CITY SCAPES Edwin Jans, Rik Smits, Iris van Bijvelds, Dave Sinai

CITY SCAPES
Edwin Jans, Rik Smits, Iris van Bijvelds, Dave Sinai
22 april t/m 22 mei 2011
opening 22 april 17.00 uur

In CITY SCAPES tonen vier kunstenaars uit verschillende disciplines hoe zij geïnspireerd zijn door stedelijke architectuur en gebouwen. Aspecten en vormen uit deze wereld krijgen in de beeldtaal en materialen van schilderijen, tekeningen, sculptuur en 3d-design nieuwe betekenissen en functies.

In Edwin Jans‘ landschappen lijken menselijke bouwsels en voorwerpen zich te verweven met de omringende natuur.
De mens zelf lijkt te zijn uitgestorven en is alleen aanwezig in de vorm van aangebrachte ingrepen in het landschap. Het losse en trefzekere materiaalgebruik doet deze werelden in zijn schilderijen met elkaar versmelten.

Rik Smits‘ tekeningen tonen architectonische landschappen met onbegrensde, extravagante mogelijkheden. Zo creëert hij in ‘Scorpoda’ een imaginaire stad, waarin het kapitalisme als religie fungeert. ‘Scorpoda’ heeft het zelfvertrouwen van een welvarende utopie en tevens de leegte van een verlaten ruïne. Hoge wolkenkrabbers representeren de ambitie naar status en macht, grote tempels dwingen respect af terwijl zij beschadigde kerken overschaduwen. Het idealisme van een utopie spreekt enkel door de buitenproportionele schaal van bouwen, niet door zijn streven naar humaniteit.

In ‘Furniture City’ legt Iris Bijvelds een relatie tussen de opbouw van een stad en van een interieur. Zij behandelt architectuur en meubeldesign als varianten van eenzelfde ontwerp en bouwt meubels letterlijk op als gebouwen, echter met essentiële verschillen in schaal en functie. Elementen uit de architectuur krijgen daardoor in het meubilair een andere esthetische en functionele waarde.

De objecten van Dave Sinai zijn eenvoudig, bijna abstract, en doen denken aan modellen van gebouwen en industriële landschappen. Kenmerkend is het puur, sober en eenduidig gebruik van materialen bv beton, metaal, glas, gips. Door handmatige reproductie is het nooit perfect. In zijn werk is tijd aanwezig niet alleen als sporen, beschadigingen, roest en
stof, maar ook als de vraag of ze naar toekomst of verleden verwijzen.

English text

In CITY SCAPES four artists from various disciplines show how they are inspired by urban architecture and buildings. Aspects and shapes out of this world get new meanings and functions within the imagery and materials of paintings, drawings, sculpture and 3D-design.

In Edwin Jans‘ landscapes, human constructs and objects look like they’re entangled with surrounding nature. The human-being self seems to be extinct and only noticeable by applied interferences in the landscape. The loose and accurate use of material makes these worlds merge in his paintings.

Rik Smits‘ drawings show architectural landscapes with unlimited, outrageous possibilities. In ‘Scorpoda’ he creates an imaginary city in which capitalism has the function of religion. ‘Scorpoda’ has the self-confidence of a prosperous utopia and also the emptiness of a deserted ruin. High skyscrapers represent the ambition for status and power, big temples command respect while casting a shadow upon damaged churches. The idealism of utopia only reveals itself by its disproportional scale of building, not by its striving for humanity.

In ‘Furniture City’ Iris Bijvelds makes a connection between building a city and building an interior of a house. She treats architecture and furniture-design as variations of a similar draft and builds furniture literally as buildings but with essential differences in scale and function. Elements out of architecture get another aesthetic and functional value in furniture.

The objects by Dave Sinai are simple, almost abstract and remind of models of buildings and industrial landscapes.
Characteristic is the pure, sober and clear-cut use of materials i.e. concrete, metal, glass, plaster. Because of manual reproduction it’s never perfect. In his work, time is present not only by traces, damages, rust and dust but also as the question whether it refers to future or past.