RE-STRUCTIONS, Jelle Jongmans, Nicholas Riis, Philippe Wolthuis, Jip de Beer

26 november t/m 23 december 2017
RE-STRUCTIONS
sculpturale ingrepen en constructies van:

Jelle Jongmans
Nicholas Riis
Philippe Wolthuis
Jip de Beer

OPENING zondag 26 november 16.00 uur met performance “Rhythmic Displacement”, Jelle Jongmans.

RE-STRUCTIONS:
Jelle Jongmans (1991) maakt performatieve installatie-sculpturen door fysiek ingrijpen. Onder de titel “Rhythmic displacement” 

al hij de tentoonstelling RE-STRUCTIONS openen, zondag 26-11 om 16.00 uur. In z’n sculpturen en installaties gebruikt Jelle Jongmans de expressieve mogelijkheden van het menselijk lichaam. Hij focust daarbij op de informatie die een bepaalde beweging of fysieke ervaring brengt in relatie tot een omgeving of plek. Via acties en het maken probeert hij te ontdekken wat het betekent om een lichaam te hebben en welke kracht en breekbaarheid het inzich heeft. Jongmans maakt dit zichtbaar in zijn installaties, niet alleen met het residu van zijn performances maar ook via (de) constructies/ combinaties van positieve en negatieve elementen/ lichaams afdrukken die dit oplevert. Zo gaat hij dieper in op de essentie wat het betekent om ruimte in te nemen en erin te bewegen.
Jelle Jongmans is afgestudeerd in 2016, HKU Utrecht.
http://jellejongmans.wixsite.com/artist/artist-statement

Nicholas Riis (1987) maakt hyper esthetische, gecomprimeerde, symmetrische, compacte beelden die samengesteld zijn uit gebruiksvoorwerpen. Vaak lichaamsgerelateerd, zoals knie-en scheenbeschermers, spanbanden, jarretelles, corsetten, verzorgingsproducten, die soms sanitaire hygienische, beschermende connotaties hebben.
Deze onderdelen tast Riis niet in hun oorspronkelijke vorm aan maar verheft ze in hun samenstelling tot monumentale sculpturen. De sokkels zijn bijpassend die letterlijk tot de beeldvorming bijdragen en een vaak bijzondere oppervlak structuren en -patronen hebben. Zijn beelden roepen associaties op met badkamer en wasgelegenheden.
Nicholas Riis is afgestudeerd in 2017, Piet Zwart Intituut, Fine Art, Rotterdam www.nicholasriis.com

Philippe Wolthuis (1979) werkt vanuit zijn fascinatie voor architectonische constructies en de relatie met de omgeving. Een zoektocht naar de essentie van de vorm en naar de betekenis van het maken zelf, is het beginsel van zijn fundamentele kunst.
Zijn werk, speciaal voor SIGN, is een uitstalling van zelfgemaakte gereedschappen/instrumenten in een op de ruimte gerichte constructie die daardoor een interieurkwaliteit krijgt. Deze “gebruiksvoorwerpen” hebben geen functie behalve dat ze zichzelf of een compositie binnen de installatie in stand houden.
Philippe Wolthuis is afgestudeerd in 2009, Academie Minerva, Groningen http://www.philippewolthuis.nl/

Jip de Beer (1992) is een kunstenaar die zich beweegt op de grens van kunst en wetenschap. Hij is gefascineerd door automatisering en probeert zijn artistieke werk(houding) te optimaliseren door te programmeren. Zijn werk bevat doorgaans een webbrowser en is generatief, interactief en zeer beeldend. Jip houdt ervan zijn werk helder en gestructureerd te presenteren: ondersteund door zogenaamde keynote speeches waarin de onderliggende thema’s naar voor voren komen.
Zo maakt hij onder de titel Web Spaces, architectonische modellen/ prints van websites zoals Facebook, Google BoingBoing van materialen als goud of oxiderend brons; het levert fraaie artefacten op.
Men kijkt in feite naar achterliggende algoritmes; een resultante van data-stapeling, verzameld en bijeen gebracht door zijn programmeerwerk.
Voor de tentoonstelling in SIGN heeft Jip de Beer 7 Web spaces van bedrijven in de nabije omgeving van SIGN gecreëerd (incl. die van Sign)!
Te zien zijn 3d prints van de websites van:
1. Harbor Cafe harbourcafe.nl 13x6x5cm. Voor het Voormalig Klein Poortje
2. Daltec daltec.nl 6x9x5cm. Voor het Voormalig Klein Poortje
3. Egbert Premium Store egbertspremiumstore.nl 8x6x10cm. Damsterdiep
4. Hamshire Hotel hampshire-groningen.nl 11x7x9cm. Radesingel
5. Freya freia.nl 9x15x3cm. Radesingel
6, Stay Groningen staygroningen.com 4x6x6cm. Radesingel
7. SIGN sign2.nl 9x6x5cm. Winschoterkade
En parallel daaraan een Google earth view. Inclusief route.
Jip de Beer is afgestudeerd in 2017, Frank Mohr Instituut Mad tech, Groningen. https://jip.debeer.it/

ENGLISH

November 26 until December 23 2017
RE-STRUCTIONS
sculptural interceptions and constructions by:

Jelle Jongmans
Nicholas Riis
Philippe Wolthuis
Jip de Beer

OPENING Sunday 26 November 16.00 hrs. with performance “Rhythmic Displacement”, Jelle Jongmans.

RE-STRUCTIONS
Jelle Jongmans (1991) makes performative installation by interfering physically. Under the title “Rhythmic displacement” he will open the exhibition RE-STRUCTIONS, Sunday 11-26 at 16.00 hrs. Jelle Jongmans uses in his sculptures and installations the expressive possibilities of the human body. Doing this he focuses on the information that a certain movement or physical experience brings out in relation to an environment or a place. By actions and making he tries to discover what it means to have a body and which strength and fragility it embodies. Jongmans makes this visual in his installations, not only with the residue of his performances but also by constructions/combinations of positive and negative elements/body prints that it results in. This way he is dealing more profoundly with the essence of what it means to take in space or move in it.
Jelle Jongmans graduated in 2016, HKU Utrecht
http://jellejongmans.wixsite.com/artist/artist-statement

Nicholas Riis (1987) makes hyper aesthetic, compressed, symmetric, compact sculptures that are assembled out of everyday articles. Often body related like knee and shin guards, clamping straps, suspenders, earth wires, toiletry products that sometimes have sanitary hygienic, protective connotations.
These parts Riis doesn’t violate but in the assembly lifts them to monumental sculptures. The pedestals are matching and contribute literally to the image and have often a particular structures or patterns as surface. His sculptures evoke associations with bathrooms and washing facilities.
Nicholas Riis is graduated in 2017, Piet Zwart Instituut, Fine Art, Rotterdam www.nicholasriis.com

Philippe Wolthuis (1979) works out of a fascination for architectural constructions and the relation to the environment. A search for the essence of shape and meaning of the making itself is the origin of his fundamental art.
His work, specially produced for SIGN, is an exposure of self-made tools/instruments within in a Space oriented construction that as a result gets the quality of an interior. These “articles for every day use” have no function apart from keeping themselves or a composition within the installation upright.
Philippe Wolthuis is graduated in 2009, Academie Minerva, Groningen http://www.philippewolthuis.nl/

Jip de Beer (1992) is an artists how works on the edge of art and science. He’s fascinated by automation and attempts to optimize his artistic work(flow) with programming. His work usually involves a Web Browser and tends to be generative, interactive and strongly visual. Jip loves to present his work in a clear and structured manner: with keynote speeches.
Under the title Web Spaces he makes architectural models/prints of websites like Facebook, Google, BoingBoing of materials like gold or oxidising bronze; resulting in lovely artefacts. In fact one looks at the hidden algorithms; a result of data-piling, collected and brought together by his programming work.
For the exhibition in SIGN Jip de Beer created 7 Web Spaces of companies in the near vicinity of SIGN (and SIGN included).
3D-prints of the websites will be exposed of:
1. Harbor Cafe harbourcafe.nl 13x6x5cm. Voor het Voormalig Klein Poortje
2. Daltec daltec.nl 6x9x5cm. Voor het Voormalig Klein Poortje
3. Egbert Premium Store egbertspremiumstore.nl 8x6x10cm. Damsterdiep
4. Hamshire Hotel hampshire-groningen.nl 11x7x9cm. Radesingel
5. Freya freia.nl 9x15x3cm. Radesingel
6, Stay Groningen staygroningen.com 4x6x6cm. Radesingel
7. SIGN sign2.nl 9x6x5cm. Winschoterkade
Next to it a Google Earth View, including the route.
Jip de Beer is graduated in 2017, Frank Mohr Instituut, Mad Tech, Groningen https://jip.debeer.it/