Id expired : Carmen Roca Igual, Sarjon Azouz, 
Karyna/Ren Sheikh, 
Luca Tichelman

Id expired 


25/ 3 – 23/4 2023

Carmen Roca Igual, Sarjon Azouz, 
Karyna/Ren Sheikh, 
Luca Tichelman

See also interesting interview of Michiel Teeuw with Sarjon Azouz on the blog ; Daggercraft  Sarjon Azouz on Weapons, Masculinity and Nationhood.

OPENING: zaterdag 25 maart om 17.00 uur. 
Met performances van Sarjon Azouz: Khanees Al 3issam (kostuumdesign door Wajeb Azouz, choreografie door Cara Wittenhaus) en Karyna/Ren Sheikh: ‘I became a void.’ (deze ook op 23/4 om 16.00 uur).

Welke versies zijn er van iemand? Wat je bent is een mix van identiteiten. Digitale alter ego’s wisselen af met reële. Hoe worden ze gevormd en gebruikt? Context, omgeving, opinie, oriëntatie beïnvloeden de indruk; zelfs maskers en face filters drukken andere lagen van iemands zelf uit en tonen deze.

What versions are there of someone? What you are is a mix of identities. Digital alter egos alternate with real ones. How are they formed and used? Context, environment, opinions, orientation influence the impression; even masks and face filters express and show other layers of one’s self.

Carmen Roca Igual (1998, Spanje) is een ‘lens-based’ kunstenaar die menselijk gedrag en de ‘sociale make-up’ onderzoekt die gebruikt wordt in de media en op het internet. Haar werk combineert identiteit met technologie, empowerment en de rol van nieuwe media.
Ze onderzoekt, verkent en experimenteert met verzonnen karakters als substituut voor de dilemma’s van haarzelf en de samenleving. Haar film ‘Apatia y Devocion’ trekt parallellen tussen een stomme film en de montagestijl, aandachtsspanne en de algoritmen van TikTok. In dit verhaal verworden de personages tot stereotypen over relaties en zelfverbetering.
‘Gossip Quarters’ is een installatie met kamerschermen met schilderijen geïnspireerd op door AI gegenereerde afbeeldingen van het woord ‘gossip’. Opvallend is dat AI de term vaak een vrouwelijke connotatie geeft.

Sarjon Azouz (1996, Syrië) onderzoekt identiteit en het maskeren daarvan in het licht van afkomst en geaardheid. Diens performance Khanees el 3issam gaat over cultureel bepaalde uitingen. Door Arabische gedichten over de Khanese identiteit (het woord khanees wordt gebruikt als scheldwoord, waarmee trans-, intersekse- en genderqueer-individuen worden aangesproken) te combineren met diens persoonlijke verhalen over de migratie naar Europa, verweeft Azouz de ervaringen van de vlucht uit Syrië met di van de gender binaire samenleving. De choreografie combineert buikdansen met dolkgevechten om de (on)mogelijkheid van de queer-expressie in de nationale identiteit te tonen. Wat doe je met een dolk als je niet mans genoeg bent om te vechten? Hoe gebruik je je vrouwelijke heupen tegen de vijand? Waarom bied ik mijn excuses aan mijn moeder aan?
Khanees Al 3issam wordt uitgevoerd tijdens de opening van Id expired, zaterdag 25 maart om 17.00 uur. De performance wordt verfilmd en zal opgenomen worden in de expositie, samen met een aantal props.

Karyna/Ren Sheikh (Oekraïne, 2001) is een multimedia kunstenaar gericht op multidimensionaliteit van (niet) fysiek bestaan. Met behulp van artistieke methoden van fotografie, videografie tot geluid en performance wordt de verbinding met een meervoudig bestaan gelegd. Voor Id expired maakt zij een geëngageerde multimedia-installatie die de topics verkent van disconnectie tussen de digitale en de echte identiteit. Het is een chaotische uitbarsting van de voortdurende noodzaak om het bestaan te bevestigen. Violent
identity/Every(no)one is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en collectieve hedendaagse belevenissen. Een wanhoopskreet van iemand die verscheurd wordt tussen verschillende ego’s, makers en persona’s. Het onderscheid tussen de fake persona en de echte persoon die daar onder zit, kan niet worden gemaakt.
Karyn/Ren Sheikh’s performance ‘I became a void’ op 25 maart (17.00 uur) en op 23 april (16.00 uur ) is een vocale performance met soundscape en props en zal een strijd verwoorden tussen de digitale en de echte identiteit.

Het werk van Luca Tichelman (1995 Nederland) verkent de betekenis van identificatie en onderzoekt de middelen om ‘een zelf’ en het eigene te identificeren, om het te kunnen duiden. Het laat verschillende manieren zien om uit te drukken wie we zijn en hoeveel versies we kunnen zijn, afhankelijk van de omstandigheden. Essentiële elementen in haar werk zijn theater en film. Ze toont THIS IS US A STORY OF THOSE THEM ME AND WE. Een video waarin we drie personages zien die proberen te verwoorden wat ze zichzelf voorspiegelden te zijn. Door verschillende scènes na te spelen in een gecreëerd theater. Nieuw werk van Tichelmans is ook te zien in de vorm van een klein papieren speelgoed theater.De verschillende karakters uit de film tonen zich ook als grote cut-out-figuren, verspreid en spelend op de muren van SIGN.

Activiteiten tijdens Id expired:
 25 maart: Sarjon Azouz (Khanees Al 3issam); Karyn/Ren Sheikh (I became a void). 23 april: Karyn/Ren Sheikh (performance).
 Doorlopend: Alle werken zoals hierboven beschreven.
Bij het ontwikkelen van de performance Khanees Al 3issam kreeg Sarjon Azouz feedback van onze reflectant, beeldend kunstenaar Salim Bayri in het kader van talentontwikkeling

(english)

Id expired
25/ 3 – 23/4 2023

Sarjon Azouz, Carmen Roca Igual, Karyna/Ren Sheikh, Luca Tichelman

OPENING: Saturday, March 25 at 5 p.m.
With performances by Sarjon Azouz: Khanees Al 3issam (costume design by Wajeb Azouz, choreography by Cara Wittenhaus) and Karyna/Ren Sheikh: I became a void.

What versions are there of someone? What you are is a mix of identities. Digital alter egos alternate with real ones. How are they formed and used? Context, environment, opinion and orientation influence the impression: even masks and face filters express and show other layers of one’s self.

Carmen Roca Igual (1998, Spain) is a lens-based artist who explores human behavior and the ‘social make-up’ used in the media and on the internet. Her work combines identity with technology, empowerment and the role of new media.
She investigates, explores and experiments with invented characters as a substitute for the dilemmas of herself and society. Her film ‘Apatia y Devocion’ draws parallels between a silent film and TikTok’s editing style, attention span and algorithms. In this story, the characters degenerate into stereotypes about relationships and self-improvement.
Gossip Quarters is a room divider installation featuring paintings inspired by AI-generated images of the word gossip. It is striking that AI often gives the term a female connotation.

Sarjon Azouz (1996, Syria) investigates identity and its masking in the light of origin and orientation. His performance Khanees el 3issam is about culturally determined expressions. Combining Arabic poems about Khanese identity (the word Khanese is used as a term of abuse, addressing trans, intersex and genderqueer individuals) with his personal accounts of migration to Europe, Azouz weaves together the experiences of the flight from Syria with that of the gender binary society. The choreography combines belly dancing with dagger fights to show the (im)possibility of queer expression in national identity. What do you do with a dagger when you’re not man enough to fight? How do you use your lady hips against the enemy? Why am I apologizing to my mother?
Khanees Al 3issam will be performed during the opening of Id expired, Saturday March 25 at 5pm. The performance will be filmed and will be included in the exhibition, together with a number of props.

Karyna/Ren Sheikh (Ukraine, 2001) is a multimedia artist focused on multidimensionality of (non) physical existence. With the help of artistic methods from photography, videography to sound and performance, the connection with a multiple existence is made. For Id expired she creates an engaged multimedia installation that explores the topics of disconnection between digital and real identity. It is a chaotic outburst of the constant need to affirm existence. Violent identity/Every(no)one is based on personal experiences and collective contemporary experiences. A cry of desperation from someone torn between different egos, masks and personas. The distinction between the fake persona and the real person underneath cannot be made.
Karyn/Ren Sheikh’s performance ‘I became a void’ on March 25 (5pm) and April 23 (4pm) is a vocal performance with soundscape and props and will articulate a battle between the digital and the real identity.

Luca Tichelmans’ work explores the meaning of identification of a self. Her work explores the means of identifying ‘a self’ and the own, in order to interpret it. It shows different ways of expressing who we are and how many versions we can be depending on the circumstances. Essential elements in her work are theater and film. She shows THIS IS US A STORY OF THOSE THEM ME AND WE. A video in which we see three characters trying to articulate what they imagined themselves to be. By re-enacting different scenes in a created theatre. New work by Tichelmans can also be seen in the form of a small paper toy theater. The various characters from the film also appear as large cut-out figures, scattered and playing on the walls of SIGN.

Activities during Id expired:
March 25: Sarjon Azouz (Khanese Al 3issam); Karyn/Ren Sheikh (I became a void). April 23: Karyn/Ren Sheikh (performance).
Ongoing: All works as described above.
When developing the performance Khanees Al 3issam, Sarjon Azouz received feedback from our reflectant, visual artist Salim Bayri in the context of talent development.