Autonomous design 2013

24 mei t/m 16 juni 2013

Opening vrijdag 24 mei 17.00 uur

Kunstenaars: Lieske Schreuder, Wouter van Tilborg, Renee Boute, Jólan van der Wiel, Jesse Howard, Amber Veel, Maarten Schenkeveld

Op 25 & 26 mei neemt SIGN met deze expositie deel aan DesignXPO georganiseerd door House of Design i.s.m. oa. Groninger Museum, Academie Minerva, Vos Interieur, Time Shift Festival.

7 Jonge ontwerpers/kunstenaars tonen werk met sterk autonome uitstraling waarin concept, ideevorming voorop staat. Opvallend is de bijzondere productiegang en het onorthodoxe, originele materiaalgebruik. Dat uit zich in producten variërend van boeken, stoffen, kleding, meubels, gebruiksvoorwerpen tot objecten die het aparte ontstaansproces weerspiegelen.

Lieske Schreuder toont haar Slakkenlaboratorium waarin slakken de belangrijkste stap zijn in de productielijn. Bij een slakkenplaag ontdekte Lieske Schreuder dat slakken wonderschone patronen eten in papier dat immers de plantaardige stof cellulose bevat. Na het eten van gekleurd papier, vormt hun gekleurde poep het basismateriaal waarvan men dik draad kan maken en vervolgens bv. een kleed, of het wordt geperst tot tegels.

2012 Cum Laude afgestudeerd HKU Utrecht / 9-14 april 2013 Salone del Mobile, Milaan Italie/ 2012 Piet Bakkerprijs interne prijs HKU/ 2012 Materiaalprijs DOEN tijdens design week 20-28 oktober van Abbe Museum, Eindhoven.

Het boek ‘Eend ontleed’ van Wouter van Tilborg is gebaseerd op de Donald Ducks uit zijn kindertijd. Het boek vormt zowel een herinnering als een onthechting door deconstructie. Op deze wijze kijkt hij met een nieuwe blik naar zijn verleden, dat zowel gelukkig als droevig was. Door de beelden los te halen uit hun context, en daardoor abstracter te maken, veranderen ze van betekenis. In het boek krijgen ze een nieuwe vorm. Op deze manier geeft hij zijn herinneringen en gevoelen een nieuwe plaats.

Afgestudeerd Academie Minerva 2012/ Winnaar Academie Minerva Prijs 2012

Renee Boute heeft, in samenwerking met een papiermakerij, een kookboek ontwikkeld volledig gemaakt van afgekeurde groenten en fruit die -vermalen gedroogd en geperst- geur, kleur en structuur geven aan de bladzijden en die tevens onderdeel zijn van het getoonde recept. Van compost naar duurzame kost.

Cum laude afgestudeerd HKU Utrecht 2012 /Nominatie Doen materiaalprijs 2012/ 9-14 april 2013 Salone del Mobile, Milano Italie.

Jólan van der Wiel houdt van objecten die een experimentele ontdekkingstocht laten zien. Hij gebruikt de coöperatieve krachten van technologie en natuurlijke fenomenen. Het ontwikkelen van nieuwe gereedschappen is een belangrijk inspiratie middel en maken mogelijk nieuwe vormen gestalte te geven. Zo bepalen bij ‘Poppenspeler’ magnetische krachten mede het uiterlijk vande objecten.

Afgestudeerd 2011 designLAB Gerrit Rietveld Academie, 9-14 april 2013 Salone del Mobile, Milaan Italie/ Design of the year 2013 London Design Museum UK/ tevens nominatie/ 2013 City Mesch Antwerpen (curator Richard Hutten). BIO 23 award 2012 gewonnen/ winnaar DMY Award 2012 Berlin/ Interior Inovation Award 2012 D3 contest Cologne. Tal van internationale tentoonstellingen.

Jesse Howard ergert zich aan producten die zo prefab zijn dat je ze niet meer kan repareren of waarbij onderdelen niet meer te verkrijgen zijn.Voor zijn “open structures /transparant tools” maakt hijtoasters, stofzuigers, koffiezetters, keukenmixers ed waarbij hij componenten van andere producten gebruikt. Deze transformeert hij naar een nieuw open geconstrueerd product compleet met bouwtekeningen. Het programma om de onderdelen te maken met 3-d printer kan je downloaden.

Afgestudeerd 2012 Rietveld Academie Design LAB / 2012 Adhocrazy Design Bienale Instanbul TUR/ 2012 Perspectives/Belgium is Design,Trienale Milan, IT/ 2013 Demain c’est Aujourd hui #4 St. Etienne FR/ 2013 Adhocrazy Traveling exhibtion New Museum New York US.

Amber Veel ziet de huid als een oppervlakte waarin sporen van een leven zichtbaar zijn. De huid is een grens tussen leven en dood, binnen en buiten. Zij onderzoekt de huid, de vacht en geeft deze opnieuw vorm. Met de techniek van taxidermie en leerlooien maakt zij kleding die de rauwe gevolgen van het looiproces als een vlekken patroon in zich heeft opgenomen. Konijnenhuiden krijgen een tweede leven in de vorm van intrigerende knuffeldieren. Veel probeert gedachten over de huid en onze verhouding daartoe in haar werk te vangen en ze voor de toeschouwer toegankelijk en tastbaar te maken.

Afgestudeerd 2011 Gerrit Rietveld Academie, TXT (textiel)/ Boijmans van Beuningen, ‘HandMade’ 2013/ Grensgevallen, fashion on the edge’, De Vishal, Haarlem ,2011AMBER’ 2011,Arnhem fashion biënnale, museum voor moderne kunst/ ‘Get real/real self’ van Joke Robaard, 2010/ Repair project’, Platform21-Premsela, 2010

Maarten Schenkeveld ‘One Piece A Day’ richt zich op vrijheden en restricties van tijd, techniek en materiaal die samen het meubel vormen. Met textiel en folies als flexibele mal krijgt de vloeibare grondstof zijn uiteindelijke vormgeving. Het materiaal vindt zijn eigen weg waardoor ieder object een eigen karakter krijgt. Het is de uitdaging om zo min mogelijk concessies te doen. Eén dag, één idee, één object. Met die gedachte is de One Piece A Day-collectie een zoektocht naar vormgeving in restricties. De restricties vormen geen beperking, ze zijn juist zijn vrijheid!

Afgestudeerd 2012 KABK Den Haag Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen, BA Winnaar Afdelingsprijs 2012 / Beurs Toptalent Creatieve Industrie, Den Haag 2012 ‘ 2013 Vers Bloed 2013 Haagse Kunstkring/ 2013 expositie Ministeries van Veiligheid en Justitie /Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Sign is open tijdens DesignXpo: 25 & 26 mei: za & zo: 11.00- 17.00 uur
Daarna t/m 16 juni: di. t/m za: 12.00-17.00 uur & zo: 14.00-17.00 uur

 

– english version –

SIGN presents: ‘Autonomous Design’ 24th May – 16th June 2013

Opening: Friday 24th of May, 17.00 hrs.

Artists: Lieske Schreuder, Wouter van Tilborg, Renee Boute, Jólan van der Wiel, Jesse Howard, Amber Veel, Maarten Schenkeveld

On 25th & 26th of May with this exhibition SIGN contributes to DesignXPO, organised by House of Design in cooperation with a.o. Groninger Museum, Academie Minerva, Vos Interieur, Time Shift Festival a.o.

Seven young designers/artists show works with a strong autonomous appearance in which concept and the creation of ideas is most important. Striking is the extraordinary way of production and the unorthodox, original use of materials. This reveals itself in products varying from books, cloth, clothes, furniture, utensils to objects that show the special process of creation.

Lieske Schreuder shows her Snail Laboratory in which snails are the most important part of the mode of production. They eat coloured paper, their coloured dung is the basic material of which one can make thick threads and after that i.e. a rug or it is pressed to tiles.

2012 Graduated Cum Laude HKU Utrecht/ 9-14th April 2013 Salone del Mobile, Milan, Italy/ 2012 Piet Bakker award, internal award HKU/ 2012 Award for material DOEN during Design week 20-28th of October Van Abbe Museum, Eindhoven.

The book ‘Eend ontleed’ (Duck dissected) by Wouter van Tilborg relates to the Donald Duck magazines from his childhood. The book is both a recollection and a flaking by deconstruction.

Graduated Academie Minerva 2012/ Winner Academie Minerva Award 2012

Renee Boute has developed a cookbook completely made of vegetables and fruit considered to be non-edible that ground, dried and moulded give scent, colour and texture to the pages and at the same time are the ingredients of the shown recipe. From compost to sustainable food.

Graduated Cum Laude HKU Utrecht 2012/nominee Material award DOEN 2012/ 9-14th April 2013 Salone del Mobile, Milan, Italy.

Jólan van der Wiel likes objects that show an experimental exploration journey. He uses the cooperative forces of technology and natural phenomenons. Newly developed tools shape the new forms. As in ‘Poppenspeler’ (Puppeteer) magnetic forces decide too the appearance of the objects.

Graduated 2011 designLAB Gerrit Rietveld Academie, 9-14th April 2013 Salone del Mobile, Milan, Italy/ Design of the year 2013 London Design Museum UK/nomination too/ 2013 City Mesch Antwerpen (curator Richard Hutten). BIO 23 award 2012 won/ winner DMY Award 2012 Berlin/ Interior Innovation Award 2012 D3 contest Cologne. Numerous international exhibitions.

For his “open structures /transparent tools” Jesse Howard produces toasters, vacuum-cleaners, coffee machines, kitchen blenders etc. by using components from other products. These he transforms to a new, open constructed product completely with manufacturing plans. The software to produce the parts with a 3-d printer are available for downloading.

Graduated 2012 Rietveld Academie designLAB/2012 Adhocrazy Design Biennale Istanbul TUR/ 2012 Perspectives/Belgium is Design, Triennale Milan, IT/ 2013 Demain c’est Aujourd hui #4 St. Etienne FR/ 2013 Adhocrazy Travelling exhibition New Museum New York US.

Amber Veel regards the skin as a surface in which trails of life are visible. The skin is an edge between life and death, inside and outside. With taxidermist techniques and tanning she makes clothes that absorb the raw consequence of the tanning process in a stain pattern. Rabbit skins enter a second life as intriguing cuddly toys. Graduated 2011 Gerrit Rietveld Academie, TXT (textile)/Boijmans van Beuningen, ‘HandMade’

Grensgevallen, fashion on the edge’, De Vishal, Haarlem, 2011/ ‘AMBER’ 2011, Arnhem fashion biënnale, Museum voor Moderne Kunst/ ‘Get real/real self’ by Joke Robaard, 2010/ ‘Repair project’, Platform21-Premsela, 2010

Maarten Schenkeveld ‘One Piece A Day’ aims for liberties and restrictions of time, technique and material that together shape furniture. With textile and folios as a flexible mould the fluid raw material will get its final form. The material finds its own way which results in every object has a character of its own. The challenge is to minimise concessions. One day, one idea, one object.

Graduated 2012 KABK Den Haag Interieurarchitectuur (Interior architecture) en Meubelontwerpen (Furniture Design), BA Winner Department Award 2012/ Scholarship Toptalent Creattive Industry, The Hague 2012/ 2013 Vers Bloed (Fresh Blood) Haagse Kunstkring/2013 exhibitions Ministries of Veiligheid en Justitie/Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Sign is open open: during DesignXpo: 25 & 26th May: Sat. & Sun.: 11.00- 17.00 hrs.

Afterwards until 16th of June: Tue. – Sat.: 12.00-17.00 hrs. & Sun.: 14.00-17.00 hrs.