FILLER III : Hans Hoekstra, Jur de Vries, Lisa Smithson, Oscar Juul-Sørensen, Ryan Cherewaty

FILLER III

18 januari t/m 17 februari 2019

FILLER vult zich met visies en reacties op aspecten van de populaire cultuur. Binnen dit gegeven maken Hans Hoekstra, Jur de Vries en Lisa Smithson op een beschouwende, kritische manier nieuw, monumentaal werk op de muren van SIGN. Deze muurconstellaties bestaan uit combinaties van schilderingen, tekeningen, textiel, reliefs, teksten, collages …

Tussen deze muurconstellaties vinden tijdens Eurosonic/Noorderslag 2 events plaats:

18-1: “Noise, Soup & Knowledge”/ thema ‘Pop The Bubble” met soep, kennis & ‘lawaai’ van 16-20 uur i.s.m. Academie Popcultuur, Leeuwarden.
19-1: “Subbacultcha x Wham wham! Dayparty” met non-stop internationale underground & gratis bier till it’s up van 13-18 uur i.s.m. Subbacultcha! & Whamwham records.

Vanaf 22-1 completeren de films van Oscar Juul-Sørensen en Ryan Cherewaty het project FILLER en bieden zo een nog rijkere blik. Te zien t/m 17 februari.

FILLER III kun je ook vinden in de route ES/NS art!
https://esns.nl/arts/sign-filler-iii/

(english)

FILLER fills itself with visions and reactions on aspects of popular culture. Within this concept Hans Hoekstra, Jur de Vries and Lisa Smithson will create in a reflexive, critical way new, monumental works on the walls  of SIGN. 
These wall constellations exist of big composed pieces, combinations of wall paintings & drawings, textile, reliefs, collages, textual expressions…

Within the wall constellations 2 events take place during Eurosonic/Noorderslag:

18-1: ‘Noise, Soup & Knowledge’ / theme  ‘Pop The Bubble”  from 16-20 hrs. together with Academie voor Popcultuur, Leeuwarden.
19-1: ‘Subbacultcha x Wham wham! Dayparty’ with international underground & free beer till it’s op  from 13-18 hrs. together with Wham wham rec. & Subbacultcha!

From 22-1 films by Oscar Juul-Sørensen and Ryan Cherewaty will complete the FILLER project and offer an even richer view. See until 17th of February.

FILLER III you can find as well in the route ES/NS art!
https://esns.nl/arts/sign-filler-iii/

Over de Kunstenaars:

Hans Hoekstra
Voor FILLER maakte Hans Hoekstra (1983) een wandschildering over het eigen doen en denken in het atelier. Er wordt geworsteld en gepuzzeld, maar ook gelummeld en gespeeld. Deze wandschildering in SIGN toont de zoektocht in het atelier en belicht de fysieke aspecten die daarmee gepaard gaan. Het is een innige verstrengeling van de lichamelijkheid in het werk van de kunstenaar (schilderijen) en het fysieke van het hoofdpersonage, in dit geval de kunstenaar zelf.
Het lichaam is een belangrijk onderwerp in het werk van Hoekstra. Ook het zelfportret is een terugkerend thema. Daarnaast schildert Hoekstra mensen in alledaagse situaties, vaak verwikkeld in gedachten maar soms ook wegdromend.
Hans Hoekstra is in 2007 afgestudeerd aan Academie Minerva, en heeft van 2007-2009 post-academie De Ateliers, Amsterdam afgerond.

Lisa Smithson
De handdoek waarmee je je afgedroogde vanochtend. Het katoenen vest dat je zo graag draagt. Is er iets menselijker dan stof? De materialen waarmee we ons omringen, warm houden en verzorgen zijn een constante factor in het mensenleven. In het werk van Lisa Smithson worden dergelijke huishoudelijke stoffen uit hun alledaagse gebruik verheven. Fragmenten van gordijn, dekbedovertrek en zakdoek smelten in Lisa’s monumentale werken samen tot een uitgesproken, schilderachtig geheel.
Ondanks de grootte van het werk – ‘Wharenui’ is bijvoorbeeld 420 bij 250 cm – is het effect wonderbaarlijk intiem en persoonlijk, mede dankzij de verschillende manieren waarop Lisa de aanwezige stoffen bewerkt heeft. Met patchwork, naaiwerk en de techniek van het quilten slaat de kunstenaar een brug tussen het traditioneel vrouwelijke, huiselijke domein van het handwerken en de wereld van de beeldende kunst. Met vakkundigheid en durf lijkt de kunstenaar de beschouwer uit te dagen aloude maatschappelijke verhoudingen nog eens kritisch onder de loep te nemen.
Door te tekenen met stof heeft Lisa de mogelijkheid heel groot te werken en kleur, textuur en oppervlakte aan het geheel toe te voegen. Ook herinneren deze materialen ons aan het fysieke aspect van ons bestaan, omdat stoffen volgens de kunstenaar dichtbij ons en ons lichaam zijn geweest en verhalen met zich meedragen. Stoffen oordelen niet, zou je kunnen zeggen, die accepteren ons zoals wij zijn en blijven dicht bij ons. Een wijze raad voor hoe wij onszelf en anderen tegemoet zouden kunnen treden.
Lisa’s voorstellingen gaan verder dan de tactiele buitenkant. Ze doen denken aan het binnenste van ons lijf, met vormen die op organen of de structuren van cellen lijken. De titel Wharenui verwijst naar een gemeenschappelijk huis van de Nieuw-Zeelandse Maori waar samenkomsten worden georganiseerd en dat als geheel een voorouder symboliseert. Delen van het huis staan voor verschillende lichaamsdelen, binnenin het huis is het binnenste van het lichaam weerspiegelt.
(Tekst: Karlijn Vermeij)
Lisa Smithson is in 2018 aan de Master Frank Mohr Instituut Painting, Groningen cum laude afgestudeerd.

Jur de Vries
De invloed van cartoons en comic-strips zijn overal te vinden in zijn werk, maar in plaats van dat het vrolijke kindertijd herinnering oproept, zijn ze voorzien van een veel duisterdere symboliek. Sigaretten staan voor verslaving tot aan ziekte toe. En als metafoor voor geweld ontleedt Jur de vrienden uit onze kindertijd en verbindt opnieuw de onderdelen. Hij laat ze nog net herkenbaar achter op de operatietafel van zijn canvas; het zijn niet langer meer de onschuldige iconen. Achter deze vertrouwde beelden ligt de ledigheid van de dollar. We worden constant gemanipuleerd met beelden die geluk claimen. Zijn werk fungeert als tegengif.
Jur de Vries is in 2018 afgestudeerd aan HKU Utrecht.

Ryan Cherewaty (1980) is een kunstenaar uit Toronto, Canada die woont en werkt in Rotterdam. Hij werkt voornamelijk met video, computer gegenereerd beeld (CGI) en installaties. Zijn werk wordt gevormd door het potentieel dat technologie te bieden heeft om zowel de hedendaagse beleving te vieren als te bekritiseren. Geïnspireerd door de rijke contrasten die technologie vertoont, houdt hij zich bezig met de relatie tussen digitale media en individueel bewustzijn en de sociale en culturele herinnering en hoe deze ecologie onze fysieke realiteit beïnvloedt. Blijvende thema’s zijn de paradoxen van de moderniteit, technologie als mythe en magie en de vervagende grenzen tussen het virtuele en het reële.
Gevangen tussen slaap en droom, bewustzijn en onderbewustzijn, levend en niet-levend, menselijk en niet-menselijk… hoe zijn deze gebieden begrensd en door wie?
Memory of Death’s Dream‘ is een animatiefilm die het menselijk bewustzijn in de toekomst verkent wanneer dat wordt beschouwd vanuit het perspectief van kunstmatige intelligentie. Het belangrijkste personage begint aan een reis dat als een zelf vervullende profetie verloopt om te begrijpen wat de betekenis van het bestaan inhoudt. Als gevolg van het bereiken van sensitiviteit bedreigen ze het bestaan van de wereld die ze bewonen. Gedurende de reis ontmoeten ze vele restanten van het menselijk ras in de vorm van verhalen, rituelen en objecten gevormd uit data die zijn opgeslagen in overgebleven ‘cloud’ databanken die ten onrechte zijn beschouwd als goden.
Ryan Cherewaty is in 2018 cum laude afgestudeerd aan Master Piet Zwart Institute, Rotterdam.

Oscar Juul-Sørensen
‘Too Much Sauce’
Je eigen speciale ingrediënt maken. Kolonel Sanders’ Speciaal Recept 101:

“Het medium dient een eenheid te zijn van zo veel als mogelijk verschillende inspanningen teneinde een overkoepelend gevoel te creëren. Daarom combineren de meeste werken van mijn hand schilderijen met digitale media in installaties om een overweldigende omgeving te realiseren. Als een gigantische virtuele pizza, zo groot en ver als het oog reikt met voortdurend veranderend beleg. Het gaat over gevoelens en reacties maar het komt voort uit herinneringen aan het verleden die overblijfselen uit de cultuur, opvoeding en verlangens weerspiegelen. Entertainment, super ego -de beste ter wereld willen zijn, Patrick Swayze -omdat je de boei diep, heel diep de zee in trekt totdat het het maximum aan atmosferische druk opbouwt en naar boven schiet en het oppervlak doorboort van de immense oceaan, de lucht in raast met alle kracht die is verzameld op de bodem van de zee. Een raketman zoals Elton John zong.”

Film BEST PRIZE TROPHY WIFE – THE STORY OF MRS CRABAPPLES
gaat over een witte blinde heteroseksuele man wordt hevig verliefd op een exotisch maar gevaarlijke vrouw, meer dan hij aan kan. Hij toont haar zijn wereld, maar hij is overmant door de wanhoop van zijn liefdesdrang. Hij probeert wanhopig de tanende liefde vast te houden door iedere truc te gebruiken.
Hij raakt onontkoombaar verstrikt in passie en lust. ‘De toekomst is aan de vrouw ‘zegt mrs. Crabapples – komt ze met zichzelf in het reine, hervindt ze haar vrijheid?
Oscar Juul-Sørensen is in 2018 afgestudeerd aan KABK Den Haag

ENGELS:
For FILLER Hans Hoekstra (1983) makes a mural dealing with his personal acting and thinking in his studio. It’s a fight and a puzzle but also a lounging and playing around.
This mural shows the quest in the studio and highlights the physical aspects that come along. It is an intense entanglement of the physicality in the works of the artist (paintings) and the physicality of the main character, the artist himself.
The body is an important element in the work of Hoekstra, The self-portrait is a re-occurring theme as well. Next to that Hoekstra paints people in everyday situations, often tangled up in thoughts but sometimes dreamy too.
Hans Hoekstra graduated in 2007 at Academy Minerva Groningen. Studies completed in 2009 at De Ateliers, Amsterdam.

Lisa Smithson (1976, Opotiki, New Zealand). 
The towel that you dried yourself with this morning. The cotton sweater you like so much to wear. Is there anything more human than fabric? The materials that we surround ourselves with to keep us warm and protected are a constant factor in a human life. In Lisa Smithson’s work such domestic fabrics are elevated from their mundane daily use. In Lisa’s monumental works fragments of curtains, duvet covers and handkerchiefs come together to create a striking, painterly whole.
Despite the magnitude of the work – wharenui for example is 420 by 250 cm – the effect is miraculously intimate and personal, as a result of the different techniques that Lisa applies. Using patchwork, sewing and quilting techniques the artist creates a bridge between the traditional feminine, domestic terrain of craft and the world of visual art. With skill and daring the artist seems to challenges the viewer to critically reconsider time-honored societal attitudes.
By drawing with textiles Lisa has the possibility to work on a big format and color, texture and surface are added to the whole. These materials remind us of the physical aspect of our existence, because, according to the artist, fabrics are in close proximity to us and our bodies and as such carry our stories. Fabrics do not judge, you could say, they accept us as we are and stay close to us. A wise piece of advice for how we relate to ourselves and others.
Lisa’s performances go further than the tactility of the outside. They are reminders of the insides of our bodies, with forms that suggest organs or the structure of cells. The titel wharenui refers to the Marae -the communal house of the New Zealand Maori where meetings take place. The building itself imparts stories and history of the tribe’s ancestors. Parts of the house represent different body parts, inside the house the inside of the body is represented. In the same manner Lisa makes visible the inside of human tissues – in essence, beginning at cell level, we are all the same.
Text: Karlijn Vermeij
Lisa Smithson: Studies completed in 2018 at the Frank Mohr Institute, Groningen Lives and works in Groningen

Jur de Vries (1987, NL) The influence of animations and comic strips is everywhere on these canvases, but rather than evoke happy childhood memories, they feature much darker symbolism: cigarettes become metaphors for addiction to the point of disease, and both acts of violence and their results feature oft en. Jur cuts up and re- connects our childhood friends, and leaves them just barely recognizable and bleeding on the operating table of his canvas- es. ere are no innocent icons anymore. Behind those trusted cartoon eyes lies the emptiness of the dollar. We are all being manipulated constantly with images that claim to show us happiness. Th e bleak nihilist visions and disjointed narratives in his painting serve as an antidote.
Jur de Vries is graduated in 2018 at HKU Utrecht.

Ryan Cherewaty is an artist from Toronto Canada (1980) currently based in Rotterdam. He works mainly in video, CGI and installation. His work is informed by the potential provided by technology in its possibility for celebrating and critiquing contemporary experience. Inspired by the rich contradictions that technology presents, he engages with the relationship of digital media to individual consciousness and social and cultural memory, and how this ecology affects our physical reality. Persistent themes include the paradoxes of modernity, tech as myth and magic, and the dissolving boundaries between the virtual and the real.

Caught between sleep and dream state, conscious and unconscious, alive and non-alive, human and non-human… how are these lines delineated, and by whom?
Memory of Death’s Dream is an animated film that explores ideas about the future of human consciousness when viewed from the perspective of an artificial intelligence. The central character embarks on a journey of self-fulfilling prophecy in order to understand the meaning behind their existence. As a result of achieving sentience, they threaten the existence of the world they inhabit. Throughout their journey, they encounter remnants of the human race in the form of stories, rituals and objects formulated from data stored in leftover cloud databases that have become mistakenly revered as gods.
Ryan Cherewaty graduated in 2018 cum laude at Piet Zwart Institute, Rotterdam.

Oscar Juul-Sørensen (1989, Copenhagen, DK):
‘Too Much Sauce”
Creating your own special ingredient. Colonel Sanders’s Special Recipe 101:

‘The medium must be a unity of as many different strains as possible, in order to create an overarching feeling. Therefore most of my works combine paintings with digital media in installations, as to create an overwhelming environment. Like a giant virtual pizza, reaching as far as the eye can see with toppings changing throughout. It is about feelings and reactions, but it stems from memories of the past that mirror a voice of culture, upbringing, and desires. Entertainment, super ego- wanting to be the best in the world, Patrick Swayze- because you pull the buoy far far into the sea, until it reaches it’s peak atmospheric pressure and shoots upwards and pierces through the surface of the vast ocean soaring into the sky with all the power from being trapped on the bottom of the sea.
A Rocket Man like Elton John sang.’

Film: BEST PRIZE TROPHY WIFE – THE STORY OF MRS CRABAPPLES
A white privilege blind heterosexual man falls madly in love with an exotic but dangerous woman who turns out to be more than he can handle. He shows her his world, takes her on a journey of a life time to find out there is no stopping the powerful mind of his lover’s heart. Overpowered by the despair of his lover’s urges he frantically tries to keep the love from dying by using every trick in the magic book. Like umbilical cords tying each other together in lust and passion growing stronger and thicker – in the end the cords get knotted up – the knot becomes the noose of the love that once was a bond so strong. “the future is female” mrs. crabapples says – will she come to terms with herself? will she discover freedom once more?
Oscar Juul-Sørensen is graduated in 2018 at KABK, Den Haag NL.