OOQMAHS-NOZENBIRL Andre Kok & Simon Kentgens


Andre Kok & Simon Kentgens


Ooqmahs – nozenbirl
“environmental”
12 mei t/m 2 juni 2007

Uitgangspunt van de gezamenlijke projecten van Simon Kentgens en Andre Kok is de sturing van de beleving van de toeschouwer. Zij bewerkstelligen dit door de identiteit van de ruimte te veranderen. Ook bij Ooqmahs Nozenbirl nemen zij de ruimte van Sign radicaal onder handen. Door te spelen met de functie, betekenis en aard wordt de traditionele rol van tentoonstelling en tentoonstellingsruimte losgelaten. Er wordt gewerkt vanuit de bestaande ruimte waarbij context en directe omgeving van invloed zijn op het werk. Kleine en grote ingrepen veranderen de condities om het werk te ervaren. Elementen die al aanwezig zijn worden verdoezeld, verwijderd of juist benadrukt.
Andre Kok & Simon Kentgens willen de bezoeker onderdompelen in een veelheid van belevingen die hem iedere keer dwingen tot het reflecteren en herinterpreteren van zijn eigen standpunten. Bezoekers worden verrast en letterlijk op het verkeerde been gezet, gaan twijfelen aan de functies en betekenissen van ruimtelijke aspecten en aan hun eigen positie daarin. Voor het project in Sign zullen verschillende realiteiten weergegeven worden, gebaseerd op de verdeling van de ruimte. Elke realiteit wordt een weergave van een bepaald verlangen en gemoedstoestand. Op deze manier ontstaan verschillende zorgvuldig geconstrueerde werelden. Sleutelwoorden zijn hierbij verwarring, droom, projectie,verlangen, utopie, isolatie, niets, pauze. Degene die bekend zijn met de ruimte van Sign zullen in geheugenconflict geraken in hetl veranderde decor en een verstoorde realiteit ondergaan.
Ooqmahs Nozenbirl zal tijdens een 2 weken durend werkproces (28 april tot en met 11 mei)resulteren in een complete “environmental” installatie, die te ervaren is van 12 mei tot en met 2 juni.
Eerdere projecten van Kok & Kentgens waren o.a. te zien in Lokaal 01 Antwerpen: Konkreet (2000) en Lokaal 01 Breda: Ham & Eggs (2004)
Simon Kentgens (1978) is in 2003 afgestudeerd aan de Post St. Joost Breda (2e fase).
Andre Kok ((1967) is in 1995 afgestudeerd aan Academie Minerva Groningen.

(English)

Basic starting point of the projects of Simon Kentgens and André Kok is directing the experience of the visitor. They manage this by changing the identity of the space.
 Also in Ooqmahs Nozenbirl they radically interfere in the space of Sign. By playing with function, meaning and nature the traditional meaning of exhibition and exhibition-space is unsettled. There will be worked from the existing space in which context and immediate surroundings will effect the work. Small and big interventions change the condition to perceive the work. Elements already present will be hidden, removed or maybe emphasized.
André Kok and Simon Kentgens want the visitor plunge in a multitude of experiences which force him again and again to reflect and re-interpret his own points of view. Visitors will be surprised and literally placed on a wrong foot, will question the functions and meanings of special aspects and his own position within.
For the project in Sign various realities will be shown, based on the division of the space. Every reality will reflect a certain desire or state of mind. This way several precise constructed worlds come into existence. Keywords in this are confusion, dream, projection, desire, utopia, isolation, nothing, pause.
Those who are familiar with the space of Sign will end up in a conflict of memory in the totally changed scenery and undergo a disturbed reality.
Ooqmahs Nozenbirl will end after a two weeks working process in a complete environmental installation.
Previous projects of Kok and Kentgens were amongst others to be seen in Lokaal 01 Antwerpen: Konkreet (2000) en Lokaal 01 Breda: Ham & Eggs (2004)
Simon Kentgens (1978) graduated in 2003 Post St. Joost Breda (2e phase). André Kok ((1967) graduated in 1995 Academie Minerva Groningen.