SCHEVERS & SCHIFFER

Expositie 31 mei t/m 22 juni 2008
Bas Schevers & Anne Schiffer
Opening zaterdag 31 mei vanaf 17.00 uur

Bas Schevers: (kelder, vide, achterste deel ruimte voor)
De werken van Bas Schevers bestaan uit ingrepen of acties waarbij hij ingaat op de gegeven situatie bij een tentoonstelling.
De ervaringen bij het maken van kunst en het tentoonstellen ervan, waarbij verschillende inzichten en vragen zich aandienen, vormen de aanleiding voor zijn werk. Hij raakt de grondprincipes van kunst; hoe kiezen we, hoe beleven we? Zijn werkwijze, en daardoor het karakter van zijn projecten , is speels en radicaal, optimistisch en subversief: een kinderfiets stelen en exposeren, een werk op een kunstbeurs kopieren en daar ook weer tentoonstellen, of de ingang van een expositieruimte veranderen in de entree peepshow.
Complexe zaken worden zo door Schevers ter discussie gesteld en krijgen daardoor meer helderheid.

Anne Schiffer (ruimte voor, bij kantoor, ruimte midden>koepel, achterste ruimte)
Anne Schiffers werk handelt over de samenhang tussen sociale hierarchie en het gebruik van (consumptieve) symbolen in de sociale omgang. In menig geval wordt onze waarde in een samenleving afgemeten aan statussymbolen en het verwerven of verliezen van sociale positie. Hierbij acht zij het begrip mimicry (nabootsing) daarbij van toepassing. Zij omringt zich in haar verschillende rollen met passende statussymbolen; voorwerpen waarvan niet zozeer de materialiteit van belang is maar die het vermogen hebben om uit te drukken tot welke categorie mensen men gerekend wil worden. Het doelbewuste gebruik van goedkope, vaak fragiele materialen geven een ironiserend commentaar. De scheidslijn tussen origineel en kopie, feit en fictie, slagen en mislukken wordt opgerekt en aan de orde gesteld.

Ruimte achter: Videoskoop (video archief Sign)

Met dank aan: Hoger Instituut Schone Kunsten, Gent (BE), Gemeente Groningen, Bouwmaat Groningen.

english

Bas Schevers (basement, vide, back part front space):
The pieces by Bas Schevers are interventions or actions in which he deals with the given situation in an exhibition.
The experiences in making art and exhibiting, in which different understandings and questions emerge, give cause for his work. He touches the basic principles of art: how do we choose, how do we experience. His way of working, and out of that the character of his projects, is playful and radical, optimistic and subversive: steal a childrens bicycle and exhibit it, copy a work on an art fair and exhibit it in the same venue or changing the entrance of an exhibition space into the entrance of a peep show.
Complex issues are questioned this way by Schevers and gain clarity.

Anne Schiffer (front space; to the office, middle space>arch, back space)
Anne Schiffer her work deals with the connection of social hierarchy and the use of (consumer) symbols in social interaction. In quite a number of circumstances our importance in society is measured by status symbols and acquiring or losing a social position.
She finds the term mimicry is applicable in this. She surrounds herself acting different characters with appropriate status symbols; objects of which not the matter itself is important but have the power to express to which class of people one would like to be part of. The purposive use of cheap, often fragile materials provide an ironic comment. The dividing line between original and copy, fact and ficition, succeed and fail is stretched and put on the order paper.

Back space: Videoskoop (video archive Sign)

Thanks to: Hoger Instituut Schone Kunsten, Gent (BE), Gemeente Groningen, Bouwmaat Groningen.