EVOLUTION OF CREATION Eric Parren, Adrian Woods, Walewijn den Boer, Maarten Vanden Eynde, Floris Kaayk, Idiots

 

Sign presenteert
in haar eigen ruimte en, tijdens de Nacht van Kunst en Wetenschap, in het Academiegebouw te Groningen:

“EVOLUTION OF CREATION”

Bio-wetenschappelijk geïnspireerde kunst met:
Eric Parren, Adrian Woods, Walewijn den Boer, Maarten Vanden Eynde, Floris Kaayk, Idiots, Matthijs Munnik

(english text below)

28 mei t/m 26 juni 2011*
Opening: zaterdag 28 mei vanaf 17.00 uur
-Nacht van Kunst & Wetenschap, 4 juni van 20.00-02.00 uur Academiegebouw (1e verdieping), Broerstraat 5, Groningen

Adrian Woods toont voorbeelden uit het Ornanism project. Ornamism is afgeleid van ornamental organism; een individuele levensvorm bv. plant, dier, bacterie, eencellige of zwam ‘verbeterd’ dmv. biotechnologie voor esthetische of conceptuele doeleinden.
Adrian Woods is afgestudeerd in 2010 aan de Koninklijke Academie van Beeldende kunsten Den Haag Fotografie Ba Cum Laude. In 2011: Awards Winner of the Fetart Entrevous

‘Breeder’ van Eric Parren is een applicatie die de gebruiker in staat stelt al spelenderwijs het principe van kunstmatige evolutie te verkennen. De software is gebaseerd op het “Biomorph” programma zoals beschreven door de Britse evolutionair bioloog Richard Dawkins in zijn boek “The Blind Watchmaker”. Variabelen zoals de kleuren, patronen en bewegingen van abstracte visuele
elementen zijn vastgelegd in een kunstmatig DNA. De genetische codes van deze elementen kunnen door de gebruiker gekruist en gemuteerd worden waardoor nieuwe generaties ontstaan. Dit leidt tot een eindeloze stroom ritmisch pulserende beelden die de poëtische zijde van het evolutionaire proces bloot leggen.
Eric Parren is afgestudeerd aan de KABK Den Haag en volgt thans MFA Design/Media Arts Department van University of California Los Angeles.

Maarten Vanden Eynde laat “Taxonomic Trophies” zien, een groeiende verzameling van takken bewaard en gepresenteerd als bedreigde of uitgestorven soorten. Het bestaat uit authentieke ‘jachttrofeeën’ van zijn reizen over de wereld die verscheept werden naar Rotterdam.
Verder toont ‘hij “1000 Miles Away From Home’, souvernirobjecten met plastic debris, gedistilleerd water en zwevende plasticdeeltjes. Dit is een onderdeel van het project ‘Plastic Reef’ (www.plasticreef.com), een reizende, groeiende sculptuur van uit oceanen opgevist plastic afval.
En hij presenteert, van zijn groeiende uitgave, het katern “Zoology of Genetology” (studie van de eerste dingen)
Maarten Vanden Eynde (1977, B) studeerde van 2008-2010: HISK/Higher Institute of Fine Arts, Gent, Belgie.
2008/2009: Junior PhD on Monographic Museums a/d Universiteit Gent (Department Architecture & Urbanization),
2006: MSA Mountain School of Arts, Los Angeles, USA. en is in 2000 afgestudeerd Gerrit Rietveld Academie, Vrije Richting.

Walewijn den Boer (digitaal bioloog) doet met zijn Instituut voor Digitale Biologie onderzoek naar de volgende stap in de evolutie van het Internet, waarbij websites en diensten zich doorontwikkelen tot levende wezens. Men kan microscopische Pop-up wezens onderhouden, gedupeerde Chinese sites redden van een pageview-tekort, een uitstervende Amazonestam behoeden van de ondergang door zich aan te melden als stamlid op haar homepage.
In Sign toont hij zijn geëvolueerde ‘virussen’.
Walwijn den Boer is in 2010 afgestudeerd aan de KABK Den Haag

Floris Kaayk zijn animatiefilm ‘The Origin of Creatures’, geïnspireerd op het Bijbelse verhaal over de Toren van Babel, speelt zich af in een denkbeeldige post-apocalyptische toekomst. Losse opgesplitste menselijke lichaamsdelen zijn met elkaar vergroeid tot bijzondere wezens. Samen vormen zij een kolonie en met het puin van verwoeste gebouwen proberen zij een zo groot en zo hoog mogelijk nest te bouwen, zodat de koningin voldoende zonlicht krijgt en meer wezens gaat baren. Deze korte animatiefilm is gekozen als Nederlandse inzending voor de Academy Award Best Short Animated Film in 2010.
Floris Kaayk (1982) is afgestudeerd in 2006 aan Academie St. Joost Breda en 2008 MFA Sandberg Instituut Amsterdam en heeft diverse awards en nominaties ontvangen tussen 2006 en 2011 waaronder:
– Dutch Academy Award Entry
- Nomination ‘Promotion Award’ International Festival of Animated Film Stuttgart.
- Nomination ‘Scottish Bafta Awards’ in the Best Animation category.
- Talent & Pro award, Nederlands Film Festival.
- Best Student Prize, International Animation & Cartoon festival Sicaf, Seoul.
- Avid New Dutch Talent Award, Amsterdam Film Experience
SIGN presenteert op 4 juni tijdens De Nacht van Kunst & Wetenschap:
Locatie : Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen
‘Ornanism lab’ van Adrian Woods, ‘Breeder’ van Eric Parren, ‘1000 Miles Away From Home’ van Maarten Vanden Eynde, Floris Kaayk ‘The Origin of Creatures (tekst zie boven) aangevuld met:

IDIOTS, duo Afke Golsteijn en Floris Bakker, toont fantastische taxidermische sculpturen met commentaar op leven en dood, luxe, esthetiek en wetenschap.
In 2003 zijn Afke Golsteijn en Floris Bakker afgestudeerd a/d Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam met respectievelijk sierraden, textieldesign & beeldhouwen autonoom. Sindsdien heeft IDIOTS deelgenomen aan diverse (inter)nationale tentoonstellingen.
En Matthijs Munnik neemt namens Sign deel aan de pecha kucha avond in het Groninger Museum, en vertelt over zijn ‘Microscopic Opera’, (winnaar Designers & Artists 4 Genomics Award), zijn onderzoek waarin gemuteerde
C. Elegans labwormen geluiden voortbrengen als ware het een opera. Matthijs Munnik is momenteel student a/d Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Openingstijden Sign: di. t/m za: 12.00-17.00 uur  & zo: 14.00-17.00 uur

english

Sign presents in its own space and during the Night of Arts and Science in the Academiegebouw, Groningen
EVOLUTION OF CREATION

Bio-scientific inspired arts by:
Eric Parren, Adrian Woods, Walewijn den Boer, Maarten Vanden Eynde, Floris Kaayk, Idiots, Matthijs Munnik
-In Sign exhibition 28th of May through 26th of June 2011

Opening Sign: Saturday 28th May from 17.00 hrs. Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen
-

Night of Art and Science, 4th of June from 20.00 to 02.00 Academiegebouw (1st floor), Broerstraat 5, Groningen (NL.)  www.denachtvankunstenwetenschap.nl

Adrian Woods shows examples from the Ornanism-project. Ornanism is deduced from ornamental organism, an individual form of life i.e. plant, animal, bacteria, mono-cellular or fungus ‘improved’ by biotechnology for aesthetic or conceptual purposes.
Adrian Woods graduated in 2010 at the KABK, Den Haag (NL) Photography Ba cum laude. In 2011: Awards winner of the Fetart Entrevous.
‘Breeder’ by Eric Parren is an application which in a playful manner enables the user to explore the principles of artificial evolution. The software ids based on the ‘Biomorph’ program as described in the book “The Blind Watchmaker“ by the British evolutionary biologist Richard Dawkins. Variables like colours, patterns and movements of abstract, visual elements are affixed in an artificial DNA. The genetic codes of these elements can be crossbred and mutated by the user into new generations. This leads to an endless stream of pulsating images that reveal the poetic side of the evolutionary process.
Eric Parren is graduated at the KABK The Hague and is doing a course MFA Design/Media Arts Department at the University of California in Los Angeles (USA).
Maarten Vanden Eynde shows ‘Taxonomic Trophies’, an expanding collection of branches, stored and presented like endangered or extinct species. It consists of authentic ‘hunting trophies’ of his travels around the world shipped to Rotterdam.
Besides that he exhibits ‘1000 Miles Away From Home’, souvenir objects with plastic debris, distilled water and floating plastic particles. This is part of the project ‘Plastic Reef'(www.plasticreef,com), a travelling, growing sculpture of dredged up plastic waste from the oceans.
And he presents, from his extending publication, the quire ‘ ‘Zoology of Genetology’ (study of the first things).
Maarten Vanden Eynde (1977, B) studied from 2008-2010: HISK/Higher Institute of Fine Arts, Gent, Belgium. 2008/2009: Junior PhD on Monographic Museums at the University of Gent (Department Architecture & Urbanization).
2006: MSA Mountain School of Arts, Los Angeles (USA) and graduated in 2000 at Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (NL),  Free Department
With his Institute  for Digital Biology Walewijn den Boer (digital biologist) does research on the next step in the evolution of the Internet in which websites and services will develop into living creatures. One can take care of microscopic Pop-up creatures, save harmed Chinese sites of a shortage of page-view, set aside a dying out Amazonian tribe from downfall by subscribing as a member on their homepage.
In Sign he’ll show his evolved ‘viruses’.
Walewijn den Boer graduated in 2010 at the KABK Den Haag (Nl).
The animated film by Floris Kaayk ´The Origin of Creatures´, inspired by the biblical story about the tower of Babel, is set in an imaginary post-apocalyptic future. Loose, separated parts of the human body are grown together to peculiar creatures. Together they form a colony and with the debris of ruined building they to build a nest as big and high as possible in order to give the queen enough sunlight so she can breed more creatures. This short animated film was chosen to be the Dutch contribution for the Academy Award Best Short Animated Film in 2010.
Floris Kaayk graduated in 2006 at Academie St. Joost Breda (NL.) and in 2008 MFA Sandberg Instituut Amsterdam (NL.) and won several awards and nominees between 2006 and 2011 amongst others:
- Dutch Academy Award Entry
- Nomination ‘Promotion Award’ International Festival of Animated Film Stuttgart.
- Nomination ‘Scottish Bafta Awards’ in the Best Animation category.
- Talent & Pro award, Dutch Film Festival.
- Best Student Prize, International Animation & Cartoon festival Sicaf, Seoul.
- Avid New Dutch Talent Award, Amsterdam Film Experience
SIGN presents the 4th of June 2011 during the Night of Arts and Science
Location: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen


’Ornanism lab’ by Adrian Woods, ‘Breeder’ by Eric Parren, ‘1000 Miles Away From Home’ by Maarten Vanden Eynde, Floris Kaayk  ‘The Origin of Creatures (texts see above) added with:
IDIOTS ( Afke Golsteijn and Floris Bakker), show fantastic taxidermic sculptures commenting life and death, luxury, aesthetics and science.
In 2003 Afke Golsteijn and Floris Bakker graduated at Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (Nl.) on jewellery, textile design and autonomous sculpturing. Since then IDIOTS took part in several (inter)national exhibitions.

On behalf of SIGN Matthijs Munnik takes part in the pecha kucha evening in the Groninger Museum and tells about his ‘Microscopic Opera’, (winner Designers & Artists 4 Genomics Award) his research in which mutated  C. Elegans lab-worms produce sounds as if it is an opera. Matthijs Munnik currently studies at the KABK, Den Haag (NL.)
Opening times Sign: Tue. through Sat.: 12.00-17.00 hrs. Sunday 14.00-17.00 hrs.
Due to participation in Night of Arts and Science Sign is closed on the 4th and 5th of June