HEARDROPS María Mazzanti
, Beatriz Luz, 
Alex Murray,
Merve KılıçerHeardrops


18-10  t/m 15-11 2020

Opening 18 oktober om 15.30 uur. (Corona omstandigheden, zie hieronder.)María Mazzanti, Beatriz Luz, Alex Murray en Merve KılıçerSounds of Music festival is helaas afgelast ivm corona. Toch Extra van 3 t/m 15 november: Alan Ahued Naime & Quintus Glerum met ‘Social Distortion’.

Bij de werken in Heardrops is er een sterke link tussen verhalen, beeld en geluid. 
Ze verbeelden een wisselwerking en communicatie tussen ruimte, plekken en tijd in het heden of het recente verleden.María Mazzanti is architect en onderzoeker. Met On the verge? Call (+31) 505690321 maakt ze via een telefoonmenu verbinding tussen plekken in de stad op de grens van privaat en publiek en de beller. Het inbelnummer voor deze stadswandeling is overal in Groningen te vinden!  

Beatriz Luz onderzoekt het geluid van onschuld en vraagt zich af hoe dat klinkt met Innocent Sounds. Uit verschillende interpretaties van allerlei mensen destilleert ze, al of niet, een gemeenschappelijke noemer wat leidt tot een LP vol onschuldige songs.Alex Murray toont Ultra-Face, een geprogrammeerde filmvertoning in realtime. In een verzameling van live streams in beeld en geluid laat hij een hoog frequentie geschiedenis zien van onze huidige wereld op dit exacte moment. 

Bij Volitional Volutions of the Volatile Waters van Merve Kılıçer komen beelden, teksten en geluiden samen  met als doel in contact te komen met kennis uit het verleden en deze te transformeren door middel van huidige stemmen, materialen en technieken. Het werk is een doorlopend project en de inhoud ontwikkelt zich voortdurend. Tijdens Sounds of Music zal Merve Kılıçer een liveset uit voeren met de gesamplede geluiden die deel zijn van de installatie. 

Open: di – za: 12-17 uur. & zo: 14-17 uur of op afspraak.
 Wij volgen de voorschriften van het RIVM en de overheid met betrekking tot COVID-19.

Over de kunstenaars
 In haar werk onderzoekt architect en onderzoeker María Mazzanti (Colombia, 1988) de interactie tussen communicatie en ruimte. Door middel van grenzen, classificaties en ruimtelijke interfaces die hiërarchieën en ‘framing’-mechanismen blootleggen, vertaalt ze haar bevindingen in materiaal, tekst en installaties. Ze studeerde dit jaar af aan het Sandberg Instituut Amsterdam. Woont en werkt in Amsterdam. 
https://mariamazzanti.myportfolio.com/ Beatriz Luz (Brazilië, 1998) houdt zich bezig met (artistieke) onschuld en de impact hiervan op de samenleving. Ze studeerde dit jaar af aan Academie Minerva met een onderzoek naar de ‘uitbuiting’ van eigen jeugdtekeningen, waarmee de onschuld van de kunstenaar en moraliteit werd bevraagd. Luz is geïnteresseerd in het ‘bewapenen’ van onschuld en zal zich tijdens Heardrops buigen over de relatie tussen onschuld en geluid. Ze woont en werkt in Den Haag. https://www.beatrizluz.me/
Met video, geluidscomposities en programmeerwerk onderzoekt Alex Murray (Australië, 1987) het huidige historische bewustzijn zoals die door computers, nieuwe media en technologie is beïnvloed. Daarin wil hij uitdrukking geven aan het desoriënterende van de menselijke ervaring van de moderniteit. In zijn werken worden verleden, heden en verleden tot een nieuwe stroom van informatie vertaald. Murray studeerde in 2019 af aan het Sandberg Instituut, Amsterdam. Hij woont en werkt in Belgrado.https://alexmurray.info/                                                                                                                       Merve Kılıçer
Merve Kılıçer (Turkije, 1987) werkt met kennis uit het verleden en vertaalt deze naar hedendaagse ervaringen. In een constant veranderend landschap van identiteiten, ideologieen en geloofssystemen probeert zij contact te maken met de creatieve krachten van de aarde, het universum en ons eigen individuele bestaan. Kılıçer brengt dit tot uiting in installaties, performances, video’s, objecten, geluid, kunstenaarsboeken en drukwerk. Ze studeerde in 2019 af aan het Piet Zwart Instituut, Rotterdam. De kunstenaar woont en werkt in Rotterdam. http://mervekilicer.com/

Over ‘Social-Distortion’ van Alan Ahued Naime en Quintus Glerum

De manier waarop we verbinding maken, is verstoord. Fysieke ontmoetingen zijn beperkt. Ze zijn overweldigend geworden, vol angst en ongerustheid. Om te kunnen communiceren, zijn we gedwongen te vertrouwen op technologie die niet goed functioneert en de manier waarop we elkaar waarnemen verstoort. Mixed media-artiesten Alan Ahued Naime en Quintus Glerum maakten van hun gedeelde ervaring met vervormde verbinding een virtuele soundscape. ‘Social-Distortion’ neemt je mee naar een fictieve omgeving vol leven. Om dit kwetsbare ecosysteem intact te houden, is het belangrijk om afstand te houden, aangezien fysieke interactie ervoor zorgt dat de wereld en zijn wezens haperen. Hoe kunnen we verbinding maken als het verbinden tot vervorming leidt?

Social Distortion vindt plaats in een open virtuele ruimte die bezoekers kunnen verkennen, waarin ze geluiden en wezens kunnen ontdekken terwijl ze interactie hebben met deze wereld. Samen met de visuele inhoud is het hele gebied een ‘plastic’ muziekcompositie, die bestaat uit verschillende fasen die worden geactiveerd door de acties van de bezoeker. De wezens die daar leven, reageren als de kijker te dicht bij hen komt. Ze glitchen, vervormen en, als ze te gestoord raken, gaan ze dood, zichzelf in de wereld glitchend. Als een bezoeker besluit het ecosysteem te blijven “doden”, wordt het hele gebied geleidelijk aan steeds vijandiger. Wanneer het laatste wezen sterft, sterft de wereld ermee.

Dit project is een samenwerking tussen twee mixed media-artiesten: Alan Ahued Naime en Quintus Glerum. Alan is een muziekcomponist en geluidskunstenaar uit Mexico. Zijn werk varieert van orkestmuziek tot klanksculpturen en installaties. Momenteel werkt hij aan nieuwe manieren om geluid waar te nemen. Quintus gebruikt zijn achtergrond in animatie om meeslepende ervaringen te creëren in de virtuele en fysieke ruimte die de relatie tussen mens en technologie bespreken.

Nb. SIGN volgt de voorschriften van het RIVM en de overheid met betrekking tot Covid 19
– Neem je eigen mondkapje mee als je naar SIGN komt. Binnen SIGN is een mondkapje dragen verplicht. 
- Houd 1,5 afstand van elkaar.
- Bij binnenkomst worden contactgegevens geregistreerd.
– De tentoonstelling is tot en met 15 november geopend, di t/m za 12.00 – 17.00 uur & zo 14.00 – 17.00 uur. Er mogen nu maximaal 2 personen per keer in SIGN zijn. Dan geldt ook: houd afstand, draag een mondkapje, registreer je bij binnenkomst en blijf bij ziekte thuis. Blijf gezond iedereen 🙂

(english)

HEARDROPS

18-10 to 15-11 2020, Opening October 18 at 15.30 hrs.

María Mazzanti
, Beatriz Luz, 
Alex Murray,
Merve KılıçerSounds of Music festival is unfortunately canceled due to Corona. Still extra in Sign from 3 – 15 november: Alan Ahued Naime & Quintus Glerum with ‘Social Distortion’.

The works in Heardrops have a strong link between stories, images and sound.
 They depict an interaction and communication between space, places and time in the present or the recent past.

María Mazzanti is an architect and researcher. Via a telephone menu, she connects places in the city on the border of private and public and the caller. The dial-in number for this city walk can be found everywhere in Groningen! On the verge? Call (+31) 505690321.Beatriz Luz examines the sound of innocence and wonders what it sounds like. From different interpretations of all kinds of people she distills, whether or not, a common factor, which leads to an LP full of innocent songs.

Alex Murray shows ‘Ultra-Face‘, a programmed real-time movie screening. In a collection of live streams in image and sound, he shows a high frequency history of our current world at this exact moment.

In ‘Volitional Volutions of the Volatile Waters’ by Merve Kılıçer, images, texts and sounds come together with the aim of contacting and transforming knowledge from the past through current voices, materials and techniques. The work is an ongoing project and the content is constantly evolving. During Sounds of Music, Merve Kılıçer will perform a live set with the sampled sounds that are part of the installation.

 

About ‘Social-Distortion’ by Alan Ahued Naime and Quintus Glerum

The way we connect has been disrupted. Physical encounters are limited. They have become overwhelming, full of fear and anxiety. In order to communicate, we are forced to rely on technology that often malfunctions and glitches the way we perceive each other. Mixed media artists Alan Ahued Naime and Quintus Glerum turned their shared experience with distorted connection into a virtual soundscape. ‘Social-Distortion’ takes you into a fictional environment filled with life. To keep this fragile ecosystem intact, it’s important to keep distance, since physical interaction causes the world and it’s creatures to glitch. How can we connect when the act of connecting causes distortion?

Social Distortion takes place in an open virtual space which visitors can explore, discovering sounds and creatures while interacting with the world. Along with the visual content, the whole area is a “plastic” music composition, which consists of several phases triggered by the visitor’s actions. The creatures that live there react when the viewer comes too close to them. They glitch, distort and, if they get too disturbed, they die, glitching themselves into the world. If a visitor decides to keep “killing” the ecosystem, the whole area gradually turns more and more hostile. When the last creature dies, the world dies with it.

This project is a collaboration between two mixed media artists: Alan Ahued Naime and Quintus Glerum. Alan is a music composer and sound artist from Mexico. His work varies from orchestral music to sound sculptures and installations. He is currently working on new ways of perceiving sound. Quintus uses his background in animation to create immersive experiences in the virtual and physical space that discuss the relationship between men and technology.

 

Ps: We follow the regulations of the RIVM and the government concerning Covid 19.

– Bring your own face mask when you come to SIGN. Wearing a face mask is mandatory within SIGN.
– Keep 1.5 m. apart.
– Contact details are registered upon arrival.
– The exhibition is open until November 15, Tue to Sat 12 noon – 5 pm & Sun 2 pm – 5 pm. There is now a maximum of 2 people at a time in SIGN. Then the following also applies: keep your distance, wear a mouth mask, register upon arrival and stay at home when you’re sick. Stay safe everyone 🙂