Mattijs Bredewold, Erkka Nissinen, Midas Zwaan

11 april t/m 8 mei 2009
Mattijs Bredewold – installatie & sculpturen
Erkka Nissinen – video
Midas Zwaan – sculpturen

Opening zaterdag 11 april 16.00 uur.

Wars van avant-gardistische pretenties en ‘goede smaak’ laten de drie kunstenaars een kijk op de wereld zien die doordrenkt is van ironie en absurdisme. Ogenschijnlijk mag het oppervlakkig gezien belachelijk en zinloos overkomen maar hun werk toont op speelse, tegendraadse wijze een vervreemdende interpretatie van hun omgeving.
Ze maken installaties, sculpturen en film waarbij de gebruikte materialen en personages ambivalente betekenissen krijgen.

In zijn samengestelde sculpturen maakt Midas Zwaan (Amsterdam,1983) expliciet gebruik van tegenstellingen en beeldcontrasten. Materialen met een ogenschijnlijke zelfstandige betekenis en vorm krijgen in zijn gecombineerde beelden een andere lading.
In zijn assemblages verenigt hij elementen die geassocieerd kunnen worden met barokke vormgeving, architectonische ornamenten, maar ook met een minimalistische beeldtaal. Binnen de thematiek van seks, religie, oorlog benadert hij zijn werk vanuit verschillende invalshoeken bv. Amerika, jihad, islam, christendom, terrorisme, sektes, zelfmoord aanslagen, verkrachtingen en vrijheid.
Door het aanbrengen van eigen ordening en context, spelend met begrippen als status, macht esthetiek, creëert Midas Zwaan een wereld vol ironie, grootheidswaan, kritische wereldpolitiek, vulgaire seks en geweld.
-Midas Zwaan is in 2008 afgestudeerd aan HKU Utrecht.

Erkka Nissinen (1975, Finland): “Vantaa” video 2007 11:30 min.
Over de film Vantaa van Erkka Nisinnen zegt Joseph R. Wolin het volgende:
Kruis Paul McCarthy met het Scandinavische karakter Moomintroll, en je krijgt misschien iets als de video Vantaa (2007) van de Finse kunstenaar Erkka Nissinen.
Daarin zoekt een bebaarde dwerg, genaamd Arnold Schoenberg zijn gestolen yoghurt in een digitaal vormgegeven omgeving van helder gekleurde huizen. De dwerg wordt gespeeld door Nissinen zelf, zich op zijn knieën voortbewegend, gekleed in een monnikspij, flodderig latex masker en rubberen voeten. Lopend langs idioot pratende bloemen, een apekool verkopende penis, die hij aanziet voor een xylofoon, een animatietweeling die letterlijk aan het ‘headbangen ‘is, en een drumsolo gespeeld met aardappelen en een spons, vindt onze protagonist zijn weg naar een Astroturf eiland waar de dief, een vuilbekkende Karlheinz Stockhausen, een stuiptrekkende aanval heeft en in elkaar zakt terwijl hij een kom met stroperige room verzwelgt. Dit klinkt belachelijk en dat is ook zo. Maar het is ook een grappige, profane greep van Beckettiaans absurdisme en een botte trap naar avant-gardistische pretenties.
-Erkka Nissinen verbleef van 2007 tot 2009 in residentie aan de Rijksacademie Beeldende Kunsten, Amsterdam.

Mattijs Bredewold (Zwolle,1982) bootst in zijn sculpturen figuren en voorwerpen na waarbij hij ze vertaalt in disfunctionele karikaturen. Door formaat, opstelling en specifiek materiaal gebruik, bv. keramiek of polyester, krijgt het werk een dubbelzinnigheid waarbij het karikaturale contrasteert met de pretentieuze uitstraling van belangrijke kunst.
Zo maakt hij speciaal voor de expositie in Sign het ruiterstandbeeld ‘Who’s your daddy now”, waarbij de machtsuitstraling van de ruiter vloekt met die van het rijdier.
Zelf schrijft hij: “It would be nice that my work was telling you something, but instead of that it doesn’t make any sense at all. I would definitely not quit my day job and relationships are new to me.
But hey!
 It’s nothing new for trash like you.
 So
You see
Now
 Euh 
You have a nice day now!”
-Mattijs Bredewold is in 2008 afgestudeerd aan ARTEZ Zwolle en volgt nu de 2e fase opleiding van het Sandberg Instituut Fine Arts, Amsterdam

English text:
11th April until 8th May

Mattijs Bredewold- installation & sculptures
  Erkka Nissinen – video
  Midas Zwaan – sculptures

Averse from avant-garde pretensions and ‘good taste’ three artist show a view on the world which is saturated with irony and absurdism. Apparently superficially it may look ridiculous and useless but their works show in playful, unruly way an estranging interpretation of their environment. They make installations, sculptures and film in which the used materials and characters get ambivalent meanings.

In his assembled sculptures Midas Zwaan (Amsterdam,1983) uses explicitly antipoles and image-contrasts. Materials with an apparent independent content and form get a different meaning in his combined images. In his assemblies he unites elements which can be associated with Baroque design, architectonic ornaments but also a minimalist image-language. Within the themes sex, religion and war he approaches his work from different angles such as America, jihad, Islam, Christianity, terrorism, sects, suicide-bombings, rape and freedom. By applying an own order and context, playing with concepts like status, power, aesthetics, Midas Zwaan creates a world full of irony, megalomania, critical world-politics, vulgar sex and violence.

Erkka Nissinen (1975, Finland): Vantaa 2007 11:30 min.
Cross Paul McCarthy with the beloved Scandinavian children’s character Moomintroll, and you might get something like Finnish artist Erkka Nissinen’s video Vantaa (2007). In it, a bearded dwarf named Arnold Schoenberg – played by Nissinen on his knees in a monk’s robe, floppy latex mask, and rubber feet-searches a digitally rendered neighbourhood of brightly coloured houses for his stolen yogurt. Past idiotic talking flowers, a cabbage-swaddled penis mistaken for a xylophone, animated twins literally head-banging, and a drum solo played with potatoes and a sponge, our protagonist finds his way to an Astroturf Island where the thief, a foulmouthed Karlheinz Stockhausen, has an apoplectic fit and collapses while guzzling a bowl of viscous cream. If this sounds ridiculous, it is. But it’s also a funny profane take on Beckettian absurdity and a blunt jab at avant-garde pretensions.

Mattijs Bredewold (Zwolle,1982) copies in his sculptures, characters and objects which he translates in dysfunctional caricatures. By size, position and specific use of material e.g. ceramics or polyester the work gets an ambiguity in which the caricature creates a contrast with the pretentious charisma of important art.
Specially for the exhibition in Sign he will make the horseman-statue ‘Who’s your daddy now’ where the charisma of the horseman clashes with that of the animal.
He writes about this: “It would be nice that my work was telling you something, but instead of that it doesn’t make any sense at all. I would definitely not quit my day job and relationships are new to me.
But hey!
It’s nothing new for trash like you.
So
You see
Now
Euh
You have a nice day now!”