FOOD PROCESSORS
 Diego Virgen, Antoine Guay, Nicolas Rotta, Alex Murphy, Olivier Arts , Lily Dollner


FOOD PROCESSORS


26/11/2022 – 8/1/2023

Diego Virgen, Antoine Guay, Nicolas Rotta, Alex Murphy, Olivier Arts , Lily Dollner


OPENING: zaterdag 26 november om 16.00 uur. 
Gesponsord door brouwerij Martinus!
Zowel op de opening als gedurende het project zijn er speciale consumptieve activiteiten
zoals de Frikandel Workout Challenges, of New Marshmallow Shawarma…
  Check t.z.t. onze website, blog en houd de sociale media in de gaten!

Food Processors


Voedselproductie en -verwerking is een sociale, soms wetenschappelijke gebeurtenis die meer inhoudt dan honger en dorst alleen. 
Zes kunstenaars buigen zich over de transformatie  processen hierbij. 
Wat zijn de ecologische, energetische, maatschappelijke consequenties en zijn er alternatieve cycli te bedenken?

Nicolas Rotta geeft in zijn ‘Flavor bar’ vorm aan een smaakevolutie waarbij de selectieve kracht de keuze van de bezoeker is. Het eindigt met een ultieme smaak.

Olivier Arts onderzoekt met ‘Fat For Free’ de calorie omzetting en legt een direct verband tussen consumeren en verbranden. Zijn ‘friet scenery’ workout ruimte, wordt geactiveerd door trainingen en eetwedstrijden.

In z’n stop motion filmstudio in SIGN verbeeldt Alex Murphy hoe ‘Oz the Bee’, een verstoten mannelijke honingbij, zichzelf kan redden in de moderne wereld van fastfood, supermarkten en industriële landbouw.

Met ‘Tiling up, stuffing down’ zet Diego Virgen iedereen voor een zacht dilemma: betegel een muur die terugvoert naar het slagerij verleden van de ruimte van SIGN. Of betast, lik, proef en eet de zoete marshmallow tegels!

Antoine Guay representeert het collectieve en handmatige productieproces van olijfolie.
 Met als doel dit samen te delen in zijn sociale context, weerspiegeld in de ‘act of bottling’. Lijn naar buiten toe is zijn Trojan Horse; een mobiele sociale handreiking met brood als betaalmiddel.

Lily Dollner pleit voor onproductiviteit in haar werk en gebruikt een rationeel, procedureel kader om absurde en onmogelijke uitvoeringen te ondersteunen. Onuitvoerbaarheid wordt omarmd om de binaire/wetenschappelijke/utilitaire mentaliteit/sociale constructie, die volledig in ons dagelijks leven is geïnfiltreerd, te ondermijnen en uit te dagen. Productiviteitscultuur en industrialisme worden geparodieerd in haar circulaire, functieloze werken, waar ‘het punt’ afwezig, abstract of onbereikbaar is. In haar werk neemt ze trivialiteit zeer serieus en gebruikt ze op bedrijfsinfographics geïnspireerde beelden om informatie over te brengen die misschien niet waar is.
In EXTESTINES speelt Dollner met de vervreemding en uittreding die samenhangen met de innerlijke werking van onze ingewanden en hun misplaatste relatie met de industriële samenleving.
VISCERA verkent de ruimtelijke gevolgen als een zalm zichzelf binnenstebuiten keert en alles en iedereen naar zich toetrekt. Er wordt een gedetailleerd plan gepresenteerd van deze hypothetische performance, waarin iedereen in de waarneembare wereld een performer is, samen met een 3D-animatie van ontwerper Gustavo Freoli. (@gustavofreoli)
URINATION STATION presenteert een blauwdruk voor een circulair systeem, waarbij een proefpersoon op een toilet zit, waarboven een grote tank met water hangt die continu wordt gevoed door de waterleiding. Door een smalle buis drinkt de proefpersoon water in een langzaam maar constant tempo. Het duurt ongeveer 5-10 minuten voordat water is verteerd, waarna het water in een vergelijkbaar consistent tempo via het plassen wordt uitgestoten, minus de vloeistof die door het lichaam is opgenomen. Het lichaam wordt een watertransportleiding en de darmen zijn in elk stadium volledig verzadigd met vloeistof.
De hypothetische performance eindigt wanneer het water dat door de proefpersoon is verdreven een volledige omloop door de lokale afvalwaterzuiveringsinstallatie (NorthWater, Groningen) en terug in de tank heeft gemaakt.

FOOD PROCESSORS

26/11/2022 – 8/1/2023

Diego Virgen, Antoine Guay, Nicolas Rotta, Alex Murphy, Olivier Arts, Lily Dollner

OPENING: Saturday, November 26 at 4 p.m.
Sponsored by brewery Martinus!

There will be special consumptive activities both at the opening and during the project
like the Frikandel Workout Challenges, or New Marshmallow Shawarma…
Check our website, blog and keep an eye on social media!

Food Processors
Food production and processing is a social, sometimes scientific event that involves more than hunger and thirst alone. Six artists are studying the transformation processes involved.
What are the ecological, energetic and social consequences and can alternative cycles be devised?

Nicolas Rotta gives shape to a taste evolution in his ‘Flavor bar’, in which the selective power is the choice of the visitor. It ends with an ultimate taste.

Olivier Arts investigates the calorie conversion with ‘Fat For Free’ and establishes a direct link between consuming and burning. His ‘french fries scenery’ workout space is activated by training and eating competitions.

In his stop motion film studio at SIGN, Alex Murphy imagines how ‘Oz the Bee’, an outcast male honeybee, can survive in the modern world of fast food, supermarkets and industrial farming.

With ‘Tiling up, stuffing down’ Diego Virgen confronts everyone with a soft dilemma: tile a wall that leads back to the butchery past of the SIGN space. Or touch, lick, taste and eat the sweet marshmallow tiles!

Antoine Guay represents the collective and manual production process of olive oil.
With the aim of sharing this together in its social context, reflected in the ‘act of bottling’. Outward line is his Trojan Horse; a mobile social guide with bread as a means of payment.

Lily Dollner champions unproductivity in her work, using a rational, procedural framework to support absurd and impossible performances. Impracticality is embraced in order to subvert and challenge the binary/scientific/utilitarian mindset/social construct, which has fully infiltrated our daily lives. Productivity culture and industrialism is parodied in her circular, functionless works, where ‘the point’ is either absent, abstract, or unreachable. In her work, she takes triviality very seriously, and utilises corporate infographic inspired imagery to convey information which might not be true.
In EXTESTINES, Dollner plays with the alienation and disembodiment associated with the inner workings of our guts, and their misfitting relationship with industrial society.
VISCERA explores the spatial consequences if a salmon were to turn itself inside out, pulling everyone and everything into itself. A detailed plan is presented of this hypothetical performance, in which everyone in the observable world is a performer, along with a 3D animation by designer Gustavo Freoli. (@gustavofreoli) link: www.gustavofreoli.com
URINATION STATION presents a blueprint for a circular system, wherein a subject sits on a toilet, above which a large tank of water fed continuously by the mains water supply, is suspended. Through a narrow tube, the subject drinks water at a slow but consistent pace. It takes roughly 5-10 minutes for water to be digested, after which water will be expelled via urination at a similarly consistent pace, minus the liquid which was absorbed by the body. The body becomes a water transport pipe, and the intestines are fully saturated with liquid at every stage.
The hypothetical performance concludes when the water that has been expelled by the subject has made a complete circuit through the local wastewater treatment facility (NorthWater, Groningen) and back into the tank.

SIGN, Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen NL
signnl@gmail.com, 0623631796
www.sign2.nl
Insta: sign.projectspace

Open: Tues. to Sat: 12-5 pm. & Sun: 2-5pm.
Closed: December 24, 25, 31, 2022 & January 1, 2023.

thanks to: Mondriaan Fonds, Gemeente Groningen, Martinus bier