Grasland Ezinge 2023/ 2024

Grasland Ezinge is een idee van kunstenaar/ curator Koos Buist (thans Master student (iRAP) Interrelational Art Practices Frank Mohr Instituut, Groningen).

In 2023-2024 werken SIGN en Koos Buist samen aan dit project; vier kunstenaars (waarvan 1 duo) zijn geselecteerd om aan de slag te gaan op het Grasland.

Grasland, Ezinge = 1 weide, 1 hectare, een klein stukje van Europa’s oudste cultuurlandschap.
Vier kunstenaars gaan (ieder in eigen werkperiode en residentie periode  tussen 2023 en 2024) Grasland artistiek ontginnen waarbij relaties worden gelegd met dat land en die omgeving. Een langdurig en duurzaam project waar educatie, kunst, natuur, archeologie, ecologie en filosofie een rol spelen en wellicht samen komen.

Een aantal interesses en connecties komen samen met Grasland, waardoor het project in een bredere context geplaatst wordt. Ezinge Verbindt is een combinatie van initiatieven om diversiteit, educatie en beleefbaarheid rondom Ezinge te vergroten. Er een connectie met Landschapsbeheer Groningen en Landschapswerkplaats: een Toukomstproject van Nationaal Programma Groningen.

De genodigde kunstenaars zijn:
Peng Zhang, het duo Suzanne Bernard & Phillip Kollman, Wim Warrink, Trudy Oosterhuis.
Ieder zal vanuit eigen perspectief bezig gaan in een eigen residentie/werkperiode.
PENG ZHANG start als eerste van 1 t/m 30 september 2023 !

Doel van Grasland Ezinge is om connecties te maken met de omgeving, de natuur, de agricultuur, de grond, het dorp en de bewoners.
Doel is ook om de biodiversiteit van Grasland te vergroten, om leefruimte te creëren voor insecten, vogels, rijk bodemleven, waterleven, inheemse planten en bomen.
Dat kan mede door samenwerking tussen culturele en educatieve instellingen om de verbinding met het landschap, de natuur en de mens te versterken.
Kortom veel is er mogelijk; denk aan bv. aan archeologische connecties, culturele agrarische relaties, sociale, biologische contexten, ook in relatie tot het dorp. Rurale interventies kunnen een rol spelen, fantasievolle ingrepen in veranderende kleine ecosystemen kunnen plaatsvinden.
Streven is ook om tijdens of aan het eind van de residentieperiode een of meerdere publieke momenten te organiseren om kunstenaars bevindingen en/of resultaten te presenteren aan dorpsbewoners en andere bezoekers.

English

Grasland Ezinge is an idea of ​​artist/curator Koos Buist (currently Master student (iRAP) Interrelational Art Practices Frank Mohr Institute, Groningen).
In 2023-2024 SIGN and Koos Buist will work together on this project; four artists (of which 1 duo) have been selected to work on the Grassland.
Grasland, Ezinge = 1 meadow, 1 hectare, a small piece of Europe’s oldest cultural landscape.
Four artists (each in their own work period and residency period between 2023 and 2024) will artistically cultivate grassland, establishing relationships with that land and that environment. A long-term and sustainable project in which education, art, nature, archaeology, ecology and philosophy play a role and perhaps come together.
A number of interests and connections come together with Grasland, placing the project in a broader context. Ezinge Connects is a combination of initiatives to increase diversity, education and experience around Ezinge. There is a connection with Landscape Management Groningen and Landscape Workshop: a future project of the National Program Groningen.
The invited artists are:
Peng Zhang, the duo Suzanne Bernard & Phillip Kollman, Wim Warrink, Trudy Oosterhuis.
Everyone will work from their own perspective in their own residency/working period.
PENG ZHANG will be the first to start from 1 to 30 September 2023!

The goal of Grasland Ezinge is to make connections with the environment, nature, agriculture, the soil, the village and the residents.
The aim is also to increase the biodiversity of Grassland, to create living space for insects, birds, rich soil life, aquatic life, native plants and trees.
This is possible partly through cooperation between cultural and educational institutions to strengthen the connection with the landscape, nature and people.
In short, a lot is possible; think of, for example, archaeological connections, cultural agricultural relations, social, biological contexts, also in relation to the village. Rural interventions can play a role, imaginative interventions in changing small ecosystems can take place.
The aim is also to organize one or more public moments during or at the end of the residency period to present artists’ findings and/or results to villagers and other visitors. September 2023!

First Artist: 1 – 30 september: Peng Zhang. Followed by: Suzanne Bernhardt & Philipp Kolmann, Trudy Oosterhuis, Wim Warrink.
co-curator: Koos Buist