A MOUSE’S SKULL

A MOUSE´S SKULL

10 april – 30 mei 2021
werkperiode 10-25 april
tentoonstelling 25 april – 30 mei

Elif Özbay
Tomasz Skibicki
Jaehun Park

nb. SIGN is op Hemelvaart (13 mei) en 1e Pinksterdag (23 mei) gesloten.

Drie kunstenaars, Elif Özbay, Tomasz Skibicki en Jaehun Park, houden zich tijdens hun werkperiode bezig met het maken van (digitale) installaties die worden gevuld met maatschappelijke referenties, variërend van kapitalisme en consumentisme tot religie en ritueel. Via de methoden van recycling, transitie en transformatie worden bestaande politieke, economische, religieuze en culturele concepten en ideeën door de kunstenaars op verrassende en kritische manieren toegeëigend en aangepast. De objecten in de installaties representeren bepaalde levensomstandigheden en ideeën, of krijgen een andere betekenis door de nieuwe context waarin ze zich bevinden.

Elif Özbay onderzoekt in haar werk de taal van het bewegend beeld. Özbay maakt visuele kunstwerken die zijn gebaseerd op de ‘diasporische ervaring’ en laat zich hierin inspireren door incidentele, onheilspellende waargebeurde gebeurtenissen en traditionele volksverhalen.

Tomasz Skibicki heeft een nomadische onderzoekspraktijk ontwikkeld onder de naam ‘The Hoarder-Gatherer’. Als een forensisch wetenschapper voert Skibicki autopsies uit van plaatsen en dingen en verwerkt hij gevonden voorwerpen en lokale tekens in zijn installaties, sculpturen en films.

Jaehun Park houdt zich in zijn werk bezig met het kapitalisme als vorm van religie in de postmoderne samenleving. Park maakt hiervoor gebruik van computergegenereerde 3D-animaties waarin hedendaagse, consument-gerelateerde objecten zich verschuilen in een post-apocalyptisch stedelijk landschap.

Elif Özbay, Tomasz Skibicki & Jaehun Park
working period: 10 – 25 April
exhibition: April 25 to May 30

SIGN will be closed on Ascension Day (May 13th) and Pentecost (May 23rd)

During their working period, Elif Özbay, Tomasz Skibicki and Jaehun Park are engaged in creating (digital) installations that are filled with social references, ranging from capitalism and consumerism to religion and ritual. Through the methods of recycling, transition and transformation, existing political, economic, religious and cultural concepts and ideas are appropriated and adapted by the artists in surprising and critical ways. The objects in the installations represent certain living conditions and ideas, or acquire a different meaning due to the new context in which they find themselves.

Elif Özbay examines the language of the moving image in her work. Özbay creates visual artworks based on the “diasporic experience” by drawing inspiration from incidental, ominous true stories and traditional folktales.

Tomas Skibicki has developed a nomadic research practice called ‘The Hoarder-Gatherer’. As a forensic scientist, Skibicki performs autopsies of places and things and incorporates found objects and local signs into his installations, sculptures, and films.

Jaehun Park‘s work deals with capitalism as a form of religion in post-modern society. Park uses computer-generated 3D animations in which contemporary, consumer-related objects can be found in a post-apocalyptic urban landscape.