A WAY by Lily Dollner en Olivier Arts

A WAY
naar Supermarket Art Fair

28 februari t/m 14 mei

https://www.polarsteps.com/LilyandOlivier/6510147-sign-groningen-saf-stockholm–

Kan een object echt een ervaring overtreffen?

Dat is de de vraag die kunstenaars Lily Dollner en Olivier Arts bezighoudt.
Ze gaan het aan den lijve ondervinden: op dinsdag 28 februari starten Dollner en Arts aan een voettocht van 1187 kilometer van Groningen naar Stockholm. Hun belangrijkste attribuut? Een loopband. Het ultieme doel? Op tijd aankomen voor de Supermarket Art Fair die start op 11 mei. Tenminste… eigenlijk is het belangrijker voor ze om te ondervinden hoe de ervaring zich verhoudt tot het object dat ze meeslepen. Onderweg zullen ze hun belevenissen, het landschap en de interactie met de mensen die ze tegenkomen vastleggen en interpreteren op hun eigen manier. Het object, de loopband, krijgt door de reis een symbolische betekenis en dient als uitnodigend middel tot sociale interactie en ontmoeting. Het heeft ook de mogelijkheid van een parallelle actie. Je kunt als het ware meelopen op de loopband.

Olivier Arts (Maastricht, 1994 NL) gebruikt z’n fantasie als gereedschap om de wereld gecompliceerder te maken want veel ligt voor de hand en is saai en oppervlakkig. Toch gebruik hij juist die voor de hand liggende middelen om de wereld mysterieuzer te maken. Door gekke combinaties te kiezen en humor uiterst serieus te nemen, zoekt hij naar extra betekenis. Olivier Arts nam met ‘Fat For Free’ deel aan de expositie Food Processors in SIGN. Hiervoor richtte hij een workout ruimte in met frietkunst aan de muren, en hield hij frikadel eetwedstrijden met als doel om zo snel mogelijk de calorieën te verbranden die je eraan at.
Instagram: official.olivier.arts

Lily Dollner (IE/UK, 2000) pleit voor ‘onproductiviteit’ in haar werk en gebruikt een rationeel, procedureel kader om absurde en onmogelijke uitvoeringen te ondersteunen. Onuitvoerbaarheid wordt omarmd om de binaire/wetenschappelijke/utilitaire mentaliteit/sociale constructie, die volledig in ons dagelijks leven is geïnfiltreerd, te ondermijnen en uit te dagen. Productiviteitscultuur en industrialisme worden geparodieerd in haar circulaire, functieloze werken, waar ‘het punt’ afwezig, abstract of onbereikbaar is. Eerder presenteerde zij in SIGN bij Food Processors een deel van haar EXTESTINES experimenten: Viscera en Urination System. Hierin speelde Dollner met de vervreemding en uittreding die samenhangen met de innerlijke werking van onze ingewanden en hun misplaatste relatie met de industriële samenleving. Dit deed ze door te kijken hoe een zalm zou functioneren als deze binnenstebuiten wordt gekeerd.
Instagram: @lilydollner

Statement van Olivier Arts & Lily Dollner over de reis performance:

“An object cannot be more important than an experience” (Hamish Fulton)

‘Taking a treadmill on a hiking trip: 1187 km, we seek to challenge Hamish Fulton’s assertion regarding objects. In our neo-primitive nomadic approach we will embrace our hunter-gatherer survival instincts, as anarcho-primitivism advocates for, but without neglecting or denying our modern technological advantages. We can’t go “back to Monke” but we can move forward to Goblin Mode. Does minimal comfort truly equal maximum satisfaction? Our hypothesis states that minimizing comforts such as varied food, reliable shelter, and relaxation, and emphasizing movement and basic needs in a primal manner, we will achieve a passive contentedness that will rival that of our primitive ancestors; without fully sacrificing the resources that modern day living afford us’.

“You’re gonna need GoreTex where you’re going.”
– Brian, Bever salesman in Groningen.

Over Supermarket Art Fair
Supermarket Art Fair (SAF) Stockholm is een internationale kunstmanifestatie voor internationale non-profit kunstinitiatieven en wordt dit jaar gehouden van 11 t/m 14 mei 2023 in een voormalige scheeps terminal aan Stadsgårdsterminalen, Stockholm, Zweden.
Het doel van Supermarket – Stockholm Independent Art Fair is om een ​​showcase te bieden van kunstenaarsinitiatieven van over de hele wereld en om kansen te creëren voor nieuwe netwerken in de Zweedse en internationale kunstscene. Het is een kunstbeurs die ernaar streeft de bezoeker een beleving te bieden in plaats van te focussen op verkoop. https://supermarketartfair.com/

Vertrek
Op dinsdag 28 februari organiseert SIGN een uitzwaai ontbijt, waarna de twee kunstenaars de eerste stappen zullen zetten richting Stockholm. De reis is omgedoopt tot het werk
‘A WAY’ en zal ongeveer 55 dagen in beslag nemen. Elke dag proberen Dollner en Arts zo’n 20 kilometer af te leggen.

Updates
Alles wat ze onderweg maken, vinden, opschrijven en meemaken, leggen ze vast en sturen ze op naar SIGN. Wij nemen dit vervolgens mee naar de Stockholm Supermarket Art Fair waar we het zullen presenteren als het werk: A WAY. Maar ook voor de thuisblijvers is het mogelijk om de kunstenaars te volgen: via social media doet SIGN updates over waar ze zijn en wat ze (mee)maken. Ze zullen te volgen zijn via een tracker en minimaal één keer per week wordt er op de instagram van SIGN een update geplaatst.

(english)

A WAY
to Supermarket Art Fair

Can an object really surpass an experience?

That is the question that concerns artists Lily Dollner and Olivier Arts.
They will experience it firsthand: on Tuesday 28 February, Dollner and Arts will start a 1187-kilometre hike from Groningen to Stockholm. Their main attribute? A treadmill. The ultimate goal? Arrive in time for the Supermarket Art Fair starting May 11. At least… actually it is more important for them to find out how the experience relates to the object they are carrying. Along the way they will record and interpret their experiences, the landscape and the interaction with the people they encounter in their own way. The object, the treadmill, acquires a symbolic meaning through the journey and serves as an inviting means of social interaction and meeting. It also has the option of a parallel action. You can, as it were, walk along on the treadmill.

Olivier Arts (Maastricht, 1994 NL) uses his imagination as a tool to make the world more complicated, because a lot is obvious and boring and superficial. Yet he uses those obvious means to make the world more mysterious. By choosing crazy combinations and taking humor extremely seriously, he searches for extra meaning. Olivier Arts took part in the Food Processors exhibition in SIGN with ‘Fat For Free’. For this he set up a workout room with fries art on the walls, and held frikadel eating competitions with the aim of burning the calories you ate as quickly as possible.
Instagram: official.olivier.arts

Lily Dollner (IE/UK, 2000) advocates “unproductiveness” in her work and uses a rational, procedural framework to support absurd and impossible performances. Impracticability is embraced to undermine and challenge the binary/scientific/utilitarian mindset/social construct that has completely infiltrated our daily lives. Productivity culture and industrialism are parodied in her circular, functionless works, where ‘the point’ is absent, abstract or unattainable. She previously presented part of her EXTESTINES experiments in SIGN at Food Processors: Viscera and Urination System. In this, Dollner played with the alienation and out-of-body experience associated with the inner workings of our guts and their misplaced relationship to industrial society. She did this by looking at how a salmon would function if it was turned inside out.
Instagram: @lilydollner

Statement van Olivier Arts & Lily Dollner about the travel performance:

“You’re gonna need GoreTex where you’re going.”
– Brian, Bever salesman in Groningen.

‘Taking a treadmill on a hiking trip: 1187 km, we seek to challenge Hamish Fulton’s assertion regarding objects. In our neo-primitive nomadic approach we will embrace our hunter-gatherer survival instincts, as anarcho-primitivism advocates for, but without neglecting or denying our modern technological advantages. We can’t go “back to Monke” but we can move forward to Goblin Mode. Does minimal comfort truly equal maximum satisfaction? Our hypothesis states that minimizing comforts such as varied food, reliable shelter, and relaxation, and emphasizing movement and basic needs in a primal manner, we will achieve a passive contentedness that will rival that of our primitive ancestors; without fully sacrificing the resources that modern day living afford us’.

About Supermarket Art Fair
Supermarket Art Fair (SAF) Stockholm is an international art event for international non-profit art initiatives and will be held this year from 11 to 14 May 2023 in a former ship terminal at Stadsgårdsterminalen, Stockholm, Sweden.
The aim of Supermarket – Stockholm Independent Art Fair is to provide a showcase of artists’ initiatives from all over the world and create opportunities for new networks in the Swedish and international art scene. It is an art fair that strives to offer the visitor an experience instead of focusing on sales.

Departure
On Tuesday, February 28, SIGN is organizing a farewell breakfast, after which the two artists will take their first steps towards Stockholm. The journey has been renamed work
A WAY and will take approximately 55 days to complete. Every day, Dollner and Arts try to cover about 12 miles.

updates
Everything they make, find, write down and experience along the way, they record and send to SIGN. We will then take this to the Stockholm Supermarket Art Fair where we will present it as the work: A WAY. But it is also possible for those who stay at home to follow the artists: SIGN provides updates via social media about where they are and what they are experiencing. They can be followed via a tracker and an update will be posted on SIGN’s Instagram at least once a week.