HELLO PROCESS Aymeric Mansoux, Marloes de Valk

HELLO PROCESS
3 maart t/m 4 april 2008
Aymeric Mansoux en Marloes de Valk
Artists in residence, workshop, open lab, lezingen, eindpresentatie

Van 3 maart t/m 4 april vindt in Sign het bijzondere digitale project “Hello Process” plaats van de kunstenaars Aymeric Mansoux en Marloes de Valk. Beide wonen in de U.K. en verblijven hier i.v.m. het project in Groningen als artists in residence.
Afgelopen herfst hebben Aymeric Mansoux en Marloes de Valk geresideerd in Waag Society, Amsterdam, Mansoux geeft o.a. gastlessen en workshops aan het Piet Zwart Institute te Rotterdam.
Voor informatie over de kunstenaars wil ik verwijzen naar hun curricula vitae in de bijlage.

Hello Process is een onderzoek en experiment in generatieve systemen, autonome processen en de (on)mogelijkheden van kunstmatig leven.
Dit project heeft de vorm van een Open laboratorium, gekoppeld aan een residentie met workshop, lezingen, eindpresentatie en een belangrijk kennis uitdragend deel. Daarnaast ontwikkelen Aymeric Mansoux en Marloes de Valk in dit kader ook een eigen digitale installatie.
Het geheel eindigt in een presentatie van het resultaat tot dan op 3 april.
Aan dit project kan iedereen deelnemen: kennis van programmeren is niet vereist, maar weten hoe een computer werkt wel!

Het project Hello Process bestaat uit 5 delen:
Workshop op woensdag 5 maart, donderdag 6 maart, vrijdag 7 maart a.s. van
10.00-13.00 uur & 14.00-18.00 uur

Open Lab in de weken daarna op 11, 13, 18, 20, 25 en 27 maart op elke dinsdag en donderdag middag van 14.00-18.00 uur.
N.B: Extra op 13 maart: Dave Griffith geeft crash course Fluxus, de programmeer taal die hij heeft ontwikkeld voor life coding (http://www.pawfal.org/dave/ voor meer info)
*Op zaterdagen (15-22-29 maart) ook op afspraak!

Lezingen op donderdag 13 maart van 20.00-20-30 uur met Florian Cramer, Dave Griffith, Arie Altena, Adger Stokvisch, Aymeric Mansoux, and Marloes de Valk en anderen…

Work in progress: Tijdens de residentie ontwikkelen Aymeric Mansoux, and Marloes de Valk hun eigen digitale installatie.
Eindpresentatie donderdag 3 april 20.00 uur

Het doel van ‘Hello Process’ is om een tijdelijke onmoetingsplek op te bouwen van kunstenaars/vormgevers/programmeurs die werken met, of geinteresseerd zijn in, open source software. De workshop en Het lab is open voor iedereen die geinteresseerd is in maken, onderzoeken, uitwisselen, leren of gewoonweg werken. Men kan bijdragen aan een uitwisseling van kennis, ideeen en ervaringen, met betrekking tot de betreffende materie. En hierop reflecteren en in discussie treden met elkaar en met de permanente bewoners van het lab: de kunstenaars Aymeric Mansoux en Marloes de Valk van het digitale kunst collectief GOTO10.

Wat ter sprake zal komen is tevens het onderzoek naar de mogelijkheid om daadwerkelijk een actief Open Lab in Groningen te initieren, zoals eerder in London en Glasgow is gebeurd. We hopen dat na ‘Hello Process’ dit idee ook door anderen opgepikt wordt en een vervolg krijgt.

*Met dank aan: Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Emmaplein Foundation, Stichting het Roode-of Burgerweeshuis
Hello Process (artist in residence, workshop, open lab, lezingen)

Workshop ‘Hello Process’
5-6-7 Maart 2008 tussen 10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
Kosten: gratis!

Chaos theorie, eindige toestand automaten, willekeurigheid, entropie, non-lineaire systemen en non-deterministische automaten, l-systemen, self-similar series, recursie en iteratie, WTF? LOLZ
De term generatieve kunst is geen beschrijving van een kunstbeweging of ideologie. Het is een methode voor het maken van digitale kunst. De term refereert aan hoe het werk is gemaakt, en houd geen rekening met waarom het gemaakt is, wat de inhoud van het werk is of wat de bedoeling van de kunstenaar is.
Generatieve technieken toegepast in digitale kunst en geluidskunst kunnen de mogelijkheden binnen een werk enorm uitbreiden door extra vrijheid te bieden aan de creatieve processen ontworpen door de kunstenaar.
Generatieve strategieën en algoritmisch onderzoek brengen de ontwerper in een situatie waarin hij/zij niet vervangen wordt door een machine, maar in een positie wordt gebracht waarin hij/zij een digitale chemie initieert en ontwikkeld waarin artistieke processen zelfstandig kunnen evolueren.

Gedurende deze 3 dagen durende workshop, worden de deelnemers geïntroduceerd tot dataflow programmeren, simpele Digital Signal Processing, en generatieve, algoritmische technieken die later op allerlei andere manieren kunnen worden toegepast.
Het belangrijkste doel is om de creativiteit van het ontwerpen van een formeel object-effect naar een model van een object-oorzaak te bewegen, waarin autonome processen worden geïnjecteerd om nieuw ontstane ruimtes te openen die je niet kunt creëren met top down ontwerp methodes.
Het is niet het doel van de workshop een nieuwe software te leren gebruiken, maar om vertrouwd te raken met bepaalde technieken en strategieën voor het maken van een ontwerp of kunstwerk. De software Pure Data wordt gebruikt om de verschillende technieken te illustreren, maar de nadruk ligt op de introductie tot en uitleg van generatieve processen zodat de deelnemer ze begrijpt en kan toepassen in zijn/haar eigen werk.
Deelnemers die geïnteresseerd zijn in het beter leren kennen van de software die gebruikt wordt in de workshop, kunnen de Openlab sessies bijwonen die volgen op de workshop.

De workshop is gebaseerd op 100% Free/Libre/Open Source Software. Al het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de workshop zal online verkrijgbaar zijn onder een open content licentie. Gedurende de workshop wordt er gewerkt met het pure:dyne GNU/Linux besturingssysteem.
Kennis van programmeren is niet vereist, maar weten hoe een computer werkt wel.

Openlab Groningen
11, 13, 18, 20, 25 en 27 Maart 2008 & op zaterdagen (15-22-29) op afspraak!
+Extra tijdens Open lab op 13 maart: Dave Griffith geeft crash course Fluxus, de programmeer taal die hij heeft ontwikkeld voor life coding (http://www.pawfal.org/dave/ voor meer info)
Van 14.00 tot 18.00
Sign, Winschoterkade 10, Groningen 050-3132651 signnl@gmail.com www.sign2.nl
Kosten: gratis!

Wees welkom bij 6 middag sessies van Openlab Groningen! Het Openlab is een werkruimte uitgerust met 6 computers met daarop allerlei open source software voor kunstenaars en ontwerpers. Het doel van het lab is om een community op te bouwen van locale kunstenaars/vormgevers/programmeurs die werken met, of geïnteresseerd zijn in, open source software.

Het lab in Groningen zal starten met de 3 dagen durende workshop ‘hello process’. Na de workshop is het lab 3 weken open op dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 18.00. Het lab is open voor iedereen die geïnteresseerd is in maken, onderzoeken, uitwisselen, leren of gewoonweg werken, koffie drinken en een praatje maken. Permanente bewoners van het lab zijn ‘hello process’ kunstenaars Aymeric Mansoux en Marloes de Valk van het digitale kunst collectief GOTO10.

Openlab Groningen is het derde Europese Openlab. Het eerste Openlab startte 3 jaar geleden in Londen. Het lab organiseert performances, exposities en ontmoetingen. Het project stimuleert het gebruik van open source software door het organiseren van evenementen. Het tweede Openlab is Openlab Glasgow. Het startte een jaar geleden, en is een collectief dat open is voor kunstenaars die geïnteresseerd zijn in het gebruik van technologie binnen hun kunstpraktijk. De groep is gebaseerd op het delen en uitwisselen van vaardigheden, collectieve projecten en het uitwisselen van ideeën.

‘hello process’ lezingen: in rand() we trust!
13 Maart 2008, 20.00 – 22.30
Sign, Winschoterkade 10, Groningen 050-3132651 signnl@gmail.com voor de laatste informatie zie www.sign2.nl
Gasten: Florian Cramer, Arie Altena, Adger Stokvisch, Aymeric Mansoux, and Marloes de Valk en anderen.
Deze avond stellen we de aard en het doel van generatieve kunst aan de kaak. Met 4 lezingen en een open gesprek onderzoeken we of generatieve kunst inderdaad een kunst vorm is of slechts een techniek. Is het mogelijk om onderscheid te maken tussen generatieve processen, toepassing van zulke processen en generatieve processen als conceptuele basis voor software kunst? Is de term generatieve kunst toe te passen op zowel screensavers, alife en fractal art als conceptuele software/code art en poëzie? De term generatieve kunst gaat als een tijdje mee, en wordt toegepast op extreem divers werk en tegenovergestelde artistieke benaderingen. Genoeg! Het is tijd voor een fork! (alweer!)
‘hello process’ Work in progress
Tijdens ‘Hello Process’ ontwikkelen Mansoux & de Valk tevens een installatie die bestaat uit een computer en een printer. Op de computer worden verschillende modellen van ecosystemen geplaatst, bewoond door allerlei processen. De ecosystemen zijn met elkaar verbonden en beinvloeden elkaar, populatie types en virussen verspreidend van de een naar de ander. De computer functioneert als een ‘black box’. De enige output is een printer, die ons laat zien wat er zich binnenin de machine afspeelt
In deze installatie gaat het om de processen en hun ‘leven’ in de computer. Alle energie wordt in het creeeren van deze processen gestoken: hun complexiteit, interacties, evolutie en zelfstandigheid.
Het bevat veel leven en verplaatst de verbeelding van deze nieuwe wereld van computer gegenereerde visualisatie en interface, naar de fantasie en verbeeldingskracht van het publiek.
eind presentatie
donderdag 3 April, 20.00 uur
Sign, Winschoterkade 10, Groningen

English text:

Hello Process (artist in residence, workshop, open lab, lectures)
3 maart tot en met 3 april 2008
Aymeric Mansoux en Marloes de Valk

Workshop ‘Hello Process’
5-6-7 March 2008 between 10.00-13.00 & 14.00-17.00 hour

Costs: Free!

Chaos theory, finite state machines, randomness, entropy, non linear systems and non deterministic automata, l-systems, self-similar series, recursions and iterations. WTF? LOLZ
The term generative art should not attempt to describe any art-movement or ideology. It’s a method of making digital art. This term refers to how the art is made, and not taking into account why it was made, what the content of the artwork is or what the intention of the artist is.
Generative techniques applied to digital art and sound art can greatly enhance and widen the field of possibilities brought inside an artwork by giving an extra degree of freedom to creative processes designed by the artist.
Generative strategies and algorithmic exploration bring the designer in a situation in which s/he is not replaced by the machine but moved to a position where s/he initiates and develops a digital chemistry where artistic processes can evolve on their own.
During this 3 day workshop, the participants will be introduced to dataflow programming, simple Digital Signal Processing, generative and algorithmic techniques that they will be able to apply in any other field once the course is completed.
The main goal is to move creativity from the design of a formal object-effect to the design of the model of an object-cause in which autonomous processes will be injected in order to reach emerging spaces the participants would not have been able to design using a top down approach.
The goal of the workshop is not to learn a new software, but to get acquainted with certain techniques and strategies for the creation of a media art work or design. The software Pure Data will be used to illustrate most of the different techniques, but the emphasis will be
put on introducing and explaining the generative processes so the participant can understand them and will be able to implement these techniques in his/her creative work.
The participants who are interested in learning more about the software used in the workshop, can come to the Openlab sessions following the workshop.
The workshop is based on 100% Free/Libre/Open Source Software. All the material used during the workshop will be available on-line under an open content license. During the workshop we’ll work with the pure:dyne GNU/Linux operating system.
No previous knowledge of programming is required, but knowing how to use
computers is 🙂

Openlab Groningen
11, 13, 18, 20, 25 and 27 March 2008 & on Saturdays (15-22-29) by appointment!
between 14.00 and 18.00
+Extra at Open lab 13 th March: Dave Griffith gives crash course Fluxus, (http://www.pawfal.org/dave/ more info)
Van 14.00 tot 18.00
Costs: free!

Join us for 6 afternoon sessions of Openlab Groningen! The Openlab is a workspace equipped with 6 workstations running a wide variety of open source software for artists and designers. The goal of the lab is to kick start a community in Groningen that brings together local artists/designers/programmers that work with or are interested to work with open source software.
The lab in Groningen will kick off with the 3 day workshop ‘hello process’. After the workshop the lab will be open for 3 weeks on Tuesdays and Thursdays from 14.00 until 18.00. The lab is open to everyone interested in making, researching, exchanging, learning or simply working, having coffee and a chat. Permanent inhabitants of the lab: ‘hello process’ artists Aymeric Mansoux and Marloes de Valk from digital art collective GOTO10.
Openlab Groningen will be the third European Openlab. The first Openlab started 3 years ago in London. The lab organises performances, exhibitions and meetings. The project stimulates the use of open source software through the organisation of events. The second lab in existence is Openlab Glasgow. It started a year ago, and is a collective that is open to artists who are interested in the use of technology within their arts practice. The group is based on the sharing and exchange of skills, collaborative projects and the exchange of ideas.

‘hello process’ lectures: in rand() we trust!
13 March 2008, 20.00 – 22.30
Sign, Winschoterkade 10, Groningen, for latest information check our site www.sign2.nl
Guests: Florian Cramer, Arie Altena, Adger Stokvisch, Aymeric Mansoux, and Marloes de Valk and others.

During this evening we will be questioning the nature and purpose of generative art. With 4 lectures and an open talk, we investigate whether or not generative art is indeed an art form or just a technique. Is it possible to make a distinction between generative processes, applications of generative processes and generative processes as a conceptual ground for software art? Does the term generative art apply to screen savers, alife, fractal art,, conceptual software/code art and poetry alike? Is it even important to make this distinction? The term generative art has been around for a while now, and is applied to extremely diverse works and opposite artistic approaches. No more! It’s time to fork! (again!)

‘hello process’ final presentation
thursday 3 April, 20.00
Sign, Winschoterkade 10, Groningen

LEZINGEN/ LECTURES (uitgebreid)
In rand() we trust!
13 March 2008, 20.00 – 22.30
Sign, Winschoterkade 10, Groningen
Guests: Florian Cramer, Dave Griffiths, Arie Altena, Adger Stokvisch, Aymeric Mansoux and Marloes de Valk

During this evening we will be questioning the nature and purpose of generative art. With 4 lectures and an open talk, we investigate whether or not generative art is indeed an art form or just a technique. Is it possible to make a distinction between generative processes, applications of generative processes and generative processes as a conceptual ground for software art? Does the term generative art apply to screen savers, alife, fractal art,, conceptual software/code art and poetry alike? Is it even important to make this distinction? The term generative art has been around for a while now, and is applied to extremely diverse works and opposite artistic approaches. No more! It’s time to fork! (again!)

The tactics of generative art – Florian Cramer
Despite frequent claims to the contrary, artistic employment of generative system is never simply a reflection of structures or issues formally inherent in them – such as self-organization or emergence -, but linked to artistic politics. In other words, even systems supposedly removed from intention are intentional depending on their programming and, most importantly, the context they get put in. The lecture will reconstruct this along a classical and more contemporary example, John Cage’s chance operations and Cornelia Sollfrank’s net.art generators, reading the latter as a critique of the former, and question concepts like indeterminacy, chance, and unintentionality.
Florian Cramer, born 1969, Ph.D. in Comparative Literature, Course Director of the Media Design M.A. programme of the Piet Zwart Institute, Rotterdam, writer on (among others) experimental and computational arts.

Accidents, generative art and livecoding – Dave Griffiths
Livecoding is the practice of programming in front of an audience. This lectureformace will demo three livecoding systems which are designed to encourage a more playful interaction for live performances than traditional text based livecoding. Using a gamepad, these systems use metaphors borrowed from computer games to encourage playful accidents by the building up of emergent behaviours.
The first instrugame is called betablocker, and is programmed with a form of colourful assembler to make acid techno music. The second is called Al Jazari, and is a robot programming music game named after a 13th century inventor of musical robots. The third is a work in progress gamepad language called daisy chain, where the performer-coder builds network structures of flowers which give birth to new executable visual structures.
Dave has been writing programs to make noises, pictures and animations using a variety of languages for many years. He is the author of lots of free software projects exploring these areas, and uses much of it in performances and workshops around europe. He is part of the Openlab free software artists collective, the TOPLAP live coding community and slub, the live coding band. He lives in London where he makes film effects software and computer games.
Dave has performed at various events using his own software, including the Piksel festival in Bergen, Barcelona’s Sonar festival, the Linux Audio Conference in Karlsruhe, and at the READ_ME Software Art Festival/Dorkbot City Camp in Arhus, Denmark.

Generative Art, a subjective overview – Arie Altena
In his presentation Arie Altena will give a subjective overview of generative art, including examples from music, literature, media art and the visual arts. If there is a subtext to this overview, it might be the attempt to discern the differences and similarities between the use (and status) of ‘the generative’ in these fields. Examples may include work from: John Cage, John Zorn, Frieder Nake, OULIPO, Karl Sims, Tom Ray, Casey Reas, Driessens & Verstappen, and Telcosystems.
Arie Altena (1966), studied Literary Theory, and writes about art and new media. Currently he is editor/researcher for the V2_Archive in Rotterdam and theory tutor at the department of Interactive Media and Environments of the Frank Mohr Institute in Groningen. He also curates the Sonic Acts Festival in Amsterdam. In the past he worked for Mediamatic and Metropolis M. He co-edited the POD-book Pervasive Personal Participatory, Ubiscribe 0.9.0 (2006) and the Sonic Acts publications Unsorted, Thoughts on the Information Arts (2004), The Anthology of Computer Art (2006) and The Cinematic Experience (2008).

Algorithmic Art – Adger Stokvisch
A lecture on the different aspects of algorithmic art and the artists’ own art practice. A short overview on computational methods and techniques, investigating the possibilities and meaning of these techniques for art production, the integration of algorithmic art in location based work such as art in public space, collaborations with the high-tech sector and a view on the future of algorithmic art and interactive media.
Generative art is firmly rooted in the philosophy of process-based science, which lays the foundation for many artistic possibilities to create autonomously functioning, dynamic (interactive) artworks that can for instance learn, show infinite variations or show emergent behaviour.
Adger Stokvisch focusses on the use of computer technology and computer coding as a medium and works on the artistic research and development of interactive location based computer driven installations. Keywords that describe his practice: interactive computervisualisations, algorithmic art, mathematical modelling, location based computer driven installations, interaction devices and interaction design.

Hosts of the evening – Aymeric Mansoux and Marloes de Valk
Aymeric Mansoux has taken part in many artistic experiments based on the internet and the emergence of networks, and considers any form of data to be a new clay that can be used to develop software art. His most recent projects include the 0xA band, the digital artlife Metabiosis project, the pure:dyne GNU/Linux live distribution for media artists and ongoing theoretical research into tools, online communities and digital autonomous processes. Aymeric is editor of the FLOSS+Art book, scheduled for release mid 2008, as well as www.digitalartistshandook.org which was launched early 2008.

Marloes de Valk is a dutch digital artist, currently based in the UK. She is part of GOTO10, a collective of artists and programmers working in the field of digital art and Free/Libre Open Source Software. She studied Sound and Image at the Royal Conservatory in the Hague, specializing in abstract compositional computer games, HCI and crashing computers. Her work consists of audiovisual performances and installations, investigating machine theater and narratives of digital processes. She is currently collaborating with French artist Aymeric Mansoux on Metabiosis, a project investigating the ups and downs of data packets living in a world of connected ecosystems. From August 2007 until January 2008 she was editor of www.digitalartistshandook.org and is currently working on the GOTO10 publication FLOSS+Art, to be published mid 2008.

‘Hello process’ lezingen
In rand() we trust!
13 Maart 2008, 20.00 – 22.30
Sign, Winschoterkade 10, Groningen
Gasten: Florian Cramer, Dave Griffiths, Arie Altena, Adger Stokvisch, Aymeric Mansoux en Marloes de Valk

Deze avond stellen we de aard en het doel van generatieve kunst aan de kaak. Met 4 lezingen en een open gesprek onderzoeken we of generatieve kunst inderdaad een kunst vorm is of slechts een techniek. Is het mogelijk om onderscheid te maken tussen generatieve processen, toepassing van zulke processen en generatieve processen als conceptuele basis voor software kunst? Is de term generatieve kunst toe te passen op zowel screensavers, alife en fractal art als conceptuele software/code art en poëzie? De term generatieve kunst gaat als een tijdje mee, en wordt toegepast op extreem divers werk en tegenovergestelde artistieke benaderingen. Genoeg! Het is tijd voor een fork! (alweer!)

De tactieken van generatieve kunst – Florian Cramer
Ondanks dat vaak het tegendeel wordt beweerd, is het kunstzinnig inzetten van generatieve systemen nooit simpelweg een reflectie van structuren of de eigenschappen die daar formeel deel van uitmaken – zoals zelforganisatie of ’emergence’ -, maar gelieerd aan artistieke politiek. In andere woorden, zelfs systemen waaruit zogenaamd alle intenties verwijderd zijn, bezitten intentie afhankelijk van de manier waarop ze geprogrammeerd zijn, en vooral van de context waarin ze geplaatst worden. De lezing zal dit reconstrueren naar aanleiding van een klassiek en een meer hedendaags voorbeeld, John Cage zijn toevals operaties en Cornelia Sollfranks net.art generatoren, het laatste als kritiek op het voorgaande, zodoende concepten in twijfel trekkende zoals het onbepaalde, toeval en het onbedoelde.
Florian Cramer, geboren in 1969, Ph.D. In vergelijkende literatuurwetenschap, Course Director van het Media Design M.A. Programma aan het Piet Zwart Instituut, Rotterdam, schrijft over (onder andere) experimentele en computationele kunst.

Ongelukken, generatieve kunst en livecoding – Dave Griffiths
Livecoding is de kunst van het programmeren voor een publiek. Deze ‘lectureformance’ zal 3 livecoding systemen laten zien die zijn ontworpen om een meer speelse interactie dan de traditionele op tekst gebaseerde livecoding tijdens live performance aan te moedigen. Deze systemen maken gebruik van een gamepad, en lenen metaforen uit computerspelletjes om speelse ongelukken te bewerkstelligen door het opbouwen van ’emergent’ gedrag.
De eerste ‘instrugame’ heet betablocker, en is geprogrammeerd met een soort kleurrijke assembler om acid techno muziek te maken. De tweede heet Al Jazari, en is een robot programmeer muziek spel vernoemd naar een 13e eeuwse uitvinder van muzikale robots. De derde is een ‘work in progress’ gamepad programmeertaal genaamd daisy chain, waarin de performer/coder een netwerk van structuren bouwt, bestaande uit bloemen, die nieuwe uitvoerbare visuele structuren doen ontstaan.
Dave schrijft al jaren programma’s om geluid, beeld en animaties te maken, in verschillende programmeertalen. Hij is de auteur van veel free software projecten die deze gebieden onderzoeken, en gebruikt veel van dit werk in zijn performances en workshops in Europa. Hij is deel van het Openlab free software kunstenaars collectief, de TOPLAP livecoding community en slub, de livecoding band. Hij woont in Londen waar hij film effect software en computer spelletjes maakt.
Dave heeft op verschillende events opgetreden met zijn eigen software, o.a. tijdens het Piksel festival in Bergen, Sonar festival in Barcelona, de Linux Audio Conferentie in Karlsruhe, en het READ_ME Software Art Festival/Dorkbot City Camp in Arhus, Denemarken.

Generatieve kunst, een subjectief overzicht – Arie Altena
In zijn presentatie zal Arie Altena een subjectief overzicht geven van generatieve kunst, waaronder voorbeelden uit de muziek, literatuur, mediakunst en de beeldende kunsten. Als er een subtext is in dit overzicht, dan zou het een poging kunnen zijn onderscheid te maken en overeenkomsten te zien tussen het gebruik (en de status) van ‘het generatieve’ in deze gebieden. Als voorbeeld zouden kunnen dienen het werk van : John Cage, John Zorn, Frieder Nake, OULIPO, Karl Sims, Tom Ray, Casey Reas, Driessens & Verstappen, en Telcosystems.
Arie Altena (1966), studeerde literatuurwetenschap, en schrijft over kunst en nieuwe media. Momenteel is hij editor/onderzoeker bij V2_Archief in Rotterdam en theoriedocent aan de afdeling Interactieve Media en Omgevingen aan het Frank Mohr Instituut in Groningen. Hij is curator van het Sonic Acts festival in Amsterdam. In het verleden werkte hij voor Mediamatic en Metropolis M. Hij was co-editor van het POD-boek Pervasive Personal Participatory, Ubiscribe 0.9.0 (2006) en de Sonic Acts publicaties Unsorted, Thoughts on the Information Arts (2004), The Anthology of Computer Art (2006) en The Cinematic Experience (2008).

Algoritmische Kunst – Adger Stokvisch
Een lezing over de verschillende aspecten van algoritmische kunst en de kunstenaars eigen kunstpraktijk. Een kort overzicht van computationele methoden en technieken, de vraag naar de mogelijkheden en betekenis van deze technieken voor kunst productie, het integreren van algoritmische in plekspecifieke werken zoals kunst in de openbare ruimte, samenwerkingen met de high-tech sector en een blik op de toekomst van algorimische kunst en interactieve media.
Generatieve kunst is stevig gefundeerd in de filosofie van de proces-gebaseerde wetenschappen, deze legt de basis voor vele artistieke mogelijkheden om autonoom functionerende dynamische (interactieve) kunstwerken te creëren die b.v leren, oneindige variaties tonen en/ of zogenaamd emergent gedrag vertonen.
Adger Stokvisch richt zich op het gebruik van computer technologie en computercodering als medium en houdt zich bezig met artistiek onderzoek naar- en ontwikkeling van interactieve (plekspecifieke) computer-gedreven installaties. Sleutelwoorden die zijn werk beschrijven zijn: interactieve computervisualisaties, algoritmische kunst, mathematisch modelleren, plekspecifieke computergestuurde installaties, interactiemiddelen en interactie design.

Gastheer en Gastvrouw – Aymeric Mansoux and Marloes de Valk
Aymeric Mansoux nam deel aan tal van artistieke experimenten gebaseerd op het internet en het onstaan van netwerken. Hij beschouwt elke vorm van data als nieuwe klei die gebruikt kan worden om software art te ontwikkelen. Zijn meest recente projecten zijn o.a. de 0xA band, het digitale artlife project Metabiosis, de pure:dyne GNU/Linux distributie voor mediakunstenaars en een theoretisch onderzoek naar tools, online communities en digitale autonome processen. Aymeric is editor van het FLOSS+Art boek dat mid 2008 zal worden uitgegeven, alsmede van www.digitalartistshandook.org dat begin 2008 van start ging.

Marloes de Valk is digitaal kunstenaar uit Nederland, momenteel woonachtig in de UK. Ze is deel van GOTO10, een collectief van kunstenaars en programmeurs actief in de wereld van digitale kunst en Free/Libre Open Source Software. Ze studeerde Beeld en Geluid aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, met als specialisatie abstracte compositionele computerspelletjes, HCI en het crashen van computers. Haar werk bestaat uit audiovisuele performances en installaties, onderzoek naar machine theater en narratieven van digitale processen. Momenteel werkt ze samen met Franse kunstenaar Aymeric Mansoux aan Metabiosis, een project dat de ups en downs van data pakketjes bestudeerd, die leven in een wereld van genetwerkte ecosystemen. Van Augustus 2007 tot en met Januari 2008 was ze editor van www.digitalartistshandook.org en momenteel werkt ze aan de GOTO10 publicatie FLOSS+Art, dat mid 2008 zal worden uitgegeven.

Thanks to: Stichting het Roode-of Burgerweeshuis, Sign, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Emmapleinfoundation