Philippe Van Wolputte, Brigida Mendes

Philippe Van Wolputte en Brigida Mendes
5 september t/m 4 oktober 2009

Voor Noorderlicht fotomanifestatie presenteert Sign werk van twee kunstenaars studerend aan de Rijksacademie te Amsterdam: Philippe Van Wolputte (1982, Antwerpen Belgie) en Brigida Mendes (1977, Tomar Portugal).

Philippe Van Wolputte’s foto’s en collages tonen of suggereren zijn interventies in verlaten, verwaarloosde locaties die een belangrijke functie vervullen in de herinnering en het sociale landschap van een stad en op een bepaalde wijze een intrinsieke schoonheid bezitten. De snelle maatregelen die ondernomen worden om deze ongebruikte ruimtes af te breken zijn een manier om alles te ontkennen dat irrationeel, chaotisch ogenschijnlijk onredelijk is in een stadsplanning. Philippe Van Wolputte’s interventies geven aandacht aan het bestaan van deze plekken door hen opnieuw toegankelijk te maken voor een korte periode.
Hij infiltreert met bijna Freudiaanse obsessie ondoordringbaar geachte ruimtes. Voor zijn werk “Restricted yet possible” creëert hij elders in de stad Groningen een nieuwe toegangsvorm tot een dergelijk locatie. De foto’s in Sign van het inwendige daarvan tonen de interpretatie van zijn ervaringen in het creëren van dergelijke interventies en laten zijn karakteristieke, intieme wijze van observeren zien.

Brigida Mendes gebruikt een zelfgemaakte maquette, opgebouwd uit waardeloze materialen, als filmset in miniatuurformaat, om in haar foto’s een nieuwe, surreële realiteit te laten gelden.
Mendes’ werk toont een sereen vervreemdend landschap met theatrale taferelen. In een bovennatuurlijke rust voltrekt zich in iedere afbeelding een klein drama: een slang eet een proportioneel gezien veel te grote vlinder, een vrouw slaat onder een boom een fles drank achterover, een kind doet zijn behoefte en wordt nagekeken door een varken. De foto’s worden door een donkere, horizontale lijn in de aarde aan elkaar verbonden, waardoor het lijkt alsof zij allen onderdeel zijn van hetzelfde, onwerkelijke verhaal.
Mendes tweeledige werk bevraagt de gemaaktheid van het afbeelden en de beperkingen van onze perceptie. Door het maken van constructies onderzoekt en overschrijdt zij de grens tussen fictie en realiteit, daar waar onze notie van echtheid ongrijpbaar wordt. Niet door technische manipulatie van de foto’s maar door verandering van gezichtspunt.

English text

For the Noorderlicht Photomanifestation Sign presents works of two artists studying at Rijksacademie in Amsterdam: Philippe Van Wolputte (1982, Antwerp, Belgium) and Brigida Mendes (1977, Tomar, Portugal).

Photo’s and collages by Philippe Van Wolputte show or suggest his interventions in deserted, neglected locations which have an important function in the memory and the social landscape of a city and possess in a certain way an intrinsic beauty. The rapid measures that are taken to eliminate these un-used spaces are a way to deny anything which is irrational, chaotic, apparently unreasonable in city-planning. Philippe Van Wolputte’s interventions pay attention to these by making them accessible again temporarily.
With almost Freudian obsession he infiltrates inaccessible considered spaces. For his work “Resticted yet possible” he creates elsewhere in the city of Groningen a new shaped entrance to such a location. The photos in Sign of the internal of this show the interpretation of his experiences in creating such interventions and reveal his characteristic, intimate way of observing.

Brigida Mendes uses a self-made model, constructed with waste material, as a film-set miniature-sized, to create in her photos a new, surreal reality. Mendes her work shows a serene, alienating landscape with theatrical scenes. In a supernatural tranquility a little drama is carried out in every image: a snake eats, proportionally seen, a far too big butterfly; a woman knocks back a bottle of booze under a tree; a child defecates while being looked at by a pig. The photos are connected by a dark, horizontal line in the earth as if they are all part of the same, unreal story.Mendes bipartite work questions the construct of the images and the limitations of our perception. By making constructions she crosses the border between fiction and reality, there where our notion of reality becomes elusive. Not by technical manipulation of the photos but by change of view.