Byungjun Kwon, Enoch Cheung, Gordan Savicic, Mirko Lazovic

Expositie van 12 oktober t/m 2 november 2008 (English text below)
Byungjun Kwon ‘Hypermetropia’
Enoch Cheung ‘Not Agoraphobia’
Gordan Savicic ‘PlaySureVeillance’
Mirko Lazovic ‘The Concert of Angels’

Opening ZONDAG 12 oktober 16:00 uur

Hypermetropia: een multimediale performance door Byungjun Kwon (duur: 15min.)
Te zien op:
Zaterdag 25 oktober om 16:30 uur.
Zondag 2 november om 16:30 uur

Byungjun Kwon ‘Hypermetropia’
Het geluid van het schrijven wordt overgedragen naar het licht en geeft klaarheid aan vormen en kleuren.
Hypermetropia is een visueel defect, veroorzaakt door een imperfectie in het oog, resulterend in een onvermogen om te focussen op dichtbijzijnde objecten. (Wikipedia)
Byungjun Kwon begon zijn muzikale carrière begin jaren ’90 als singer/songwriter en heeft 7 albums uitgebracht, variërend van alternative rock tot minimal house. Hij maakt muziek voor platen, soundtracks, mode collecties, hedendaagse dans, theater en interdisciplinaire events. Tegelijkertijd ontwikkelt hij zijn eigen muzikale instrumentarium en performance tools.
2008 Royal Conservatory, the Hague – M.A. Art Science
2006 Royal Conservatory, the Hague – Sonology course
1996 Seoul National University, Korea – B.A. French Language and Literature

Enoch Cheung ‘Not Agoraphobia’
“Not Agoraphobia” is een voortgaand project dat Cheungs intuïtieve antwoord op vreemde plekken onderzoekt gedurende zijn aanpassingsproces. Tevens verbeeldt het zijn reactie op het her-bezoeken van vertrouwde plekken van zijn geboortegrond.
Een natuurlijke omgeving vormt de uitgangssituatie om tot confrontatie, reflectie en onderzoek te komen met betrekking tot deze intuïtie, waarbij Cheung de intentie heeft het kader van culturele identeit te negeren. Not Agoraphobia bestaat uit 4 grote fotoprints die 360° panorama’s tonen van een tweetal landschappen (Nederland en Hongkong) De foto’s zijn samengesteld uit in een bepaalde periode dagelijks gemaakte opnames. Gecomprimeerde tijd is zichtbaar gemaakt in één vervreemdend beeld.
Enoch Cheung studeerde af aan de RMIT University and Hong Kong Art School (BA). Daarna ontving hij zijn Master in Fine Art at the RMIT University, Australia. Studeerde aan FMI Interactive Media & Environment in Groningen en vervolgt zijn studie nu in London aan Master’s of Art (Fine Art) van Chelsea College of Art and Design.

Gordan Savicic
Spelers van “PlaySureVeillance”, twee zelfprogrammerende games voor Nintendo DS, worden opgenomen, gekenschetst en automatisch getoond en getracked op Facebook. In de loop van het spel wordt steeds meer informatie verzameld van de deelnemer en opgeslagen in een publiek document. De duistere politiek van sociale dwang wordt blootgelegd als een probleem van ongerechtvaardigde interfacing. Deel van het spel is de creatie en verspreiding van een stadsmythe door gemodificeerde spelpatronen terug te brengen in het economische systeem. De game die geprogrammeerd is voor de Nintendo DS, is gevat in zijn kapitalistische context, in zijn onschuldig ogende spelpatroon. De programmacode maakt gebruik van een van de sleutelkenmerken van DS, namelijk de ingbouwde WIFI functie. De games zelf zijn normale spellen waar elke speler veschillende levels passeert. Men krijgt te maken met onderwerpen als Terrorisme en Nuditeit.

Gordan Savicic is een mediakunstenaar die speelt met software algoritmen, experimentele media en beeldende kunst. Hij leeft en werkt in Rotterdam en Wenen. Zijn werk omvat games, interactieve/passieve installaties en speculatieve hardware. Als lid van de Lucid Society ontwikkelde hij ‘pataboards’, ‘haptic interfaces’ en ‘game fashion’. Zijn werk was te zien in o.a. Kroatië, Duitsland, Servië, Rusland, Zwitserland, Spanje, UK en Nederland.
1995-2000 Engineering School TGM, Telecommunication, Vienna, 2002-2007 Digital Art, University of Applied Arts Vienna/Austria. 2006-2007 MA Media Design, Piet Zwart Institute, Rotterdam.

Mirko Lazovic
Lazovic’ generatieve video “The Concert of Angels” verandert de dynamiek naar gelang het gedrag van de mensen om en boven het scherm. De elementen zijn gescheiden verwerkt en reageren op verschillende manieren. Tezamen vormen zij een actief levend systeem waarin harige creaturen rondzwemmen en geluid produceren. Zij interageren met publiek, komen dichter naar het oppervlak, verwijderen zich weer, worden luidruchtiger of stiller. Door te verschijnen en te verdwijnen genereren zij een organische muziekvideo (“Concert of Angels” is geïnspireerd op het Isenheim altaarstuk van Matthias Grünewald).

Mirko Lazovic is een media kunstenaar uit Belgrado. Heeft geëxposeerd en performances gedaan in Servië, Nederland en België.
2006 afgestudeerd BA) Royal Academy of Fine Arts in The Hague,
2005 afgestudeerd (BA) Academy of Fine Arts in Belgrado,
1998-1999 Studie: restauratie van schilderijen aan de Academy of Orthodox Church, Belgrado.

English

Exhibition 12th of October till 2nd of November 2008
Opening Sunday 12th of October 16:00 hour
Hypermetropia a performance by Byungjun Kwon (15min.) on
Saturday 25th of October at 16:30 h.
Sunday 2nd of November at 16:30 h.

The sound of handwriting is transfered to the light and enlightens the shapes and colors.
Hypermetropia is a defect of vision caused by an imperfection in the eye causing inability to focus on near objects.(from Wikipedia)

Byungjun Kwon started his musical career in early 90`s as a singer/songwriter and has released 7 albums ranging from alternative rock to minimal house. He creates music for records, sound tracks, fashion collections, contemporary dance, theatre plays and interdisciplinary events developing his own musical instruments and performance tools. Now he lives and works in Amsterdam.
2008 Royal Conservatory, the Hague – M.A. Art Science
2006 Royal Conservatory, the Hague – Sonology course
1996 Seoul National University, Korea – B.A. French Language and Literature

Enoch Cheung
“Not Agoraphobia” is an ongoing project which investigates Cheungs intuitive respond to foreign places during the progress of adaption, and his reaction to familiar local places during re-visit.
Natural environments are the initial places to confront, to reflect, to investigate about intuition. In this work he intends to ignore the framework of cultural identity.
Not Agoraphobia exists of 4 big photoprints of 360 degrees panoramaviews of two landscapes (The Netherlands and Hong Kong), composed of shots, one each day during a certain period. Time is compressed, made visual in one alienated image.

Enoch Cheung graduated from the Bachelor of Arts (Fine Art) degree, jointly presented by the RMIT University and Hong Kong Art School. He then received his Master degree in Fine Art at the RMIT University, Australia. He taught at the Hong Kong Art School, HKICC Lee Shau Kee School of Creativity. After the first year study in F.M.I Interactive Media and Environment in Groningen the Netherlands, he is now continuous his study in London at Master’s of Art (Fine Art) from Chelsea College of Art and Design.
Enoch Cheung explores various art media constantly, by which expresses his concerns on two main themes: The influence of digitalization on our lives, and the evolution of his birth place. He has based his subject matter on all things about Hong Kong in the recent years. In the meanwhile, Enoch also questions himself in terms of identity and reflection in his most recent works.

Gordan Savicic
Player’s of PlaySureVeillance, two self-programmed games for the Nintendo DS, are recorded, profiled and automatically presented and tracked on Facebook. In the course of the game more and more information is gathered of the participant and stored in a public record. The sinister politics of social coercion in the revered social web are revealed as a problem of unwarranted interfacing. Part of the game, or let’s say rather of the play, is the creation and dissemination of an urban myth through spreading modified game cartridges back into the economic system. The game which has been programmed for the Nintendo DS is being put into its capitalistic enclosure, into an innocent-looking game cartridge.The program code makes use of one of the key features from the DS, namely the built-in WIFI function. The games themselves are casual games where each player bypasses certain levels of interaction. They deal with topics such as Terrorism and Nudity.
Gordan Savicic (AT/NL) is media-artist playing with software algorithms, experimental media and fine art. He lives and works in Roterdam and Vienna. His works include game art, interactive/passive installations and speculative hardware. As a member of the Ludic Society he developed ‘pataboards, haptic interfaces and game fashion which have been exhibited internationally. His participation in collaborative projects and performances have been shown in several countries, such as Croatia, Germany, Serbia, Russia, Switzerland, Spain, U.K and the Netherlands, among others.

Mirko Lazovic
His generative video The Concert of Angels changes its dynamics according to behavior of the people around and above the screen. Each element of video is separately processed and reacts in different ways, so they all together form active living system. Hairy creatures are floating and producing a sound. They interact with people, coming closer to the surface, running away, getting louder or more silent, By appearing and disappearing, they are generating an organic music video (inspired by the Isenheim altarpiece of Matthias Grünewald).
Mirko Lazovi_ (born 1979.), media artist from Belgrade. Exhibited and perfomed in Serbia, Netherlands and Belgium.
Education:
2006-2008. MA program ArtScience, Royal Conservatory and Royal Academy, The Hague
2006. graduated (BA) at Royal Academy of Fine Arts in The Hague,
2005. graduated (BA) at Academy of Fine Arts in Belgrade,
1998-1999, Studied restoration of paintings at the Academy of Orthodox Church, Belgrade