PARRHESIA, de moed tot waarheid in de transparante samenleving

19 september t/m 20 december

(english text below)

‘Parrhèsia, de moed tot waarheid in de transparante samenleving’

Kunstenaar en verzetsstrijder H. N. Werkman riep tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn illegale tijdschrift The Next Call kunstenaars op tot vrijheid van de kunst en ‘vrijheid van de geest’. Aan de basis van dit project staat zowel de concrete moed tot waarheid van Werkman, als de inhoudelijke onderbouwing door de filosofen Michel Foucault en Byung-Chul Han. Waar Foucault in zijn laatste collegeserie ‘De moed tot Waarheid’ aan het Collège de France uitgebreid is ingegaan op de betekenis van het antieke begrip parrhèsia (Grieks voor ‘vrijmoedig spreken’), is Byung-Chul Han verantwoordelijk voor een analyse van onze samenleving in twee essays: de vermoeide samenleving en de transparante samenleving.

Bibi Straatman, mede initiator van het onderzoekslab: “Ik denk dat het debat onze (media-) democratieën verlamt, en dat dat ook in het antieke Griekenland al aan de orde was. Vandaar de introductie van parrhèsia; de moed om in de publieke ruimte datgene te zeggen wat veel mensen liever niet horen maar waarvan jij denkt dat waar is…Parrhèsia als een tegenkracht tegen populistische retorica en propaganda.” Hoe breng je als kunstenaar moeilijke waarheden? Onderzoeken wat en hoe je wilt communiceren vraagt ook een onderzoek naar de actuele context (waar).

Het doel van ‘Parrhèsia, de moed tot waarheid in de transparante samenleving’ is om bestaande kunstenaarspraktijken rondom het genoemde thema, te tonen, te analyseren en daarmee te actualiseren. Theoretici en kunstenaars werken samen in een onderzoekslab om dit te bereiken.

‘Parrhèsia, de moed tot waarheid in de transparante samenleving’ is een project waarbij SIGN, projectruimte actuele kunst in Groningen, samenwerkt met lectoraat Image in Context in de persoon van Anke Coumans en Bibi Straatman (Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen). Dit project is deel van het Werkmanjaar 2015 dat georganiseerd is door Stichting Werkman 2015.

Er is een blog te volgen op de website van SIGN.

Scholieren van het H.N. Werkman College zijn binnen de beeldende vakken, filosofie en geschiedenis bezig met het begrip Parrhèsia. Drie stagiaires van de Opleiding Docent BKV (Academie Minerva) slaan een brug tussen de vwo-scholieren en SIGN.

‘Parrhesia’ bestaat uit 3 delen:

Deel 1:

Documentatietentoonstelling van 19 september t/m 25 oktober 2015 in SIGN. Een tentoonstelling met voorbeelden van eerdere werken van kunstenaars gebaseerd op ‘Parrhèsia’.

Kunstenaars: Woodstone Kugelblitz, Yuri Veerman, Katja Verheul, DesignArbeid, Roel Roscam Abbing, Sulsolsal, Gijs de Heij, Eleni Kamma.Opening: vrijdag 25 september om 17.30 uur in SIGN, Winschoterkade 10 Groningen

Deel 2:

OnderzoeksLAB van do. 24, vr. 25, zat. 26 september i.s.m. het lectoraat Image in Context o.l.v. Bibi Straatman & Anke Coumans in Academie Minerva. In dit LAB bespreken kunstenaars en theoretici – hoe vanuit publieke moed – hedendaagse onderbelichte waarheden op artistieke wijze voor het voetlicht gebracht kunnen worden in het publieke domein. Er worden cases vanuit het Lab geponeerd die mogelijk doel kunnen zijn voor artistieke uitwerking in het derde deel van dit project.
Naast bovengenoemde kunstenaars, nemen deze theoretici deel: Lara Garcia Diaz, Carmen van Bruggen, Steyn Berghs, Marianna Maruyama.
Locatie: Academie Minerva, Praediniussingel 59 Groningen.
Tijd: 10.00 -17.00 uur

Geïnteresseerd publiek kan zich voor programmaonderdelen aanmelden. Voertaal is Engels. Deelname gratis.

Openbaar programma
-Do. 24 september, 10.00 – 12.30 uur: openingslezing door Bibi Straatman (in SIGN)
   – Do. 24 september, 17.00 – 18:00 uur: lezing door Joost Smiers over alternatieve economische scenario’s (Academie Minerva, Praediniussingel 59)
   – Vrij. 25 september, 17.30 uur: opening van de tentoonstelling in SIGN

Deel 3:

Vanaf 7 november t/m 20 december maken en presenteren de kunstenaars nieuw werk mogelijk n.a.v. het LAB. De werken zullen zich op allerlei plekken en manieren manifesteren in een verscheidenheid aan disciplines.

Met dank aan: SIGN, Fonds 21, Kunstraad Groningen, Stichting Stokroos, Stichting Roode- of Burgerweeshuis, stichting Werkman2015, Academie Minerva.

www.sign2.nl 
   www.werkman2015.nl

english

Parrhèsia, or fearless speech in a Transparent Society

During the second World War painter and resistance fighter Hendrik Werkman used his illegal magazine The Next Call urged artists to fight for freedom of the arts and ‘freedom of mind’. The Parrhèsia project was inspired by Werkman’s courage to speak his own truth. It is also based on the work of philosophers Michel Foucault and Byung-Chui Han. In his latest series of lectures given at the Collège de France, entitled The Courage of the Truth, Foucault discussed the ancient term parrhèsia, which is Greek for ‘speaking freely’. Byung-Chul Han in his turn is responsible for analysing our society in two essays: The Burnout Society and The Transparency Society.

Bibi Straatman is one of the people who initiated this research lab. She says: ‘I think the debate is paralysing our (mediated) democracies, and that this was the case in ancient Greece as well. This is why we introduced parrhèsia, which stands for the courage to speak out in public spaces and say what many people prefer not to hear, but what you think is true. Parrhèsia as a counter force against populist rhetoric and propaganda.’ How does an artist deal with difficult truths? Researching what and how you want to communicate also requires research into the current context (where).

The objective of Parrhèsia, or fearless speech in a Transparent Society is to show and analyse existing artistic practices concerning this theme and making them current while doing so. Theoreticians and artists work together in a research lab in order to achieve this.

Parrhèsia, or fearless speech in a Transparent Society is a project in which SIGN, projectspace for young, experimental interdisciplinary art at Groningen, works together with Anke Coumans and Bibi Straatman of the research group Image in Context (Research Centre Art & Society, Hanze University of Applied Sciences Groningen). This project is part of the Werkman year 2015, organised by Stichting Werkman 2015.

You can also visit the blog on SIGN’s website

Pupils of the H.N. Werkman College are also working on the term parrhèsia in their art, philosophy and history classes. Three work placement students of the Art Teacher Programme (BKV Minerva Art Academy) connect the pupils of the Werkman College to SIGN.

Parrhesia consists of three parts:

Part 1:

Documentation exhibition 19 September to 25 October 2015 at SIGN. An exhibition with examples of earlier works by artists based on parrhèsia.
Artists:Woodstone Kugelblitz, Yuri Veerman, Katja Verheul, DesignArbeid, Roel Roscam Abbing, Sulsolsal, Gijs de Heij, Eleni Kamma.


Opening: Friday 25 September 17.30 hours at SIGN, Winschoterkade 10, Groningen

Part 2:


Research LAB on Thursday 24, Friday 25 and Saturday 26 September in collaboration with the research group Image in Context, supervised by Bibi Straatman and Anke Coumans at Minerva Art Academy. Within the context of this LAB artists and theoreticians will discuss how – based on the courage of ordinary people – current neglected truths can be brought to people’s attention in an artistic manner in the public domain.
In addition to the artists mentioned above, the following theoreticians art taking part as well: Lara Garcia Diaz, Carmen van Bruggen, Steyn Berghs, Marianna Maruyama.
Location: Minerva Art Academy, Praediniussingel 59, Groningen.
Time: 10.00 -17.00 hours
Please apply if you are interested in the public parts of the programme.
Language: English. Entry: free of charge.

Programme
Thursday 24 September 10.00 – 12.30 hours: opening lecture Bibi Straatman (SIGN, Winschoterkade 10, Groningen).
Thursday 24 September 17.00 – 18:00 hours: lecture Joost Smiers about alternative economic scenarios (Minerva Art Academy, Praediniussingel 59 Groningen).
Friday 25 September 17.30 hours: opening exhibition SIGN, Winschoterkade 10, Groningen.

Part 3:

Starting 7 November to 20 December artists will be making and presenting new work partly inspired by the LAB. These works will be in various locations and will comprise a variety of disciplines.

With special thanks to: SIGN, Fonds 21, Kunstraad Groningen, Stichting Stokroos, Stichting Roode- of Burgerweeshuis, stichting Werkman2015, Minerva Art Academy.

www.sign2.nl 
  www.werkman2015.nl

19 September to 20 December