FIRST COURSE Tommi Vasko,…, Sjim Hendrix, Sascha Landshoff, Vera Knoot

IN SIGN:
Tentoonstelling 23 mei t/m 20 juni 2015
FIRST COURSE

Tommi Vasko: ‘A Stage Full of Anonymous Material’
                                                                                                                                                                                                        

Sjim Hendrix, Arthur Stokvis, Maria Hendriks, Jos Hendrix:  Küchen der Armen
Sascha Landshoff: ‘The Trout, The Rooster And The Lamb’
Vera Knoot: ‘Geese project’

De werken van deze 5 kunstenaars laten een kritische kijk op ons consumentengedrag zien. Hun methoden en denkbeelden stellen hierbij het huidige waardesysteem aan de kaak. Zij maken ons bewust van oorsprong, verwerking, verdeling van producten en bieden tevens alternatieven.

Expositieperiode 23 mei t/m 20 juni
Opening/midisage zaterdag 30 mei 17.00 uur in SIGN met producten, kunst en eten die ons consumentengedrag kritisch benadert.
Küche der Armen
presenteert:
Performance ‘Feeding The World’ door Sjim Hendrix onder welluidende improvisaties op contrabas & percussie van Filippo Miorin.

1 -Tommi Vasko “A Stage Full of Anonymous Material’. Heden ten dage staat het wereldwijde smeermiddel (olie) aan de basis van iedere vertelling. De laatste 150- jaar is de mens bevrijd van fysieke, zware arbeid en materiele begrenzingen door de schijnbare eindeloze kneedbaarheid van fossiele brandstoffen. Olie heeft de mens geleid naar ontwrichtte levensstijlen, ontkoppeld van aardse wortels. Olie heeft veroorzaakt dat materialen anoniem, gecompliceerd en abstract zijn geworden.
In zijn film A Stage Full of Anonymous Material en manifest Low eroei pleit Vasko ervoor om het product uit zijn anonimiteit te halen en weer te verbinden met de wortels van het ontstaan. Hij staat voor een bewustwording van de positie van de mens in zijn biosfeer, een nieuwe geo-filosofie voor onze post-antropocentrische toekomst.
Tommi Vasko is in 2014 afgestudeerd aan Sandberg instituut , Amsterdam, Design (MDes)

2 –

3 -Sjim Hendrix: Goed vakmanschap maar dan alternatief; het proces van leven en dood ligt besloten in het eten en zal zichtbaar worden als transformatie in een bereiding en een performance.
Sjim Hendrix is kok en beeldend kunstenaar, Rietveld Academie (3 jaar), studie aan Amsterdamse post-graduate NO ACADEMY. Voorst is hij opgeleid bij Groninger chef-met-Michelinster: Dick Soek.

4 –Sascha Landshoff: film ‘The Trout, The Rooster And The Lamb, is een poging om de afstand tussen product en consument te doorbreken.
Mensen die vlees consumeren participeren indirect aan de slacht van een dier. Deze participatie is erg onbetrokken. De afstand tussen product en consument is enorm en het proces van dier naar product is troebel of onzichtbaar.
Om de consequenties van het vlees eten zelf te ondergaan heeft hij het afgelopen jaar meerdere dieren geslacht, waaronder een forel (vis), een kip (gevogelte) en een lam (vee).
The Trout, The Rooster And The Lamb laat zien hoe hij als consument worstelt met de realiteit van de stelling die hij naleeft; “Als ik in staat ben vlees te eten, moet ik ook in staat zijn een dier te doden” Streven is dat iedere consument bij wet verplicht wordt een geschikte licentie  te verwerven om vlees aan te schaffen en te consumeren. Via getoonde  betrokkenheid, specifiek en onder toezicht, kunnen burgers bij het doden van een dier deze vlees licentie verkrijgen.

Sascha Landshoff is afgestudeerd 2013 KABK Den Haag, Oprichter 2013 De Tostifabriek/ in 2014 levende installatie Tostifabriek in Amsterdam 2014.

5 Vera Knoot Geese project:  In NL is er een overpopulatie aan wilde ganzen. Voorheen kwamen zij alleen om te overwinteren maar blijven velen het hele jaar. Echter, de ganzen veroorzaken veel schade aan de landbouwsector, zijn tot overlast bij vliegvelden en verstoren de biodiversiteit. Zij zijn zo tot last dat de regering heeft besloten de populatie met 100.000 ganzen per jaar te reduceren. Wat gebeurt er met deze ganzen? The Geeseproject gaat over een andere perceptie tav. niet gewenst dier met betrekking tot bruikbaar materiaal. Vera Knoot maakt o.a. van hun huid prachtig leer en van de wervels maakt ze sieraden.
Vera Knoot is afgestudeerd in 2014 HKU Urecht: Design

English
Exhibition 23th of Mai untill 20th of June 2015
FIRST COURSE

Tommi Vasko: ‘A Stage Full of Anonymous Material’

Sjim Hendrix, Arthur Stokvis, Maria Hendriks, Jos Hendrix:  Küchen der Armen
Sascha Landshoff: ‘The Trout, The Rooster And The Lamb’
Vera Knoot: ‘Geese project’

The works of these five artists provide us with a critical view on our consumerist behaviour. Their methods and points of view bring into attention our current value system. They make us aware of origin, processing, distribution of products and offer alternatives.

OPENING/ MIDISAGE Saturday 30th May 17.00 hrs. in SIGN with products, art, food  and a critical view on our consumer behaviour.

Küche der Armen presents: Performance ‘Feeding The World’ by Sjim Hendrix accompagnied by cool improvisations on contrabass & percussion of Filippo Miorin.

 

1 -Tommi Vasko: in his film ‘A Stage Full of Anonymous Material’ he deals with rendering, the process of making products abstract in regard with
their origin. In his film and manifesto Low eroei Vasko argues in favour of getting the product out of its anonymity and lead it back to its roots
of coming into existence.

2 …

3 -Sjim Hendrix: Proper craftsmanship but than in an alternative manner; the process of life and death is is enclosed in the food and will become
visible as a transformation in a preparation and a performance.

4 -Sascha Landshoff: Film ‘The Trout, The Rooster And The Lamb’. The aim is that every consumer is forced by law to obtain a suitable license to be able to purchase and consume meat. By shown involvement,
specific and under surveillance, civilians can get a meat license after killing an animal.
Also his book De Tostifabriek will be for sale about his recent project “de tostifabriek”.

5 -Vera Knoot: In the Netherlands we deal with an overpopulation of wild geese. At first the geese came to the Netherlands only to hibernate but now a days many of them stay the whole year. However, the geese cause a lot of damage in the agricultural sector, around airports and they disturb the biodiversity. They cause so much damage and commotion that the government decided to reduce the geese population with an amount of 100.000 a year.
What is going to happen with these geese? The Geese project is about changing perception of an unwanted animal towards usable material.