versnipperaar te doen, zo vormt zich een alsmaar groeiende en veelkleurige collectieve sculptuur.
Jochem van der Hoek is in 2002 afgestudeerd aan Artez Arnhem, interactive media.

Ruimte achter

Radina Kordova

Een narratieve, auditieve en visuele verbeelding voortkomend uit haar nog onvoltooide novelle. De focus ligt op catastrofale noodgevallen met daartegenover hoop in de vorm van rituelen en samenwerkingen die zorgen voor de bezwering – en uiteindelijke verlossing. Deze vertellingen vinden plaats tegen een achtergrond van speculaties over de stijgende zeespiegel. Kostuums, selfmade instrumenten zoals harpen en cello kubussen dragen bij aan het verhaal.

De ruimte achterin SIGN wordt een playground, een toneel voor haar activiteiten, instrumenten, video’s en materialen waarin alles samenkomt. Dit diept ze verder uit door 3 verschillende performances uit te voeren in samenwerking met musicus Pieter Lam.

Wil je zelf onderdeel zijn van haar verhaal? Radina Kordova geeft een workshop in een kleine groep tijdens de looptijd van de expositie.

Radina Kordova is in 2018 afgestudeerd aan Academie Minerva en studeert momenteel aan FMI MADtech te Groningen.

ENGLISH:

Scrape, Click & Flow!
Opening: Saturday, Oct. 15, 17:00. with live performances.
Ritual workshops by Radina Kordova: Oct. 19 and 20 from 14:00-16:00.
Sign up at: kordovaradina@gmail.com (or at Ron & Marie-Jeanne in Sign’s office)
Performance by Radina Kordova and Pieter Lam: Oct. 29, 19:30.
Work-in-progress by Dick Alle Huppes. 
Extra: performances as part of Soundsofmusic Festival: Nov. 4 from 16:30 pm.

Presentation TEXT
Scrape, Click & Flow!

Dick Alle Huppes, Arne Hellwege, Jochem van der Hoek and Radina Kordova create new self-made sound installations, interactive instruments with performances in which image and sound come together and generate each other. Interactivity and human behavior patterns play a major role in all works.

Front & shop window:
Dick Alle Huppes follows human movement patterns and translates them through a kind of moving construction on the ceiling. A rail with a mobile rotating back and forth flag follows the activations of the visitors. Sensors register the entry and control it, the position of the flag can be influenced via push buttons outside. This work is a work in progress and will continue to develop during the presentation period and manifest itself in various forms. Dick Alle Huppes graduated in 2022 at the Rietveld Academy,, Amsterdam

Space in the middle & in the basement under the grate
Arne Hellwege
Presents his new work Commoveo, specially developed for SIGN. Resonance is investigated in this interactive installation. The audience can interact with a series of 13 harmonized organ pipes to create tonal sequences. This is possible via an ingenious control panel that is connected to the organ pipes with handles and a sliding mechanism. The air for the organ pipes is supplied by a compressor. All connections and parts are self-made, which makes it flexible in its presentation form. The whole is visually supported with a projection that enhances the atmosphere. Design: Huy Quang Tran
Arne Hellwege graduated Academy Minerva, Groningen 2022, product design.

Space cellar:
Jochem van der Hoek
Uses office supplies with their soothing simplicity, deliberate lack of meaning and universality as a tool. In this way, these everyday objects form a source of sound and music.
At Snare Drum Controlled Clipart Slideshow, every visitor can play the drum himself. Each beat shows a different image from Jochem van der Hoek’s Clip Art CD-ROM collection of the 1990s. The drum functions as a performative mouse click.
In his work Shredder, the paper shredder is transformed into a musical instrument. The sound of the shredder is distorted by an effects pedal and amplified by a guitar amp. Jochem van der Hoek thus makes the link between shredding paper and the guitar technique of the same name used in metal. The shredder can be played by the public by putting paper in the shredder, thus forming an ever-growing and multi-coloured collective sculpture.
Jochem van der Hoek graduated in 2002 from Artez Arnhem, interactive media.

Space behind:
Radina Kordova
A narrative, auditory and visual imagination arising from her still unfinished novella. The focus is on catastrophic emergencies with hope in the form of rituals and collaborations that ensure the incantation – and ultimate redemption. These stories take place against a backdrop of speculation about rising sea levels. Costumes, self-made instruments such as harps and cello cubes contribute to the story.
The space at the back of SIGN becomes a playground, a stage for its activities, instruments, videos and materials in which everything comes together. She further explores this by performing 3 different performances in collaboration with musician Pieter Lam.
Radina Kordova gives a workshop in a small group during the duration of the exhibition.
Radina Kordova graduated from Academy Minerva in 2018 and is currently studying at FMI MADtech in Groningen.