FANCIED TRUTH

SIGN presenteert: 21 september t/m 20 oktober 2013
“FANCIED TRUTH”

Films:
Florian Höfnar Krepčik: “Is this really love? Of course not!”
Daniel Overbeek: “Nr. 32 & Lost in nightmares”
Donna Verheijden: “All the World’s a Stage”
Emile Zile: ”Jack”

Window dressing:
Ismay Wolff

Fancied truth toont observerende en interpreterende films die de verhoudingen van het individu tot zijn stedelijke en wereldse omgeving aftasten. Op alle mogelijke manieren komt de veronderstelde realiteit bij je binnen: direct, via media, internet, games, virtueel. Hoe gaan wij om met deze input aan beelden?
Hoe kan dit ervaren, verwerkt en vertaald worden: 4 kunstenaars/ 4 cinematografische oplossingen.
Met zijn monumentale tekening in de etalage van SIGN zoomt Ismay Wolff in en uit op deze materie.

Florian Hofnar Krepčik (15 February 1988 in Vienna NL/A)
Is it real love? Of course not! (2012-2013)
Florian Hofnar Krepčik ziet zichzelf als filmcomponist. Zijn films volgen een muzikale, poëtische logica, ze ontstaan net als een muziekstuk: laag op laag. Hij vertrek vanuit verschillende tradities zoals film, muziek, toneel, opera en zoekt naar mogelijkheden dit in cinematografisch perspectief te plaatsen. Daarbij geeft hij het subject verschillende identiteiten door het met een variëteit van vormen te confronteren. Net als bij muziek is het subject minder belangrijk dan de ervaring van de vorm zelf.
De film Is it real love? Of course not! is volledig opgenomen in een computerspel waarin een haast poëtische choreografie ontstaat door de vele ongelukken en botsingen die er in voorkomen. Aan de hand van zeven muzikale thema’s wordt de virtuele wereld van het computerspel tot een cinematografische film getransformeerd, doorspekt met filosofische en poëtische betekenis.
Florian Hofnar Krepčik is in 2013 afgestudeerd St. Joost, Den Bosch en is winnaar van TENT Award ’13

Daniel Overbeek (Lemmer, 1985)
Nr 32: Lost in Nightmare
Nr. 32 is een collageachtige stop-motion film van een stad bij nacht waarin de toeschouwer een zwevend/observerend standpunt inneemt. De timelapses en de afwezigheid van mensen maken dat de stad zich machinaal gedraagt, kil en anoniem oogt. Achter deze façade voltrekken zich oneindig veel verhalen. Het geluid suggereert menselijke activiteit. Suspense is een belangrijk element binnen deze dynamiek, ontlading blijft echter uit.
Lost in Nightmares gaat over het moment dat bewustwording er voor kan zorgen dat je angstige gevoelens toelaat of ondergaat. In een suggestief droomachtig mechanisme lijken beelden, deels gevonden en deels gemaakt, willekeurig tevoorschijn te komen. Ze vertellen geen logisch en doorlopend verhaal. Ze kondigen enkel iets dreigends aan.
Daniel Overbeek is in 2012 afgestudeerd Academie Minerva, Groningen en heeft o.a. 2e prijs Coba de Groot stipendium 2012 ontvangen.

Donna Verheijden
( 1989, Arnhem)
“ All the World’s a Stage”
Je prends mes désirs pour la réalité, car je crois en la réalité de mes désirs.
I take my wishes for reality, for I believe my wishes to be real.
All the World’s a Stage is een visuele verkenning naar de betekenis van het beeld in een wereld waarin ons netvlies een constante beeldenstroom moet verwerken. Haar film bevraagt en propageert het creëren van hedendaagse zichtbare of geënsceneerde werkelijkheden binnen de massamedia en politiek. Het brengt mythische waarheden aan het licht en ontsluiert ware illusies door realiteiten, die we als vanzelfsprekend ervaren, te de- en reconstrueren. Sluit je ogen en je zult zien.
Donna Verheijden is in 2013 afgestudeerd aan Sandberg Instituut Amsterdam met Graphic Design.
www.donnaverheijden.nl www.wishesforreality.com

Emile Zile (Melbourne, Australia 1979)
‘Jack’ 2012 :
Emile Zile’s film richt zich op een verloren figuur, iemand die er voor kiest om doelloos te dwalen door een ongedefinieerde industriële buitenwijk. Dit kan overal zijn. We volgen de figuur ‘Jack’ opdoemend uit een schemerzone, wiens type overal herkenbaar is; door een kansarme jeugd, een zwerver, een lusteloos persoon. Hij wordt gemeden om zijn schijnbare moedwillige minachting voor systemen, regels en de consequenties.
Natuurlijk is de werkelijkheid anders en te complex voor simpele verhalen. In de nasleep van de Londense rellen 2011 (vergelijk Project x 2012), leek een hele pseudowetenschap te ontstaan in kranten met de vraag ‘hoe kon dit gebeuren’? Zile’s film laat zien dat deze figuur de samenleving ontwijkt, nergens bij wil horen, zich niet laat vertegenwoordigen zowel politiek als esthetisch.
(Vertaling naar – Matthew Shannon 2012)
Emile Zile volgt thans de Rijksacademie te Amsterdam.

Ismay Wolff (Heerde. 1983)
Window dressing: Met zijn monumentale collage in de etalage van SIGN zoomt Ismay Wolff in en uit op de materie van dit filmproject. Hoe reëel is onze realiteit? Ons wereldbeeld is een subjectieve, persoonlijke interpretatie van onze omgeving, en wordt permanent beïnvloed door de visies van degenen die er hun vak van maken hun kijk op de realiteit zo effectief mogelijk op ons over te brengen. In een interpretatie van de allegorie van de grot van Plato met kunsthistorische connotaties gaat Ismay Wolff hier verder op in.
Ismay Wolff is in 2012 afgestudeerd aan Academie Minerva, Groningen en is o.a.winnaar Menzis Young Talent ’12

ENGELS:
21th of September untill 20th of October 2013
“FANCIED TRUTH” Films

Florian Höfnar Krepčik: “Is this really love? Of course not!”
Daniel Overbeek: “Nr 32 & Lost in nightmares”
Donna Verheijden: “All the World’s a Stage”
Emile Zile: ”Jack”

Window dressing:
Ismay Wolff

Fancied truth shows observing and interpreting films which scan the relations between the individual and his urban and global environment. How is this presumed reality received and encountered ? Directly, or via media, internet or virtual? How do we deal with this input of images How will it be experienced, processed and translated? 4 Artists/ 4 cinematographic solutions.
With his monumental drawing in the window of SIGN Ismay Wolff zooms in and out on this subject.

Florian Hofnar Krepčik (15 February 1988 in Vienna NL/A)
Is it real love? Of course not! 2012-2013
Florian Hofnar Krepčik regards himself as a film-composer. His films have a musical, poetic logic, they emerge like a music piece: layer by layer. He starts from different traditions like film, music, drama, opera and looks for possibilities to put all this in a cinematographic perspective. Doing so he gives the subject different identities by confronting it with a variety of forms. As in music the subject is less important than the experience of the form itself.
The film Is it real love? Of course not! is recorded completely in a computer-game in which an almost poetical choreography appears because of the many accidents and collisions in the game. By means of seven musical themes the virtual world of the computer-game is transformed into a cinematographic film larded with philosophic and poetic meaning.

Daniel Overbeek (Lemmer, 1985)
Nr 32:  Lost in Nightmares
Nr. 32 is a collage-like stop-motion film about a city at night in which the viewer has a floating/observing point of view. The time-lapses and absence of people cause the city to act like a machine and appear cold and anonymous. Behind this facade numerous stories take place. The sound suggests human activity. Suspense is an important element within the dynamics but an eruption holds off.
Lost in Nightmares is about the moment of awareness that you allow or endure feelings of anxiety. In a suggestive, dreamlike mechanism, images, partly found and partly created, look to come in front randomly. They don’t tell a logical and ongoing story. They only announce something threatening.

Donna Verheijden 
(1989, Arnhem)
All the World’s a Stage
Je prends mes désirs pour la réalité, car je crois en la réalité de mes désirs.
I take my wishes for reality, for I believe my wishes to be real.
All the World’s a Stage visually explores the meaning of the image in a world of constant retinal input. It questions and propagates the creation of today’s apparent or staged realities within mass media and politics. It reveals mythical truths and unveils true illusions by deconstructing and reconstructing realities that we often take as given. Close your eyes and you’ll see.
www.donnaverheijden.nl
www.wishesforreality.com

Emile Zile (Melbourne, Australia 1979)
Jack
Emile Zile’s film “Jack” focuses on a figure lost, or purposely drifting through, the light industrial non-site of suburban Footscray. Footscray acts here as a non-site that could be almost anywhere: Queens in New York or Salford in Manchester. The figure we follow emerging from a crepuscular time is recognisably ubiquitous the world over – a disenfranchised youth, a wanderer, a young and listless man. This figure is feared the world over for his seemingly wanton disregard for systems, rules and consequences. Of course the reality here is much different and possibly too complex for simple narratives. In the aftermath of the recent London riots, a whole pseudoscience seemed to appear almost immediately in the papers asking ‘how did this happen?’ Zile’s film shows that, possibly more than anything else, this figure somehow evades appropriate representation, both politically and aesthetically.
- Matthew Shannon 2012

Window dressing: Ismay Wolff (Heerde, 1983)
With his monumental collage in the show-window of Sign, Ismay Wolff zooms in and out on the matter of this film-project. How real is our reality? Our world-view is a subjective, personal interpretation of our surroundings and is perpetually influenced by the views of those who have made a profession out of imposing their view on reality on us. Interpreting the allegory of the cave by Plato with art-historic connotations Ismay Wolff deals with this.