Rearranging Reality

Dimitar Genchev Plovdiv (BG), 1985 BG/NL
De op herinnering gebaseerde schilderijen van Dimitar Genchev komen voort uit observaties van eenvoudige en gewone zaken uit het dagelijks leven in zijn vaderland Bulgarije. Voor hem bevatten deze een speciale schoonheid. Door ze op onverwachte wijze te verbeelden, door verrassend gebruik van kleur, ruimte en gezichtshoek, herschikt hij de werkelijkheid en onze perceptie daarvan.
Dimitar Genchev is in 2012 afgestudeerd aan de HKU Utrecht en studeert thans aan de Rijksacademie, Amsterdam www.genchev.org

Miko Veldkamp (Paramaribo, SR), 1982, nationaliteit NL
Miko Veltkamp gebruikt bestaande plaatjes uit een breed scala aan bronnen zoals advertenties, persoonlijk fotoalbum, gericht gezocht of toevallig tegenkomend. Hij herinterpreteert deze, verandert context zet ze naast elkaar. Hij laat zich daarbij leiden door z’n persoonlijke enthousiasme, formele, picturale en/of narratieve elementen. Hij streeft ernaar een schilderkunstig document te scheppen.
Miko Veltkamp studeert aan de Rijksacademie Amsterdam. www.mikoveldkamp.nl

Robin Meyer (Amersfoort, 1988)
maakt schilderijen gebaseerd op beelden die ons wereldbeeld creëren. Met minimale handelingen werkt hij toe naar een zo krachtig mogelijke voorstelling waarin de schilder, het geschilderde en de verf onlosmakelijk bijeenkomen. Verf blijft verf en elke handeling zichtbaar. Elk schilderij blijft een verzameling handelingen, die door ons persoonlijk beeldarchief worden verbonden met onze werkelijkheid.
Robin Meyer is afgestudeerd HKU, Utrecht 2012 www.robinmeyer.nl

Jan Blank (1990, Amsterdam)
ziet zijn beeldend proces als een stapeling van resultaten die voortkomen uit experimenten met materiaal en drager. Elk schilderij komt voort uit het vorige. Hij verkent de overgang tussen een concrete constructie en schilderkunst en haar grenzen. Er is sprake van omkering, parallelliteit en dubbelheid, bijvoorbeeld: denkbeeldig/echt, binnen/buiten, licht/donker, ver/dichtbij, vroeger/nu.
Omdat hij niet een wezenlijke plek, maar een afspiegeling ervan weergeeft; (een combinatie in beeld van een echte ervaring of waarneming en zijn ideeënwereld), doet het vaak anekdotisch aan. Een terugkerend element in zijn werk is het venster; een doorkijk naar een andere ruimte of wereld. Jan Blank is afgestudeerd aan Academie Minerva, Groningen 2012 www.janblank.com

De werken van Mitchel Breed (1989, Utrecht) zijn gerelateerd aan fenomenen als glitch, de screen saver en het term “sliding of the signifier”, gebruikt door Lacan. De glitch op het computerscherm zou geassocieerd kunnen worden met vroege stadia van psychose, vaak gekarakteriseerd als ongefilterde perceptie van informatie. Het hypnotische screensaver kan een vlucht symboliseren van digitale overbelasting Breed is een schilder van passie en energie die verbinding maakt tussen herhaling van motieven van modernistische kunst en het hedendaagse media ervaringen van ongelimiteerde verspreiding van data. Mitchel Breed is afgestudeerd in 2010 aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht & 2012 aan De Ateliers, Amsterdam www.mitchelbreed.nl

Coen Vunderink (1979, Nederland)
hecht veel waarde aan de ontstaansgeschiedenis van het kunstwerk en bekijkt het creatieproces voornamelijk op een intuïtief, vormelijk niveau. In zijn schilderijen combineert hij expressieve kwaststreken met vibrerende lagen gespoten verf. Spuitverf stelt hem in staat om negatiefbeelden van zijn sculpturale materialen (bijvoorbeeld gaas, gordijnen, lamellen) in zijn doeken te verwerken. Deze fotogramachtige afdrukken vormen een spel met beeld en materiaal, figuur en abstractie. Naast de dagelijkse omgeving, refereren de werken ook aan de traditie van de schilderkunst. Vunderink past zelfgemaakte eitempera toe omwille van de transparante kwaliteit of schildert op gipsplaten als
verwijzing naar de frescotechniek. Door te vertrekken vanuit de traditie onderzoekt hij de grenzen van het schilderkunstig medium. (tekst: Liene Aerts) Coen Vunderink is afgestudeerd in 2007 aan Academie Minerva Groningen & 2011 aan De Ateliers, Amsterdam www.coenvunderink.com

— english version —

Dimitar Genchev Dimitar Genchev Plovdiv (BG), 1985 BG/NL
The memory-laden paintings of Dimitar Genchev are the result of close observations of daily life in his home country Bulgaria. Simple and commonplace things, like furnished rooms, a day at the beach or meals diners form the subjects of his work. He believes that these seemingly ordinary matters contain a special kind of beauty. By depicting them in unexpected ways, whether through a surprising use of colour, space or
angle, he rearranges reality and our perception of it. Graduated 2012 HKU Utrecht/Studied at Rijksacademie Amsterdam. www.genchev.org

Miko Veldkamp (1982, Paramaribo (SR), nationality NL
Miko Veldkamp uses existing imagery from a wide array of sources as subjects for his paintings. He reinterprets, recontextualizes and juxtaposes images from his personal photo album, advertisements, targeted searches or accidentally come across. In this, he lets himself be guided from one painting to the next by his personal enthusiasm for formal, pictorial and/or narrative elements. In doing so, he aims to create painterly document of our time. Studied at Rijksacademie Amsterdam www.mikoveldkamp.nl

Robin Meyer Robin Meyer (Amersfoort,1988)
makes paintings based upon the imagery that creates our view of the world. With minimal acts he works towards an as powerful representation as possible in which\ the painter, the painted and the paint get together indissoluble. Paint remains paint and every act is visible. Each painting remains a collection of acts that by means of our personal archive of imagery is linked to our reality. Graduated 2012 HKU Utrecht www.robinmeyer.nl

Jan Blank (Amsterdam ,1990 )
Jan Blank regards his visual process as a cluster of results coming from experiments with material and layer. Every painting originates from the last one. He explores the transition between a tangible construction and painting and its boundaries. There is inversion, parallelism and
doubleness for instance: imaginary/real, inside/outside, light/dark, close/far, before/now. Because he doesn’t picture a real place but a reflection of it (a combination in imagery of a true experience or observation and his world of ideas) it therefore looks anecdotal often. A recurring element in his work is the window; a see- through into another space or world. Graduated 2012, Academie Minerva Groningen www.janblank.com

Mitchal Breed (1989, Utrecht)
The paintings and drawings by Mitchel Breed relate to phenomena like the glitch, the screen saver and the “sliding of the signifier”, a term used by Lacan. The glitch on the computer screen could be associated with the early stages of psychosis, often characterized by an unfiltered perception of information. The hypnotic screen saver on the other hand may symbolize an escape from the digital overload. Breed is a painter of heat and energy, connecting the repetition of motives in modernist art to the contemporary media experience of unlimited proliferation of data. Mitchel Breed is graduated 2010 at HKU Utrecht & 2012 at De Ateliers, Amsterdam www.mitchelbreed.nl

Coen Vunderink (1979, NL)
The interplay between sculpture and painting is at the heart of Coen Vunderink’s work. In his practice, the Dutch artist explores the cross-pollination of influences and artistic mediums in the creation of art. His sculptures, made from wood and plaster, become source material for paintings, and in turn, feature touches of pigment and ink themselves. The paintings they inspire straddle the line between figural and abstract, representing the sculptures while using them as the starting point for abstractions. Classifying his work is further complicated by his use of different media. In paintings, traditional egg tempera is combined with airbrush techniques, creating pieces where the focus oscillates between figure and ground. Coen Vunderink is graduated in 2007 at Academie Minerva, Groningen, 2011 at De Ateliers, Amsterdam www.coenvunderink.com