PARRHESIA deel 3

Parrhesia deel 3

17/12/2015 t/m 3/1/2016

Expositie nieuwe werken Parrhesia kunstenaars: Gijs de Heij, Roel Roscam Abbing, Woodstone Kugelblitz, Katja Verheul, Eleni Kamma, DesignArbeid, Sulsolsal, Yuri Veerman.
+ Documentatie & resultaten spin-offs & workshops. (zie tijdlijn)
Film: Research Lab Parrhesia eind presentatie 26-9 door Elsie Vermeer.
Bibliotheek oa: De Volkssnakkel, by Laureen Langkamp & Floor van Meeuwen.
En teksten van Woodstone Kugelblitz

EVENTS IN SIGN:
Donderdag 17/12 van 14.00-17.30 uur
14.00-16.00 uur: 4 e & 5e jaars leerlingen Praedinius Gymnasium met 2D works ”Utopia Distopia” & pitches o.l.v. stagiaires Marije Schrage, Peter van der Weele, Simone van der Kooi en Trudy Oosterhuis.
16.00 uur: Performance PressPlay-, door studenten Minerva, o.l.v. Jan van Egmond

Vrijdag 18/12 van 17.00 hrs…
Lezing, speech, performances:
Moderator: Bibi Straatman
Yuri Veerman, Woodstone Kugelblitz, ‘Wheel of Fortune’ performance door Nia Konstantinova & Bernardo Zanotta. en meer…

Presentatie van de resultaten van het Parrhèsia Research Lab in SIGN

‘Parrhèsia, of de moed tot waarheid’ als katalysator

Eind september 2015 zaten we samen voor een eerste Parrhèsia Research Lab experiment, georganiseerd door het lectoraat Image in Context, Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen University of Applied Sciences. 
Drie dagen van praten, denken, ruziën, lachen, eten, drinken, luisteren, botsen, weerstand bieden, frictie produceren, stotteren, afstand nemen, nader bij komen. De temperatuur rees en daalde, als de getijden van de zee. Een goede atmosfeer, waar iets gebeurde.
Dit was wat we graag wilden. Een ontmoeting creëren van verschillende actoren met verschillende achtergronden, het woord ‘Parrhèsia’ introduceren, wat andere woorden eromheen weven en een artistiek universum ontstaat.
Na deze hogedrukpan van energie begonnen de kunstenaars te ontwerpen. Er kwamen dingen tot stand. Ideeën voor performances en nieuwe werken ontstonden, waarin nieuwe mensen betrokken raakten: burgers, theatermakers, studenten en vluchtelingen.

De performances zullen worden uitgevoerd in Sign. Een machine voor waarheidsvinding die gevoed wordt met teksten van politici is in ontwikkeling. Een Instituut voor Parrhesiastische Praktijken en Dialoog is opgericht. Sommige kunstenaars betrekken en documenteren in hun werk de gevolgen van de aardbevingen door gaswinning in Groningen. Een “Infrastructour” vond plaats, op zoek naar de half-verborgen datacentrum-infrastructuur in Groningen. Bouwhekken zijn geplaatst om Charme de mogelijkheden te geven om te groeien, door “efficiënte en nuttige” menselijke ingrepen te stoppen, zodat voorbijgangers zich afvragen waarom deze plekken vrij gelaten zijn. Er is een poging het systeem van Nederlandse normen en waarden te vertalen in vormen en kleuren. En er is een bekentenis die vragen stelt bij het sponsoring- en subsidie-apparaat door te onthullen hoe de discussie rond kunstprojecten kunstenaars verleidt te liegen over hun werkelijke ambities (om leidende machten bij fondsenwerving te omzeilen, doorbreken of ondermijnen)

De initiatieven die uit het lab voortkwamen, laten zien hoe de Parrhèsia-projecten het denken stimuleren en aanzetten tot praktische interventies op lokaal niveau. Voorbij het maken van een kunstwerk ontstaat daar het verlangen om iets tot stand te brengen in een interactie of co-creatie met een publiek.
Kom de tussentijdse resultaten bekijken van deze parrhèsia-werken in uitvoering…

Fragment uit Guus Kuyer’s boek ‘De Bijbel voor ongelovigen. Het begin. Genesis’

“Allemachtig!’ riep God geschrokken. ‘Wat een knal’.
De stukken en brokken vlogen alle kanten op omdat er een waanzinnige kracht in dat balletje zat. Daar had God niet op gerekend. Dit wordt wel erg omvangrijk, dacht hij. Zo meteen ontstaat er iets waarin ik word opgeslokt.
“Een ding is zeker. God verveelde zich niet meer, omdat alles uit de hand was gelopen.
Ik denk dat er orde moet komen in de chaos, dacht hij, want hier word ik erg moe van.
God hoopte dat er een plan was om de boel op orde te krijgen, maar het was zo’n enorme rotzooi dat er geen beginnen aan leek. Laat het begin alsjeblieft beginnen, dacht hij.
Hij wachtte geduldig een miljoen jaar, maar toen was het begin nog steeds niet begonnen. Het begint niet zomaar, dacht God. Misschien moet ik er iets aan doen. Maar wat? God piekerde zich suf en voelde zich akelig machteloos. Wat kon een enkele god beginnen tegen zoveel troep? Waarom stond hij er alleen voor? Alles wat ik zie is uit dat balletje gekomen, dacht hij. Maar waar kom ik eigenlijk vandaan? Hij wist het niet. Waar waren de andere goden? Vragen genoeg. Toen God begreep dat piekeren niet hielp, begon hij te denken. Wanneer was dat balletje in zijn hand ook al weer ontstaan? Was dat niet nadat hij iets had gezegd?
‘Het woord!’ riep God verrukt. ‘De kracht zit in het woord!’”

Tijdlijn Parrhèsia
25/10: Piece door Pervo garagedeur, SIGN tijdens Werkman Parade
9 -13/11: Projectweek FYI Academie Minerva: Cartografie vd. Charme, Woodstone Kugelblitz
12/11: Eindfeest Live Magazine Werkman Jaar: Yuri Veerman, Staattaal kwartet
14 & 28/11: De Volkssnakkel, gemaakt door Laureen Langkamp & Floor van Meeuwen en jonge vluchtelingen. In De Vrolijkheid (dank aan: Jaime Ibanez), Delfzijl.
From 24 /11: drie charmante plekken in de stad door Woodstone Kugelblitz.
27-28/11: Oppressed Theatre in het aardbevingsgebied Middelstum/ Westerwijtwerd (Eleni Kamma, Boris van Hoofd, Frank Elsijk Elise Siersema, Marieke Gunningen, Nathalie Beekman & vrijwilligers).
30/11: workshop Roel Roscam Abbing FMI Mad tech, Groningen.
7/12: Workshop monoprints door vrijwilligers Humanitas o.l.v. onze stagiaires Carlien Kiers & Sigrid Leeuwerke.
9/12: Vlaggenparade ‘Utopia‘ 4 e & 5e jaars leerlingen Werkman College, o.l.v. stagiaires Marije Schrage, Jolijn Fortuin, Renee Dijkema, Carlot Westhoff.
13/12: INFRASTRUCTOURS ‘guided tour’ naar de Eemshaven door Roel Roscam Abbing.

EVENTS IN SIGN:
Donderdag 17/12 van 14.00-17.30 uur
14.00-16.00 uur: 4 e & 5e jaars leerlingen Praedinius Gymnasium met 2D works ”Utopia Distopia” & pitches o.l.v. stagiaires Marije Schrage, Peter van der Weele, Simone van der Kooi en Trudy Oosterhuis.
16.00 uur: Performance PressPlay-, door studenten Minerva, o.l.v. Jan van Egmond
Vrijdag 18/12 van 17.00 hrs…
Lezing, speech, performances:
Moderator: Bibi Straatman
Yuri Veerman, ‘Wheel of Fortune’ performance door Nia Konstantinova & Bernardo Zanotta. en meer…
+ Expositie 17/12/2015 t/m 3/1/2016
Expositie nieuwe werken Parrhesia kunstenaars: Gijs de Heij, Roel Roscam Abbing, Woodstone Kugelblitz, Katja Verheul, Eleni Kamma, DesignArbeid, Sulsolsal, Yuri Veerman.
+ Documentatie & resultaten spin-offs & workshops. (zie tijdlijn)
Film: Research Lab Parrhesia eind presentatie 26-9 door Elsie Vermeer.
Bibliotheek oa: De Volkssnakkel, by Laureen Langkamp & Floor van Meeuwen, teksten van Woodstone Kugelblitz en meer…

In 2016 volgt nog een Parrhesia reprise

SIGN is open: di t/m za: 12-17 & zo: 14-17 uur
Gesloten: 25, 26, 31-12 & 1-1
SIGN, Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen www.sign2.nl signnl@gmail.com 050-31326751

Met dank aan: alle kunstenaars, theoretici, stagiaires, vrijwilligers, studenten !
In het bijzonder: Kunstraad Groningen, Stichting Werkman 2015, Stichting Stokroos, Fonds 21, Stichting Roode- of Burgerweeshuis, Lectoraat Image in Context, Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen University of Applied Sciences.
Algemeen: Gemeente Groningen & Mondriaan Fonds

 

English

Presentation of the Results of the Parrhèsia Research Lab in SIGN projectspace.
‘Parrhèsia, the courage to tell the truth’ as a catalyzer

End of September 2015 a group of artists and designers, selected by SIGN, sat together for the first
Parrhèsia Research Lab experiment, organized by the Research group Image in Context, Centre of Applied Research and Innovation Art & Society and Minerva Art Academy, Hanzehogeschool Groningen University of Applied Sciences.
Three days of talking, thinking, discussing, laughing, eating, drinking, listening, colliding, resisting, acting out friction, stuttering, distancing, drawing nearer. Temperatures rose and fell, similar to the tides of the ocean.
A good atmosphere. Where something happened.
This was what we aimed for. To create an encounter of different agencies, with different backgrounds, to introduce a word ‘Parrhèsia’, weave some other words around it and create a whole new artistic universe.
After this pressure cooking-time, the artists started to design and create. Things came into being. Ideas for performances came up in which new people became involved; citizens, theatre makers, students and refugees.

These performances will be acted out in Sign Gallery. A Machine for Truth Finding, fed with texts of politicians, is in progress. An Institute for Parrhesiastic Practices and Dialogue has been established/installed. Some artists started working with and documenting the consequences of the Groningen Gas-Earth-movements. A ‘Groningen Infra-struc-tour’ took place, in search of the semi-secret data centre infrastructure in Groningen. Fences have been placed to let possibilities of Charm to grow, by stopping efficiency and useful human interventions, to let people wonder why those places have been let free. There is an attempt to translate the system of Dutch norms and values into shapes and colours. And there will be a testimony that puts the art sponsoring- and subvention-machinery into question by disclosing how the discourse around art-projects invites artists to lie about their real ambitions (to circumvent, deconstruct, or undermine the disciplining powers of fundraising).

The initiatives that came out of the lab show how the Parrhèsia-projects encourage thinking and stimulate practical interventions on a local level. Beyond the making of an artwork, there is a desire to make something happen in an interaction or co-creation with an audience.
Come and see the temporary results of these works of Parrhèsia in progress…
Fragment from Guus Kuijer’s book ‘Bible for Non-Believers. The beginning. Genesis.’
Translation: Bibi Straatman.

“Oh my God’ he shouted. ‘What a bang!’
The bits and pieces flew into every direction because there was an enormous power in that small ball. God had not foreseen that power. This becomes rather substantial, he thought. Soon there will arise something that’ll swallow me up.
“One thing is for sure: God wasn’t bored anymore, because everything got out of hand. I think there should be some order in this chaos, he thought, because this is making me very tired. God hoped that there would be some kind of plan to fix everything, but it was such a mess that one hesitated to begin. Let the beginning begin, please, he thought.
He waited patiently for a billion years, but even then, the beginning had not yet begun. It won’t begin on its own, God thought. Maybe I should do something about it. But what? God brooded and mulled and felt utterly helpless. What could one god begin to do with such a mess? Why was he alone? Everything I can see came from that little ball, he thought. But where did I come from? He didn’t know. And where are the other gods? More questions than answers. When God finally understood that brooding wouldn’t help, he started to think. When again did that little ball in his hand come into being? Didn’t that happen after he’d said something?
‘The word!’ God cried out, delighted. ‘The power is in the word!’”

Timeline Parrhèsia:
25/10: Piece by Pervo garagedoor, SIGN at Werkman Parade
9 -13/11: Projectweek FYI Academie Minerva: Cartografie vd. Charme Woodstone Kugelblitz
12/11: Final party Live Magazine Werkman Jaar: Yuri Veerman, Staattaal kwartet
14 & 28/11: De Volkssnakkel by Laureen Langkamp & Floor van Meeuwen and young refugees. In De Vrolijkheid (thanks Jaime Ibanez), Delfzijl.
From 24 /11: three charming places in the city by Woodstone Kugelblitz.
27-28/11: Oppressed Theatre in the earthquake area Middelstum/ Westerwijtwerd (Eleni Kamma, Boris van Hoofd, Frank Elsijk Elise Siersema, Marieke Gunningen, Nathalie Beekman & volunteers).
30/11: workshop Roel Roscam Abbing FMI Mad tech, Groningen.
7/12: Workshop monoprints with volunteers Humanitas guided by our trainees Carlien Kiers & Sigrid Leeuwerke.
9/12: Flagparade ‘Utopia’ 4th & 5th grade pupils Werkman College, guided by trainees Marije Schrage, Jolijn Fortuin, Renee Dijkema, Carlot Westhoff.
13/12: INFRASTRUCTOURS guided tour to Eemshaven by Roel Roscam Abbing.

UPCOMING EVENTS IN SIGN:

Thursday 17/12 from 14.00-17.30 hrs.
14.00-16.00 hrs: Pupils 4th & 5th grade of Praedinius Gymnasium with 2D works ”Utopia Distopia” & pitches guided by trainees Marije Schrage, Peter van der Weele, Simone van der Kooi en Trudy Oosterhuis.
16.00 hrs: Performance PressPlay, -students Minerva, guided by Jan van Egmond.

Friday 18/12 from 17.00-20.00 hrs.
Lecture, speech, performances:
Moderator & talk: Bibi Straatman
Yuri Veerman, Woodstone Kugelblitz, ‘Wheel of Fortune’ performance by Nia Konstantinova & Bernardo Zanotta.

+ Exhibition 17/12/2015 untill 3/1/2016
New works of Parrhèsia artists: Gijs de Heij, Roel Roscam Abbing, Woodstone Kugelblitz, Katja Verheul, Eleni Kamma, DesignArbeid, Sulsolsal, Yuri Veerman.
+ Documentation & results spin-offs and workshops.
Film: Research Lab Parrhesia final presentations 26-9 by Elsie Vermeer.
Library: a.o: De Volkssnakkel, by Laureen Langkamp & Floor van Meeuwen.
And writings by Woodstone Kugelblitz

+Parrhèsia reprises ….2016

SIGN is open: Tue. till Sat: 12-17 & Sun: 14-17 hrs. Closed at: X-mas, 31-12 & 1-1
SIGN, Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen www.sign2.nl signnl@gmail.com 050-31326751

Thanks to: all artists, theorists, volunteers, trainees, students!
In specific: Kunstraad Groningen, Stichting Werkman 2015, Stichting Stokroos, Fonds 21, Stichting Roode- of Burgerweeshuis, Lectoraat Image in Context, Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen University of Applied Sciences.
In general: Gemeente Groningen & Mondriaan Fonds