Responsive image

ONDICHT
 Clarinde Wesselink

Clarinde Wesselink – ONDICHT1 t/m 30 juni 2019: Residentie, werkperiode op het Suikerunie terrein.

2 t/m 7 juli 2019: Expositie SIGN
OPENING 2 juli 17.00 uur.

t/m 24 augustus 2019: Raamexpositie SIGN

Clarinde Wesselink houdt zich bezig het opnieuw bedenken van de relatie tussen lichaam en ruimte, of te wel: ‘artificial reconfiguration’. Zij doet onderzoek naar kikkers en vergelijkt ecosystemen vanuit het kikkerperspectief. De resultaten worden verkregen tijdens twee residenties, één op Mull, Schotland en de ander op het Suikerunie terrein, Groningen. Daar verblijft ze in de fietswoning van Alex den Braver.
Tijdens een reis door Schotland raakte Clarinde gefascineerd door het gedrag van kikkers – amfibieën die zowel op land als in het water leven. Zij kwam te weten dat kikkers niets in de ruimte waarnemen als het niet beweegt – als je niet beweegt, besta je dus ook niet voor een kikker. Haar project ONDICHT draait om een bewegingsonderzoek, met daarin de vraag of het perspectief van de kikker ons iets kan leren over hoe wij naar de concepten ruimte en beweging kijken.

Over Clarinde’s werk:
“In mijn werk staat de vraag centraal: hoe we ons tot ons eigen lichaam en de ruimte om ons heen verhouden. Ik maak veranderingen in deze verhoudingen. In de bewegingsstudies die ik doe probeer ik nieuwe manieren te onderzoeken om de ruimte toe te eigen door elementen uit de ruimte te gebruiken om het lichaam alert in de ruimte te laten zijn. Het is een constructie waarin ons denken, belevingen, het lichaam en de ruimte een nieuwe relatie met elkaar aangaan. Relaties die niet praktisch of effectief zijn maar poëtisch, dromerig en vervreemdend. Ik maak tekeningen, performances en video’s etc. waarin ik onderzoek hoe fysieke beleving van een plek direct wordt beïnvloed.”

Over het project ONDICHT:
“De kikkers in Schotland gedragen zich op een andere manier dan kikkers in Groningen, daar het landschap verschillend is. Elk stuk land dat wij bewonen heeft een eigen ecosysteem, een eigen dynamiek die de meeste mensen in hun dagelijkse leven niet vaak meer waarnemen. Graag wil ik mensen in mijn project daar bewust van maken. Hoe elk stukje aarde zijn eigen kwaliteit heeft. Het is dan ook mijn beweegredenen geweest om mijn onderzoek op twee verschillende locaties te doen. Het is de bedoeling dat het publiek in mijn slot presentaties bij Stichting Sign de twee verschillende onderzoeken over de kikkers naast elkaar kunnen leggen en zodoende kunnen zien hoe ze ten opzichte van elkaar verhouden en de ruimte die er tussen ligt.

Werkperiode en eindpresentatie:
Het onderzoek tijdens haar verblijf in mei bij Knockvologan Studies, een residentieplek op het eiland Mull in Schotland, en in juni op het Suikerunie terrein in Groningen wordt bij de eindpresentatie betrokken. De resultaten zullen verschillende (artistieke) vertalingen opleveren. Performance, video, tekeningen, audiowerken behoren tot de mogelijkheden.

larinde werkt van 1 t/m 30 juni op het Suikerunie terrein. De eindpresentatie is te zien in SIGN van 2 t/m 7 juli. Daarna volgt een Raamexpositie t/m 24 augustus.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds


(english)

Clarinde Wesselink – ONDICHT


1 – 30 June 2019: residence, working period Sugarfactory area
2 – 7 July 2019: Final presentation SIGN. OPENING: 2 July at 17.00 hrs.
Until August 24 2019 Window exhibition SIGN

Clarinde Wesselink deals with the re-thinking of the relation between bodies and space, in other words: ‘artificial reconfiguration’. She conducts research on frogs and compares ecosystems from the frog-perspective. The results will be obtained during two residencies, one on Mull, Scotland and the other at Suikerunieterrein, Groningen where she stays in the bicycle-house of Alex den Braver.
During a trip to Scotland, Clarinde became fascinated with the behavior of frogs – amphibious creatures that can live in water and on land. She found out that frogs won’t notice you when you aren’t moving – for a frog’s perspective, you don’t exsist when you’re not moving. Her project ONDICHT is a research project about movement, and the main question whether we can learn about the concepts of space and motion from the perspective of a frog.

About Clarindes work:
The central question in my work is: how do we relate to our own body and the space that surrounds us? I make changes in these relationships. In the movement studies I conduct, I try to explore new ways to appropriate space by using elements from the space, to keep the body alert in that same space. It’s a construction in which our thoughts, experiences, the body and space enter into a new relationship with each other. Relationships that are not practical or effective, but poetic, dreamy and alienating. I make drawings, performances and videos etc, in which I investigate how the physical experience of a place is directly influenced.”

About the project ONDICHT:
“The frogs in Scotland behave differently than frogs in Groningen, as the landscape is different. Every piece of land that we inhabit has its own ecosystem, its own dynamic that most people no longer observe in their daily lives. I would like to make people aware of this is my project. How each piece of eath has its own quality. It has therefore been my motive to do my research at two different locations. The intention is that is my final presentation at SIGN the public can place two different studies about the frogs next to each other, and thus see how they relate to each other and the space between them.”

Working period and final presentation:
This research and the final presentation will include the exisiting results and works of her stay and research at Knockvologan Studies, a place of residence on the Isle of Mull in Scotland, as well as those of her stay at the Sugarfactory area, Groningen. The results, which can be seen in the final presentation, can produce various (artistic) translations. Performance, video, drawings and audio works can include the final presentation.
Clarinde works at the Suikerunieterrein from 1 – 30 June. The final presentation of the artistic representation of the results will be shown in SIGN from 2 – 7 July followed by a special Window exhibition untill 24th of August.

SIGN, Winschoterkade 10, Groningen
   www.sign2.nl, signnl@gmail.com
Open: di t/m za: 12-17 & zo: 14-17 uur
Raamexpositie alleen vanaf de straat te zien.
Window exhibition only visible from the street.

6 random pictures from the archive:

10 IMG_5366.JPG 4 1 teenwolf needs a break 22 tourinfo, 110 kV hoogspanningsnet NL België 2 flyer achter 19