CONCEPTS OF ME , Nelly Dansen, Ayşen Kaptanoğlu & Sanne Lok


, 6 april – 5 mei 2024

CONCEPTS OF ME

Nelly Dansen, Ayşen Kaptanoğlu, Sanne Lok
Werkperiode: 2 maart t/m 5 april 2024

Tentoonstelling: 6 april t/m 5 mei 2024

Opening: 6 april 17.00 uur

Een beeld van vrouwen en hun plek in economische, geopolitieke, sociale systemen en patronen. 
e kunstenaars geven hun commentaar met schilderijen, animaties, films, installaties, reisimpressies…, nieuw werk dat tijdens de werkperiode is gemaakt. Dit wordt vanuit verschillende perspectieven onderzocht: bijvoorbeeld in de context van de hedendaagse westerse consumptiemaatschappij en genderrollen, van een gewelddadig onderdrukte positie in bepaalde landen, of van een persoonlijke reactie op hedendaagse huidige systemen in het algemeen.

An image of women and their place in economic, geopolitical, social systems and patterns. The artists provide their commentary with paintings, animations, films, installations, travel impressions… , new work, made during the workingperiod.Nelly Dansen: GOOD COCK BAD COCK vol.1
“So refuse me entrance, ban me, do whatever you want.
But remember: the night is long and full of sins.
When you are alone in the dark – you’ll realize that the
real filth runs deep in the veins of this country”

Ayşen Kaptanoğlu: ‘ I explore violence, its origins and the structures that reproduce it. Using memory and self-experience as means of assistance, I am trying to make sense of what doesn’t make sense’.

Sanne Lok: ’Fight like a girl, sleep like a lady, dreams of power I will approach so dainty. For I am a woman, I am wild, I am sacred, I am a child’.

EXTRA: kom langs op zondag 24/3 om 15.30 uur! 
Michiel Teeuw in gesprek met Sanne Lok & Nelly Dansen: “Hoe produceren samenlevingen ‘vrouwelijkheid’, en hoe creëren (zelf)geproduceerde ‘vrouwen’ (cultureel) kapitaal?

EXTRA: come around on Sunday 24/3 at 3.30 pm! 
Michiel Teeuw in conversation with Sanne Lok & Nelly Dansen: “How do societies produce “female-ness”, and how do those (self)-produced as “females” create (cultural) capital?

Over de kunstenaars:(english below)

Ayşen Kaptanoğlu (Istanbul, 1985) is een in Amsterdam gevestigde kunstenaar die werkt met schilderkunst en animatie. Ze heeft een bachelordiploma Literatuur en studeerde in 2021 af aan de Wackers Academie in Amsterdam. Momenteel is ze resident kunstenaar aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en wordt ondersteund door De Van Bijlevelt Stichting en het Leendert van Lier Fonds. Een aantal van haar werken zijn momenteel te zien in het Amsterdam Museum.
Haar werken onderzoeken machtsdynamiek, seksualiteit en gender, en stellen vragen over geweld, de oorsprong ervan en de structuren die het reproduceren. Met behulp van geheugen en zelfervaring als hulpmiddel probeert ze betekenis te geven aan wat niet logisch is, op een manier om om te gaan met de woede en pijn die ze heeft tegen al dat geweld in deze chaos van een door mannen gedomineerde samenleving. Voor SIGN maakt ze een mega painting die zijn vervolg op de muur vindt en animaties.

Sanne Lok (SANNY) Lelystad, 1998, studeerde in 2023 af aan Academie Minerva, Fine Arts Groningen.
“Bij mijn werk draait het meer om de boodschap die ik over wil brengen en minder om de schoonheid en finesse. De installaties die ik maak hebben een sterk DIY-karakter Ik werk met film en performance en veel teksten en bouw daaromheen een installatie die het verhaal en mijn statement sterker maakt.”

In SIGN laat Sanne Lok de resultaten zien van een ‘Sleep Over’ (daadwerkelijk uitgevoerd in SIGN) waarbij een ‘coming of age’ proces van meisjesdromen naar rebelse jonge vrouw kenbaar wordt. De zoete slaapfeestjes van vrouwen in romcoms veranderen bij Sanne in een opmaat tot een revolte!
In de werkperiode heeft ze uitgebreide scripts geschreven, notities & filmopnames gemaakt, materialen verzameld, posters, instructie filmpjes, kleren, knuffels meubilair…
Ze wil op een abstracte manier haar protest laten zien uit een behoefte om dat aan te geven. Waarbij het niet gaat om een bepaald item maar om de kritische houding zelf en het gevoel daarbij. Ik ben er en heb een tegengevoel! Het leuke is dat ze bij haar eigen onzekerheid blijft en gewoon haar eigen onrust toont. Protest kan ook de vraag zijn.
“Ik probeer in mijn werk een manier te vinden om van dingen die confronterend en niet perse plezierig zijn om aan te pakken, iets leuks te maken”.

Nelke Mast (she/they Jubbega, 1998) alias NELLY DANSEN is afgestudeerd in 2023 aan KABK Den Haag, ArtScience.
“Door mijn werk duik ik diep in de complexiteit van identiteit, waarbij ik de kruispunten van gender, seksualiteit en sociale verwachtingen onderzoek (…). Geïnspireerd door de feministische theorie (.. Ursula K le Guin), de queer filosofie (..Judith Pamela Butler) en persoonlijke geleefde ervaringen (..het persoonlijke is politiek!) streef ik ernaar gevestigde normen uit te dagen en individuen in staat te stellen hun eigen authenticiteit te omarmen, door de (de) constructie van mijn eigen zelf (…) Op dit moment doe ik dat via het perspectief van de Bimbo/ ik omhels dit denigrerende stereotype in al haar eerlijkheid en probeer de hyper femme-agenda te pushen”

NELLY DANSEN is een conceptueel kunstenaar en een titelloze Bimbo, geboren in een Fries bos en opgegroeid in een House of Punks. Nelke’s praktijk kenmerkt zich vooral door onderzoek naar erotisch kapitaal en zelfconceptualisatie. Ze doet dit door visueel commentaar te geven op gender rollen door predominante gender gerelateerde seksuele archetypen te deconstrueren en te herstellen.
Is de vraag ‘NELLY DANSEN’, naast het doorbreken van het Freudiaanse Madonna versus ‘The Whore-complex’, een meisje met een concept? Een kracht die haar drijft in haar artistieke en bijna antropologische praktijk.
Dat doet ze door de lens van het nieuwe Bimbo tijdperk. Nelke’s gelooft dat de Bimbo uit de 21e eeuw de reïncarnatie is van de punk identiteit uit de jaren 80.
Naast dat ze dokter is in ‘Bimboism’, heeft NELLY vaak het gevoel dat ze een privédetective is die aanwijzingen verzamelt. Deze ‘Natural Born Archivist’ documenteert eigenlijk bijna alles om te begrijpen hoe haar positie als queer vrouw met een vrouwelijk gecodeerd lichaam in deze wereld waarde kan toevoegen. Dit gebeurt altijd op een intertekstuele manier, begeleid met kritische humor en met Joie De Vivre – NELLY DANSEN vindt altijd energie om op te staan ​​voor het slechte of voor al het goede dat er is!

Alvorens haar werkperiode in SIGN heeft Nelke een studie reis naar Mexico Cancun gemaakt , oa. het strand waar Pamela Anderson in 1995 trouwde + waar heel wat Baywatch-beelden gefilmd zijn. Nelke wilde haar naar reis naar Las Vegas voortzetten maar kwam in een vooroordeel-en rolbevestigende confrontatie met de douane terecht.
Ze kwam Las Vegas niet in en werd teruggestuurd naar Mexico city. Dit avontuur zal oa. inspiratiebron zijn voor haar nieuwe film en installatie in SIGN.

ENGLISH:

Ayşen Kaptanoğlu (Istanbul, 1985) is an Amsterdam-based artist working with painting and animation. She has a bachelor’s degree in Literature and graduated from Wackers Academy in Amsterdam in 2021. She is currently a resident artist at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam and is supported by De Van Bijlevelt Stichting and Leendert van Lier Fonds. Some of her works are being shown at the moment in Amsterdam Museum.
Her works investigate power dynamics, sexuality and gender, asking questions around violence, its origins and structures that reproduce it. Using memory and self-experience as means of assistance, she is trying to make sense of what doesn’t make sense in a way to deal with the anger and pain she has against all that violence in this chaos of a male-dominant society.
For SIGN she makes a mega painting that is continued on the wall and animations.

Sanne Lok (SANNY) Lelystad, 1998, graduated from Academy Minerva, Fine Arts Groningen in 2023.
“My work is more about the message I want to convey and less about the beauty and finesse. The installations I make have a strong DIY character. I work with film and performance and many texts and build an installation around it that makes the story and my statement stronger.”

In SIGN, Sanne Lok shows the results of a ‘Sleep Over’ (actually performed in SIGN) in which a ‘coming of age’ process from girl dreams to a rebellious young woman becomes apparent. For Sanne, the sweet sleepovers of women in rom-coms turn into a prelude to a revolt!
During her working period she wrote extensive scripts, made notes & film recordings, collected materials, posters, instructional videos, clothes, cuddly toys, furniture…
She wants to show her protest in an abstract way out of a need to indicate that. It is not about a specific item, but about the critical attitude itself and the feeling about it. I’m here and I have a negative feeling! The nice thing is that she sticks to her own insecurity and simply shows her own unrest. Protest can also be the question.
“In my work I try to find a way to turn things that are confrontational and not necessarily pleasant to tackle into something fun.

Nelke Mast (she/they Jubbega, 1998) alias NELLY DANSEN graduated in 2023 from KABK The Hague, ArtScience.
“Through my work I delve deep into the complexity of identity, exploring the intersections of gender, sexuality and social expectations (…). Inspired by feminist theory (..Ursula K le Guin), queer philosophy (..Judith Pamela Butler) and personal lived experiences (..the personal is political!), I strive to challenge established norms and empower individuals couples to embrace their own authenticity, through the (de)construction of my own self (…) Right now I do that through the perspective of the Bimbo/ I embrace this derogatory stereotype in all its honesty and try to push the hyper femme agenda”

NELLY DANSEN is a conceptual artist and self-titled Bimbo, born in a Frisian forest and raised in a House of Punks. Nelke’s practice is mainly characterized by research into erotic capital and self-conceptualization. She does this by providing visual commentary on gender roles by deconstructing and restoring predominant gender-related sexual archetypes.

In addition to breaking the Freudian Madonna versus ‘The Whore complex’, is the question ‘NELLY DANCING’ a girl with a concept? A force that drives her in her artistic and almost anthropological practice.
She does this through the lens of the new Bimbo era. Nelke’s believes that the 21st century Bimbo is the reincarnation of the 80s punk identity.
In addition to being a doctor in “Bimboism,” NELLY often feels like she is a private detective collecting clues. This ‘Natural Born Archivist’ actually documents almost everything to understand how her position as a queer woman with a female-coded body can add value in this world. This always happens in an intertextual way, accompanied with critical humor and with Joie De Vivre – NELLY DANSEN always finds energy to stand up for the bad or for all the good that is there!

Before her work period at SIGN, Nelke made a study trip to Mexico Cancun ao the beach where Pamela Anderson got married in 1995 + where many Baywatch images were filmed. Nelke wanted to continue her trip to Las Vegas, but ended up in a prejudice and role-affirming confrontation with customs. She was unable to enter Las Vegas and was sent back to Mexico City. This adventure will be a source of inspiration for her new film and installation in SIGN.