26 JUNE Finissage BIG SLEEP Coronastyle ! Timeslots!

Finissage BIG SLEEP, Corona style
Friday June 26
18 – 20 hrs
Unusual times call for unusual gatherings. To honour Klaske and Kamilė, we are organizing a finissage, corona style. This means the following:
– You can only visit the finissage per registration. There will be timeslots between 6-8pm, every 20 minutes to meet the artists and come see their artworks, publication and the videos by Hache. 12 visitors can come by for 20 minutes per slot (18.00 – 18.20 – 18.40 – 19.00 – 19.20 – 19.40 – 20.00).
– Want to visit? Please register with your time preference by sending a message to SIGN by Whatsapp (0623631796) or by sending an email (signnl@gmail.com). We understand it’s a bit of an inconvience, but then again, corona times ARE rather inconvenient. Note that you can only enter if you have registered!
– Please make sure to keep a distance of 1.5 meters while waiting outside and when you are in the building. We would also want to ask you not to congregate outside of the building before or after your visit. Want to meet up afterwards? Please go somewhere else, for example to Harbour Café across the water or around the corner at Kult.
– We hope to greet you this Friday!

Finissage BIG SLEEP, corona style
Vrijdag 26 juni
18-20 uur
Ongebruikelijke tijden vragen om ongebruikelijke bijeenkomsten. Om Klaske en Kamilė te eren, organiseren we een finissage, corona-stijl. Dit betekent het volgende:
– Je kunt de finissage alleen per inschrijving bezoeken. Tussen 18:00 en 20:00 uur heb je 20 minuten om de kunstenaars te ontmoeten en hun kunstwerken, de publicatie en Haches videos te bekijken. 12 bezoekers kunnen per slot 20 minuten langskomen (18.00 – 18.20 – 18.40 – 19.00 – 19.20 – 19.40 – 20.00).

– Wil je deelnemen aan de finissage? Schrijf je in door een bericht met jouw tijdsvoorkeur te sturen naar SIGN via Whatsapp (0623631796) of door een e-mail te sturen (signnl@gmail.com). We begrijpen dat het minder gezellig is, maar corona is nu eenmaal nogal ongezellig. Let op: je kunt alleen langskomen als je je hebt aangemeld!
– Zorg ervoor dat je een afstand van 1,5 meter houdt terwijl je buiten wacht en wanneer je in het gebouw bent. We willen je ook vragen om niet voor of na je bezoek buiten het gebouw samen te komen. Samen napraten? Doe dit dan ergens anders, bijvoorbeeld aan de overkant van het water op het terras van Harbour Café of om de hoek bij Kult.
– We hopen je vrijdag te begroeten!

UNLOCKED/ RECONNECTED ! Home again!

Unlocked / Reconnected

SIGN participeert in UNLOCKED / RECONNECTED, een initiatief dat zo’n tweehonderd ‘huizen voor de kunst’ door heel Nederland met elkaar verbindt: musea, culturele instellingen, galeries, kunstenaarsinitiatieven en bedrijfscollecties. Vertrekpunt is het idee van solidariteit, de wil om gezamenlijk te reflecteren op wat (t)huis is’. Het initiatief onderstreept het belang van kunst en cultuur in deze wereldwijde crisis. Bezoekers krijgen via een QR-code op hun telefoon toegang tot de website en vinden daar meer informatie over het uitgekozen werk, alle deelnemende locaties en hun kunstwerken. UNLOCKED / RECONNECTED is een initiatief van de galeries Dürst Britt & Mavhew – Den Haag en tegenboschvanvreden – Amsterdam.

Big Sleep by Klaske and Kamile

Bepaalde werken uit BIG SLEEP – ook goed zichtbaar van buiten-  zijn deel van Unlocked/Reconnected presentatie en zijn speciaal door Kamile Česnavičiūtė en Klaske Bootsma hiervoor gemaakt.
Unlocked/Reconnected is een collectieve tentoonstelling van 1 juni t/m 1 september 2020 Het moment markeert dat na de lockdown de kunstinstellingen hun deuren weer mogen openen!

SIGN participates in UNLOCKED / RECONNECTED, an initiative that connects two hundred ‘houses for art’ throughout the Netherlands: museums, cultural institutions, galleries, artists’ initiatives and corporate collections. The starting point is the idea of ​​solidarity, the will to reflect together on what home/house is. ” The initiative underlines the importance of art and culture in this global crisis. Visitors can access the website via a QR code on their phone and find more information about the selected work, all participating locations and their artworks. UNLOCKED / RECONNECTED is an initiative of the galleries Dürst Britt & Mavhew – The Hague and Tegenboschvanvreden – Amsterdam.

Certain works from BIG SLEEP, which are also clearly visible from the outside, are part of Unlocked / Reconnected presentation and were specially made for this by Kamile Česnavičiūtė and Klaske Bootsma.
Unlocked / Reconnected is a collective exhibition from 1 June to 1 September 2020. The moment marks that after the lockdown, the art institutions may open their doors again!

 

‘WHAT IF’ proces posts Linde Ex, Aebele Trijsburg

 

26 mei 2020 Hallo Linde,
Afgelopen zaterdag ben ik naar Schiermonnikoog gegaan om een kijkje op de kwelders te nemen. Het bizarre toeval wilde dat ik Carlien Bootsma op het veer tegenkwam. Zij schreef een serie artikelen over de zeespiegelstijging op het wad. Carlien gaf mij het telefoonnummer van de boswachter van Schiermonnikoog. Zij kon mij precies vertellen waar ik moest zijn.
Ik bezocht eerst de jonge kwelder op Het Rif (foto). Het was niet zompig, zoals ik verwachtte, maar juist goed begaanbaar. Er groeide veel zeekraal en lamsoor. De snelheid waarmee het zeewater bij vloed het land op kroop maakte grote indruk op mij. Ik ben ook nog op de kwelder bij Kobbeduinen geweest. Kennelijk leent het landschap zich goed voor extensieve veeteelt; bij een brede getijdengeul kwam ik een zootje koeien tegen.
De internetpagina die je stuurde, suggereert dat een open verbinding met zee soms beter voor landbehoud is dan dijken. Kwelders kunnen, in tegenstelling tot polders, met de zeespiegel mee stijgen. Uit onderzoek van Bureau Waardenburg bleek dat kwelders bovendien meer, sneller en langer CO2 kunnen opslaan dan bossen. Hier is ook link naar de artikelen van Carlien Bootsma.
Groeten,
 Aebele

May 26, 2020
Hey Linde,
Last Saturday I went to Schiermonnikoog to take a look at the salt marshes. As a bizarre coincidence I met Carlien Bootsma on the ferry. She has written a series of articles on sea level rise on the mudflats. Carlien gave me the telephone number of the ranger of Schiermonnikoog. She could tell me exactly where to go.
I first visited the young salt marsh at Het Rif (photo). It was not swampy, as I expected, but rather passable. A lot of samphire and sea lavender grew there. The speed at which the seawater crept onto the land at high tide made a big impression on me. I also went to the salt marsh near Kobbeduinen. Apparently, the landscape lends itself well to extensive livestock farming; at a wide tidal channel I ran into a lot of cows.
The internet page you sent suggests that an open connection to the sea is sometimes better for land conservation than dikes. Salt marshes, unlike polders, can rise with sea level. Research by Bureau Waardenburg showed that salt marshes can also store more, faster and longer CO2 than forests. Here the link to the articles of Carlien Bootsma.
Regards,
 Aebele

16 mei 2020 Beste Aebele,
Na onze zwerftochten door Groningen en Friesland begint mijn werk nu meer vorm te krijgen. Ik orden al mijn bevindingen over het leven in op wierden en terpen, de bodemdieren die leven in de kwelders, materiaalproeven en losse gedachten nu op een groot vel papier in mijn atelier. (Onderzoek What If 0/ zie foto)
Van Mans Schepers (Landschapshistoricus) kreeg ik goede afbeeldingen van historische wierden en terpen en aangevuld met mijn eigen bevindingen heb ik nu twee kleimodellen gemaakt om aan de kust te plaatsen, met klei die wij hebben opgegraven in Groningen. (Onderzoek What If 1/ zie foto) De modellen zijn gebaseerd op een radiale terp waar de huizen rond een dobbe (waterplas voor zoet water) stonden. Dit simpele model wordt de basis van de maquettes die ik snel hoop te gaan plaatsen.
Ik ben heel benieuwd hoe het gaat met jouw onderzoek naar de historie van het landschap. Heb je wat gehad aan het artikel dat ik je stuurde? (https://www.waddenacademie.nl/wetenschap/wadweten/wadweten-2018/als-de-dijken-wijken)
Groet Linde

May 16 2020 Dear Aebele,
After our wanderings through Groningen and Friesland, my work is now starting to take shape. At the moment I organize all my findings about life on mounds and terps, the benthic animals that live in the salt marshes, material tests and loose thoughts on a large sheet of paper in my studio.
Landscape historian Mans Schepers supplied me with good images of historical mounds and terps and combined with my own findings I have made two clay models to place on the coast, with clay that we excavated in Groningen. The models are based on a radial mound where the houses were arranged around a float (pond for fresh water). This simple model will be the basis of the models that I hope to install soon.
I am very curious about your research into the history of the landscape.(https://www.waddenacademie.nl/wetenschap/wadweten/wadweten-2018/als-de-dijken-wijken)
Warm regards,
 Linde

Klaske Bootsma & Kamilė Česnavičiūtė: BIG SLEEP multidisciplinary wall constellations

NU in SIGN/ CURRENTLY  in SIGN:

Klaske Bootsma & Kamilė Česnavičiūtė
BIG SLEEP
multidisciplinary wall constellations

Werkperiode/ working period: 1 th of May – 1th of June 2020
Tentoonstelling/ exhibition: 3th of June – 28 th of Juni 2020

Klaske Bootsma en Kamilė Česnavičiūtė tonen in hun nieuwe werk een scala van sociale interacties waarbij de waarde van het individu in een groep in beschouwing wordt genomen.  Ook hun werk in SIGN zal zich op kritische wijze verhouden tot dit gegeven, binnen de huidige samenleving. Ook als de omstandigheden veranderen.

In their new work, Klaske Bootsma and Kamilė Česnavičiūtė show a range of social interactions that consider the value of the individual in a group. Their work in SIGN will also critically relate to this fact within today’s society. Even when circumstances change.

Tentoonstelling/ Exhibition:  3th of June – 28 th of June 2020
Vanwege het Corona virus hanteert SIGN een deurbeleid/ tijdens openingstijden in juni zijn er twee ingangen: Winschoterkade 10/ Radebinnensingel/ het werk is ook vanaf de straat te zien.
Because of Corona virus, SIGN has a door policy / in June there are two entrances during opening hours: Winschoterkade 10 / Radebinnensingel / work can also be seen from the street.
Open: Tue. till Sat: 12-17 hr. & Sun: 14-17 hr. or by appointment : 0623631796

Linguistic Images is extended untill 19th of April!

De tentoonstelling Linguistic Images met werk van Josse Pyl, Danae Io, Pleun Gremmen en Jelte van Lente is verlengd tot en met 19 april. Vanwege het virus kan niet meer dan 1 persoon tegelijk de expositie bekijken. Bezoek ons tijdens de reguliere openingstijden: di t/m za: 12.00-17.00 uur & zo: 14.00-17.00 uur. Met Pasen (12 en 13 april) zijn we gesloten. Tot snel!

The Linguistic Images exhibition with works by Josse Pyl, Danae Io, Pleun Gremmen and Jelte van Lente has been extended until April 19. Due to the virus no more than 1 person at a time is allowed to visit the exhibition. Visit us during regular opening hours: Tue-Sat: 12 pm-5pm & Sun: 2 pm-5pm. We are closed during Easter (April 12 and 13). See you soon!

Kick-Off, project ‘What If’ Linde Ex en Aebele Trijsburg, donderdag 19 maart in SIGN

Linde Ex en Aebele Trijsburg

Aftrap ‘What If’
Op donderdag 19 maart gaat het Artist in Space-project ‘What if’ van start! Noorderlicht en SIGN werken samen en hebben een onderzoeksopdracht uitgezet naar het noordelijke landschap en de menselijke invloed erop.
Kunstenaars Aebele Trijsburg en Linde Ex gaan hier de komende maanden mee aan de slag.
Op 19 maart vanaf 17.00 uur presenteren zij hun eerste plannen en schetsen bij SIGN. Iedereen is van harte welkom!
Vooraf vertelt Agnes Winter iets over de Noordenaars en het Artist in Space-project en licht Noorderlicht-directeur Kees van der Meiden het ‘What if’-project toe, de samenwerking tussen SIGN en Noorderlicht en de keuze voor de kunstenaars. De middag wordt afgesloten met een borrel.
Meer informatie: https://noordenaars.nl/artistinspace/artisttalk-whatif/

  • Artist in Space is een nieuw experimenteel talentprogramma voor de beeldende kunst in Noord-Nederland. De instellingen van Noordenaars werken samen en geven talenten in het Noorden een impuls door middel van diverse projecten en ontwikkeltrajecten. 
www.noordenaars.nl/artistinspace

12-2: ‘Growing Together’ workshop by Sophia Löwe 15.00hrs.

We tend to slip out of the womb, the way we slip out of togetherness, bloody, messy & surprised to be alone. And clever- able to learn with our whole bodies the ways of this world.” (Adrienne Maree Brown, Emergent Strategy, 2016, 10)

Workshop ‘Growing Together’ by Sophia Löwe Wednesday 12-February 15-17 hrs. in SIGN

How do we nurture?” poses one of the central questions of Sophia Löwe’s current installation at SIGN. She has been contemplating strategies of community and social growth in which nurturing is recognized as something that we all always already do through interaction with and recognition of each other.

Sophia sees nurturing as respecting, supporting and sustaining emergent processes in the world around us, a “becoming with” community, cooperation, resilience, partnership, learning, collaborative sustainability. The idea that “m/othering” is restricted to the childbearing women in our society makes it difficult for us to realize in which ways we all encourage nurture and growth.
In the workshop GROWING TOGETHER, Sophia invites the visitors to explore the space in a guided manner, to ask questions, ‘learn with our whole bodies’ and share our experience. Offering a space to talk, rest, share and move, we invite you to bring a cozy clothes/blankets/pillows (if wanted/needed) and join us in the WOMB for tea, cake and sharing togetherness.

25-2 at 17.00 hrs: BOOKLAUNCH Timeline Gallery fear in public space

Timeline Gallery, fear in public spaceBooklaunch & Review 25 February-1 March 202
OPENING: Tuesday 25 February at 17.00 hrs.
Launch of the publication of ‘Timeline Gallery, fear in public space’
Kevin Perrin: laChuteDesign, Soup & snacks, Talk: ”Parrhesia revisited” by Bibi Straatman/ A preview of the film ‘Roses’ by Josefin Arnell & Helen Anna Flanagan. Review (25-2 till 1-3): films, books, interviews, podcast, posters, visuals, stickers… & results of workshops students Minerva.

Timeline Gallery, a project around interventions in public space in the city of Groningen with theme Fear in Public Space took place in 2018-2019. After a preliminary conference and masterclasses, eleven artists grouped in teams developed and executed new forms of intervention, using different media. The artists also worked during a week-long elective course with students of Minerva Art Academy. Now an autonomous publication has been printed with a variety of contributions from the participating artists and reseachers; beside that work of the students is showcased at SIGN. The booklaunch and showcase are to be held on February 25th at 17.00 hrs. in SIGN. You’re welcome! Artists: Alice Strete, Angeliki Marina Diakrousi, Pendar Nabipour, Ryan Cherewaty, Nadine Rotem Stibbe, Jaleesa Mallée, Giulia de Giovanelli, Eric Peter, Josefin Arnell, Helen Anna Flanagan, Quenton Miller. The project ‘Timeline Gallery, fear in public space’ is project is a collaboration of: -Minerva Art Academy and Research Group Image in Context, part of Hanze UAS -SIGN projectspace, Groningen.-Research and design studio DesignArbeid, Amsterdam.